Opieka prenatalna nad matką dziecka niepełnosprawnego = Prenatal care for the mother of a disabled child

Lucyna Szefczyk-Polowczyk, Karina Wengel-Woźny, Malwina Respondek, Hanna Pudło

Abstract


Szefczyk-Polowczyk Lucyna, Wengel-Woźny Karina, Respondek Malwina, Pudło Hanna. Opieka prenatalna nad matką dziecka niepełnosprawnego = Prenatal care for the mother of a disabled child. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):321-332. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18696

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%286%29%3A321-332

https://pbn.nauka.gov.pl/works/567330

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18696

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 16.06.2015.

 

Opieka prenatalna nad matką dziecka niepełnosprawnego

Prenatal care for the mother of a disabled child

 

Lucyna Szefczyk-Polowczyk1, Karina Wengel-Woźny2, Malwina Respondek3, Hanna Pudło3

 

1 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Studium Doktoranckie Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Polska

2 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Studium Doktoranckie Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Polska

3 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Studium Doktoranckie Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Polska

 

1 Medical University of Silesia, Ph.D. Department of Pharmacy with the Divisionof Laboratory Medicine in Sosnowiec, Poland

2 Medical University of Silesia, Ph.D. Department of Health Sciences in Katowice, Poland

3 Medical University of Silesia, Ph.D. Department of Public Health in Bytom, Poland

 

Słowa kluczowe: badania prenatalne, matka, ciąża, niepełnosprawność.

Key words: prenatal tests, mother, pregnancy, disability.

 

Streszczenie

Wprowadzenie i cel pracy: Dla większości rodziców wykonanie badań prenatalnych wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa psychicznego związanego z prawidłowym przebiegiem ciąży. Diagnostyka prenatalna oferuje szerokie spektrum badań możliwych do przeprowadzenia na różnych etapach zaawansowania ciąży w celu wczesnego rozpoznania wad wrodzonych. Matka z rozpoznaną ciążą ryzyka powinna zostać objęta opieką specjalistyczną w ośrodku o najwyższym stopniu referencyjności, wówczas szanse na przeżycie, a nawet wyleczenie płodu wzrastają. Równie ważne jest zaspokojenie potrzeby informacji dotyczącej aspektów medycznych, ale także praktycznych możliwości uzyskania pomocy (psychologicznej, finansowej, dostępu do rehabilitacji itp.).

Celem pracy była ocena istoty badań prenatalnych w diagnostyce niepełnosprawności dziecka oraz ocena dostępności do wsparcia psychologicznego i merytorycznego dla matek po otrzymaniu diagnozy.

Materiał i metodyka: Badanie zostało przeprowadzone w pierwszym kwartale 2015 roku wśród matek dzieci niepełnosprawnych. Metodą badawczą w niniejszej pracy był sondaż, techniką badawczą-ankieta. Autorskim anonimowym kwestionariuszem ankiety objęto grupę 60 osób.

Wyniki: Większość badanych kobiet przyznała, że ciąża była planowana. Niepokój budzi fakt, iż po otrzymaniu diagnozy znacznej grupie kobiet nie udzielono jakiegokolwiek wsparcia psychologicznego oraz nie poinformowano gdzie po porodzie można szukać pomocy związanej z leczeniem oraz rehabilitacją dziecka.

Wnioski: W większości przypadków diagnoza o chorobie dziecka uzyskana podczas badania prenatalnego miała wpływ na dalszy przebieg ciąży. Ankietowane kobiety przyznają, iż nie uzyskały wystarczającego/bądź żadnego wsparcia psychologicznego oraz merytorycznego ze strony personelu medycznego.

 

Abstract

Introduction and objectives: For most parents perform prenatal diagnosis is associated with a sense of psychological security associated with normal pregnancy outcome. Prenatal diagnosis offers a wide range of research that can be carried out at various stages of pregnancy to early diagnosis of congenital malformations. Mother diagnosed with the risk of pregnancy should be included in specialist care at the resort with the highest degree of referentiality, then the chances of survival and even cure the fetus grow. Equally important it is to meet the need for information on medical aspects, but also the practical possibility of obtaining assistance.

The aim of the study was to assess the substance of prenatal diagnosis of the child's disability and to assess the availability of psychological and informational support to mothers after receiving the diagnosis.

Material and Methods: The study was conducted in the first quarter of 2015 years among mothers of children with disabilities. The research method in this study was a survey research-survey technique. Copyright anonymous questionnaire survey involved a group of 60 people.

Results: The majority of women surveyed admitted that the pregnancy was planned. Concern is the fact that after receiving the diagnosis, a large group of women not given any psychological support and were not informed where postpartum, you can seek help related to the treatment and rehabilitation of the child.

Conclusions: In most cases, the child's diagnosis of the disease was achieved in the antenatal have an impact on the further course of pregnancy. Women surveyed admitted that they had not obtained sufficient / or any substantial psychological support and medical staff from the.


Keywords


prenatal tests, mother, pregnancy, disability, badania prenatalne; matka; ciąża; niepełnosprawność

Full Text:

PDF (Polski)

References


Łuczak-Wawrzyniak J. Diagnostyka prenatalna – analiza celu badania z perspektywy lekarza, matki/rodziców, płodu/dziecka. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, 2013;6(1):7-13.

Szaflik K Borowski D. Znaczenie badania płynu owodniowego we współczesnej perinatologii. Klin Pediatrii, 1999;7:15-20.

Ustawa o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78)z dnia 7 stycznia 1993 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930170078, dostęp:2014.02.02).

Gustavsson A. Zakrzewska-Manterys E.,Upośledzenie w społecznym zwierciadle, Warszawa, wyd. Żak, 1997.

Kwaśniewska G.Rola personelu medycznego w przekazaniu rodzicom pierwszej informacji o niepełnosprawności ich dziecka. Problemy Rodziny. 2000;5:41-47

Mikołajczyk-Lerman G. Między wykluczeniem a integracją-realizacja praw dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny. Łódź Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

Karwowska M. Zmaganie się z problemami dnia codziennego rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością umysłową (w świetle badań własnych) W:Karwowska M. (red.). Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Nauki O Edukacji. Bydgoszcz , Wyd. KPSW. 2008:93-109.

Twardowski A. Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych [w:] Obuchowska I. (red.). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Wyd. WSiP Warszawa. 1999:18-54.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polski www.isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970780483&type=3, dostęp 2015.02.04.

Balkan M. Kalkanali S., Akbas H. i wsp. Prenatal decisions regarding a prenatally detected fetal chromosomal abnormality and the impact of geneting counseling: an analysis of 38 cases with aneuploidy in Southeast Turkey. J GenetCounsel. 2010;19(3):241-246.

Shaffer B. Caughey A., Norton M. Variation in the decisionmto terminate pregnancy in the setting of fetal aneuploidy. Prenat. Diagn. 2006;26(8): 667-671.

Natoli J Acerman D, McDermott S. Prenatal Diagnosis of Down syndrome: A systematic review of termination rates (1995-2011) Prenatal Diagnosis. 2012;32(2):142-153.

Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r zawierający zmiany uchwalone w dniu 20 września 2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy. http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/serwis/?l=1&p=cnf4&m=44&jh=1&ih=63, dostęp:2015.02.04.

Szefczyk-Polowczyk L. Zygmunt A., Wengel K., Responek M.,Problemy matek dzieci niepełnosprawnych.W: Żarow R.(red.) Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia.Leczenie i rehabilitacja.Tarnów:Wyd. PWSZ w Tarnowie, 2014:707-716.

Fisher M. Parenting Stress and the Chilt With Attention Deficit Hyperactivity Disorder Journal of Clinical Psychology, 1990;4:337-346.

Rola J. Niepełnosprawność dziecka jako czynnik depresji u matki-uwarunkowania osobowe i środowiskowe, W: Chodkowska M. (red.)., Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Lublin: Wyd.UMSC. 1995:33-34.

Zabłocki T.J. Brejnak W. Problemy rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, Fides et Ratio. 2012;1(9):29-43.

Ledwoń M. Psychologiczne aspekty diagnostyki prenatalnej wad wrodzonych. Acta Universitatis Lodziensis,Folia Psychologica, 2004;8:113-121.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)