Możliwość wykorzystania endofitów w biologicznej ochronie roślin = The possibility of use of endophytes in biological plant protection

Katarzyna Koczwara, Dariusz Pańka, Karol Lisiecki, Marcin Juda

Abstract


Koczwara Katarzyna, Pańka Dariusz, Lisiecki Karol, Juda Marcin. Możliwość wykorzystania endofitów w biologicznej ochronie roślin = The possibility of use of endophytes in biological plant protection. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):333-340. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18699

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%286%29%3A333-340

https://pbn.nauka.gov.pl/works/567350

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18699

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 16.06.2015.

 

Możliwość wykorzystania endofitów w biologicznej ochronie roślin

 

The possibility of use of endophytes in biological plant protection

 

Katarzyna Koczwara, Dariusz Pańka, Karol Lisiecki, Marcin Juda

 

Zakład Fitopatologii Molekularnej

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

w Bydgoszczy

 

 

Streszczenie:

Endofity są mikroorganizmami zasiedlającymi tkanki roślinne nie powodując choroby przynajmniej przez część swojego cyklu życiowego. Wpływają one pozytywnie na zasiedlaną roślinę, poprawiając jej plon i zwiększając odporność na czynniki stresowe. Dzięki zdolnościom do poprawy cech odpornościowych endofity mogą być wykorzystywane jako czynniki kontroli biologicznej w ochronie roślin przed szkodnikami, patogenami grzybowymi bądź nicieniami. Zwiększenie odporności na szkodniki może być uzyskane zarówno dzięki pasożytowaniu grzyba endofitycznego na szkodniku, jak również na syntezie związków zmniejszających żerowanie. Endofity wpływają również na zmniejszenie porażenia rośliny przez patogeny grzybowe. Na odporność roślin na nicienie wpływają zarówno endofity bakteryjne, jak i grzybowe. Zdolne są one do istotnego zmniejszenia uszkodzeń korzeni przez te organizmy. Aby dana asocjacja mogła być wykorzystana w biologicznej ochronie roślin musi cechować się stabilnością i zdolnością do istotnego zwiększenia odporności rośliny. Nie może być także szkodliwa dla ludzi i zwierząt gospodarskich.

Słowa kluczowe: endofity, BCA, ochrona roślin, Neotyphodium, Beauveriabassiana.

 

Summary:

Endophytes are microorganisms inhabiting plants without causing disease for at least part of their life cycle. They positively affect the plant, improving the yield and resistance to stress factors. Thanks to the ability to improve the plant resistance, endophytes can be used as biological control agents in plant protection against pests, nematodes or fungal pathogens. Increased resistance to pests can be achieved both by the parasiting on pest, as well as the synthesis of compounds that reduce the damage caused by insects. Endophytes also decrease the level of infection by fungal pathogens. Both bacterial and fungal endophytes affect plant resistance to nematodes. They are able to reduce the damage done to the roots by these organisms. Endophyte-plant association can be used in biological plant protection if it is stable and able to significantly increase the resistance of plants. It also have to be not harmful to humans and livestock.

Key words: endophytes, BCA, plant protection, Neotyphodium, Beauveriabassiana.


Keywords


endophytes, BCA, plant protection, Neotyphodium, Beauveriabassiana, endofity; BCA; ochrona roślin; Neotyphodium; Beauveriabassiana

Full Text:

PDF (Polski)

References


Petrinini O. Fungal Endophytes of Tree Leaves. In: Microbial Ecology of Leaves Andrews JH, S Hirano SS (wyd.). Springer New York 1991; 179.

Pisarska K, Pietr SJ. Bakterie endofityczne– ich pochodzenie i interakcje z roślinami. Postęp Mikrobiol 2014; 53( 2): 141–151.

Gao F, Dai Ch, Liu X. Mechanisms of fungal endophytes in plant protection against pathogens. Afr J Microbiol Res 2010; 4(13): 1346-1351.

Chlebicki A. Od pasożytnictwa do mutualizmu, konsekwencje długotrwałych interakcji. Kosmos 2004; 53: 33-38.

Hallmann J, Sikora RA. Endophytic Fungi. In: Biological Control of Plant-Parasitic Nematodes: Building Coherence between Microbial Ecology and Molecular Mechanisms. Davies K, Spiegel Y (wyd.). Springer Dordrecht Heidelberg London New York 2011; 227-230.

Hallmann J, Quadt-Hallmann A, Mahaffee WF et al. Bacterial endophytes in agricultural crops. Can J Microbiol 1997; 43: 895-914.

Klama J. Współżycie endofitów bakteryjnych z roślinami. ActaSci Pol Agricultura 2004; 3(1): 19-28.

Tian XL, Cao LX, Tan HM et al. Study on the communities of endophytic fungi and endophyticactinomycetes from rice and their antipathogenic activities in vitro. World J MicrobBiot 2004; 20: 303–309.

Shimizu M. Cultivation of disease-resistant, tissue-cultured seedlings using endophyticactinomycetes. J Gen Plant Pathol 2007; 73: 426–427.

Zhenhua X, Dongmei G, Xiuli S et al. Review of Endophyte and Its Use and Function. Adv Biomed Eng 2012; 8: 124-130.

Rondot Y, Reineke A. The entomopathogenic fungus Beauveriabassiana as an endophyte in grapevine Vitisvinifera (L) plants. In:Endophytes for plant protection: the state of the art. Schneider C, Leifert C, Feldmann F (wyd.). DPG Publisher 2013; 158.

Tucker, DL, Beresford C H, Sigler L et al. Disseminated Beauveriabassiana Infection in a Patient with Acute Lymphoblastic Leukemia. J ClinMicrobiol 2004; 42(11): 5412–5414.

Spiering MJ, Davies E, Tapper BA et al. Simplified extraction of ergovaline and peramine for analysis of tissue distribution in endophyte-infected grass tillers. J Agric Food Chem 2002; 50: 5856-5862.

Ownley BH, Gwinn KD, Vega FE. Endophytic fungal entomopathogens with activity against plant pathogens: ecology and evolution. BioControl 2010; 55: 113–128.

Ganley R J, Sniezko R A, Newcombe G. Endophyte-mediated resistance against white pine blister rust in Pinusmonticola. Forest EcolManag 2008; 255: 2751–2760.

Romeralo C, Botella L, Santamaría O et al. Fungal endophytes reduce necrosis length produced by Gremmeniellaabietina in Pinushalepensisseedlings. In: Endophytes for plant protection: the state of the art. Schneider C, Leifert C, Feldmann F (wyd.). DPG Publisher 2013; 150-155.

Reisenzein H, Tiefenbrunner W. Growth inhibiting effect of different isolates of the entomopathogenic fungus Beauveriabassiana (Bals) vuill to the plant parasitic fungi of the genera Fusarium, Armillaria and Rosellinia. PflanzenschutzBerichte 1997; 57: 15–24.

Pańka D. Grzyby endofityczne traw – znaczenie i możliwości wykorzystania w ochronie roślin. ProgPlantProt/Post OchrRoślin 2010; 50(2): 878-882.

Pańka D. Neotyphodium/Epichloëendophytes of perennial ryegrass, meadow fescue and red fescue cultivars cultivated in Poland. ActaSci Pol HortorumCultus 2011; 20(2): 115-131.

Meister B, Krauss J, Härri SA et al. Fungal endosymbionts affect aphid population size by reduction of adult life span and fecundity. Basic ApplEcol 2005; 7: 244-252.

Sikora RA. Biological management of plant parasitic nematodes using fungal and bacterial endophytes – past, present, and future. In: Endophytes for plant protection: the state of the art. Schneider C, Leifert C, Feldmann F (wyd.). DPG Publisher 2013; 144-148.

Martinuz A, Zewdu G, Ludwig N et al. The application of Arabidopsis thaliana in studying tripartiteinteractions among plants, beneficial fungal endophytes and biotrophic plant-parasitic nematodes. Planta, 31th of December 2014 [published online].

Jensen JG, Popay AJ. Perennial ryegrass infected with AR37 endophyte reduces survival of porina larvae. N Z Plant Prot 2004; 57: 323-328.

Malinowski DP, Belesky DP. Ecological importance of Neotyphodiumspp grass endophytes in agroecosystems. Grassland Science 2006; 52: 1–14.

Pańka D, Jeske M, Troczyński M. Effect of Neotyphodiumuncinatumendophyte on meadow fescue yielding, health status and ergovaline production in host-plants. J Plant Prot Res 2011; 51(4): 362-370.

Bush LP, Wilkinson HH, SchardlChL.Bioprotective Alkaloids of Grass-Fungal Endophyte Symbioses. Plant Physiol 1997; 114: 1-7.

Aldrich-Markham S, Pirelli G, Craig AM. Endophyte Toxins in Grass Seed Fields and Straw Effects on Livestock. OSU Extension Service 2007; EM 8598-E: 1-4.

Kemp H, Bourke Ch, Wheatley W. Endophytes of perennial ryegrass and tall fescue. Primefact 2007; 535: 1-5.

Miyazaki S, Ishizaki I, Ishizaka M et al. Lolitrem B Residue in Fat Tissues of Cattle Consuming Endophyte-Infected Perennial Ryegrass. Straw J Vet Diagn Invest 2004; 16: 340-342.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)