Aktywność fizyczna i odżywianie w zdrowym stylu życia uczniów w wieku 10-13 lat ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Inoworocławiu = Nutrition physical activity and healthy lifestyle in pupils aged 10-13 years of Primary School no 9 in Inoworocław

Tomasz Niewiadomski, Marek Napierała, Małgorzata Pezala, Walery Zukow

Abstract


Niewiadomski Tomasz, Napierała Marek, Pezala Małgorzata, Zukow Walery. Aktywność fizyczna i odżywianie w zdrowym stylu życia uczniów w wieku 10-13 lat ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Inoworocławiu = Nutrition physical activity and healthy lifestyle in pupils aged 10-13 years of Primary School no 9 in Inoworocław. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):355-374. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18713

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%286%29%3A355-374

https://pbn.nauka.gov.pl/works/567419

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18713

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 16.06.2015.

 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ODŻYWIANIE W ZDROWYM STYLU ŻYCIA UCZNIÓW W WIEKU 10-13 LAT ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWOROCŁAWIU

NUTRITION PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTHY LIFESTYLE IN PUPILS AGED 10-13 YEARS OF PRIMARY SCHOOL NO 9 IN INOWOROCŁAW

 

Tomasz Niewiadomski1, Marek Napierała2, Małgorzata Pezala2, Walery Zukow2

 

1Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

2Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Słowa kluczowe: aktywność, odżywianie, zdrowy styl życia.

Key words: activity, nutrition, healthy lifestyle.

 

Streszczenie

Niniejsze opracowanie dotyczy aktywności fizycznej i zdrowego odżywianie w zdrowym stylu życia. Celem pracy było zaprezentowanie czasu wolnego, aktywności fizycznej i odżywiania dzieci  w wieku od 10 do 13 lat w Szkole Podstawowej nr 9 w Inowrocławiu. Praca składała  się z dwóch części, teoretycznej i badawczej.

Realizując temat postawiono następujące pytania badawcze:

  1. 1.      Jak dzieci spędzają czas wolny?
  2. 2.      Czy aktywność ruchowa odgrywa ważną rolę w życiu dzieci?
  3. 3.      Czy dzieci rozumieją potrzebę zdrowego odżywiania?
  4. 4.      Jaka jest samoocena sprawności fizycznej i zdrowia dzieci?

Na podstawie pytań szczegółowych sformułowano hipotezę główną, która mówiła o tym iż aktywny tryb życia i zdrowe, racjonalne odżywianie pozytywnie wpływa na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.

                Przy realizacji pracy zastosowano wiele metod badawczych. Wśród nich najważniejszą rolę odegrała ankieta, która dała realny obraz spędzania wolnego czasu i podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci. Ankieta była anonimowa, a badaniami objęto grupę 60 osób. Opracowane następujące wnioski:

  1. 1.      Dzieci dysponują znacznym czasem wolnym, którym nie potrafią prawidłowo dysonować.
  2. 2.      Najczęściej podejmowaną formą spędzania czasu wolnego jest granie na komputerze bądź oglądanie telewizji.
  3. 3.      Dzieci zdają sobie sprawę, z tego jak ważna jest aktywność fizyczna, jednak wybierają bierny tryb życia.
  4. 4.      Dzieci najbardziej lubią jeździć na rowerze, a chłopcy grać w piłkę nożną.
  5. 5.      Dzieci rozumieją potrzebę zdrowego odżywania i uprawianie sportu by wieść zdrowy tryb życia.

 

Abstract

 

The aim of the present study was to leisure time, physical activity and nutrition of children between the ages of 10 to 13 years in the Primary School No. 9 in Inowrocław. Work consisted of two parts, the theoretical and research.
In pursuing erected on the following research questions:
1. How children spend their free time?
2. Does physical activity plays an important role in the lives of children?
3. Do the children understand the need for healthy eating?
4. What is the self-esteem of physical fitness and health of children?
On the basis of detailed questions hypothesized principal, who spoke about this that an active lifestyle and a healthy, balanced diet positively affects the normal development of children and youth.
In carrying the paper the multiple test methods. Among them, the most important role played by survey that gave a realistic picture of leisure and physical activity by children. The survey was anonymous, and research involved a group of 60 people. Developed following conclusions:
1. Children have substantial free time, which can not properly effects.
2. Most frequently undertaken a form of leisure is to play on the computer or watching TV.
3. Children are aware of how important physical activity, however, opt for passive lifestyle.
4. Children most like to ride a bike, and the boys play football.
5. Children understand the need for healthy nutrition and sport to live a healthy lifestyle.


Keywords


aktywność, odżywianie, zdrowy styl życia, activity, nutrition, healthy lifestyle.

Full Text:

PDF

References


Borzymowska B., 1996, Jak się bawić,Wydawnictwo Astrum, Wrocław

Cendrowski Z., 1996, Będę żył 107 lat, Agencja Promo-Lider, Warszawa

Czajkowski K., 1979, Wychowanie do rekreacji, WSiP, Warszawa

Dąbrowski Z., 1966, Czas wolny dzieci i młodzieży, Warszawa

Domański T., 1998, Marketing dla menadżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 123

Dudkiewicz W., 2001, Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Wydawnictwo „Stachurski”, Kielce

Izdebska J.,1978, Czas wolny dzieci miejskich i wiejskich w: Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce, red. Przecławski K. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Kamiński A., 1974, Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, Ossolineum, Wrocław

Kamiński A., 1982, Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa

Kiełbasiewicz-Drozdowska I, Siwiński W., 2001, Teoria i metodyka rekreacji (Zagadnienia podstawowe), AWF, Poznań

Kozłowski S., 1987, Znaczenie aktywności ruchowej w rozwoju fizycznym człowieka, w: Czynniki rozwoju człowieka, red. Wolański N., PWN, Łódź

Łobocki M., 2007, Metody badań pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls, Kraków

Ostrowska A., 1999, Styl życia a zdrowie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa

Pięta J., 2008, Pedagogika czasu wolnego, ALMAMER, Warszawa

Plich T., 1995, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa

Polska Akademia Nauk, Wrocław

Szukalski W., 2001, Zdrowotne walory aktywności ruchowej, „Lider” nr 1, s.15-16

Winiarski R., 1989, Wstęp do teorii rekreacji, AWF, Kraków

Woynarowska B., 2007, Edukacja Zdrowotna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Wujek Z., 1960, Z badań nad budżetem czasu wolnego młodzieży szkolnej w środowisku wielkomiejskim, Kwartalnik Pedagogiczny

Zaniewska K.A., 2012, Kultura czasu wolnego młodzieży akademickiej średniego miasta, Akademia Pomorska w Słupsku


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)