Problematyka prywatności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom starszym – wybrane aspekty prawne = Privacy issues in the provision of health services for the elderly – selected legal aspects

Iwona Wrześniewska-Wal, Anna Augustynowicz, Aleksandra Czerw

Abstract


Wrześniewska-Wal Iwona, Augustynowicz Anna, Czerw Aleksandra. Problematyka prywatności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom starszym – wybrane aspekty prawne = Privacy issues in the provision of health services for the elderly – selected legal aspects. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):281-290. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18600

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%286%29%3A281-290

https://pbn.nauka.gov.pl/works/566452

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18600

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 14.06.2015.

 

Problematyka prywatności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom starszym – wybrane aspekty prawne

Privacy issues in the provision of health services for the elderly – selected legal aspects

 

Iwona Wrześniewska-Wal1, Anna Augustynowicz1, 2, Aleksandra Czerw2

 

1Zakład Ekonomiki, Prawa i Zarządzania, Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

2Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Adres do korespondencji:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

01 - 826 Warszawa; ul. Kleczewska 61/63;

tel. 22 56-01-140

 

Streszczenie: O zawodzie lekarza można powiedzieć, że ma charakter humanistyczny, bo u jego podstaw leży życie i zdrowie człowieka, oraz respektowanie tej szczególnej wartości, jaką jest godność. Z godnością związane są wszelkie regulacje prawne, które chronią prywatność pacjentów. Są to przepisy odnoszące się do  intymności, tajemnicy zawodowej oraz ochrony dokumentacji medycznej.  Każdy pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Obowiązkiem lekarza jest troska by pozostały personel medyczny przestrzegał tych zasad. Intymność pacjenta, odnieść należy do wszelkich uczuć i działań nie tylko związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Na tak pojmowaną intymność składa się dbanie o dobro pacjenta, szacunek dla pacjenta, zrozumienie jego sytuacji. Jednym z elementów tych praw jest również możliwość kontaktu pacjenta z innymi osobami, towarzyszenia osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz sprawowania przez tą osobę opieki nad pacjentem. Szczegóły dotyczące tych kontaktów określa regulamin szpitala bądź oddziału. Z prawem do prywatności łączą się gwarancje ochrony danych osobowych. Dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta chronioną są w dwóch płaszczyznach. Chodzi tu o przepisy dotyczące prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych oraz przepisy dotyczące ochrony dokumentacji medycznej. Tajemnica zawodowa obejmuje wszelkie informacje związane z pacjentem a uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Przy czym obowiązek ten nie ma charakteru absolutnego albowiem ustawodawca enumeratywnie wskazał wyjątki w tym zakresie. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną pacjentowi i uprawnionym instytucjom oraz podmiotom w sposób określony w przepisach prawa, a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

 

Summary: The medical profession can say that is a humanist, because at its core the life and health of man and the respect of this particular value, which is dignity. With dignity are all related legal regulations that protect the privacy of patients. These include provisions relating to privacy, professional secrecy and the protection of medical records. Every patient has the right to respect for privacy and dignity, in particular at the time of granting him health benefits. The doctor is obliged concern that the remaining medical staff observe these principles. Intimacy patient should refer to all feelings and actions not only related to the provision of health services. On such notions of intimacy consists of caring for the patient's welfare, respect for the patient's understanding of his situation. One element of these rights is also possible to contact a patient with others, to accompany a close relative when granting health benefits and the exercise by that person of patient care. Details of these contacts defined in the regulations or the hospital ward. With the right to privacy join safeguards for the protection of personal data. Data on the health of the patient are protected in two planes. This includes provisions on the patient's right to confidentiality of information associated with it and the provisions for the protection of medical records. Professional secrecy covers all information related to the patient and obtained in connection with the exercise of the medical profession. At the same time this obligation is not absolute because the legislature has exhaustively pointed to exceptions in this regard. The entity providing health services shall keep, store and share patient medical records and authorized institutions and entities in the manner specified in the law and ensure the protection of the data contained in this documentation.

 

Słowa kluczowe: osoba starsza, prywatność, intymność, tajemnica zawodowa, dokumentacja medyczna.

Key words: an older person, privacy, intimacy, professional secrecy, medical records.


Keywords


osoba starsza, prywatność, intymność, tajemnica zawodowa, dokumentacja medyczna, an older person, privacy, intimacy, professional secrecy, medical records.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Safian M. Prawo do ochrony życia prywatnego. W: Wiśniewski L, red. Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe; 1997: 128.

Sakowicz A. Prywatność jako samoistne dobro prawne (per se), Państwo i Prawo 2006; 1: 21-27.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 (Dz.U. z 1997, Nr 78, poz. 483 z póź. zm.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.).

Wyrok Sądu Najwyższego z 11 marca 1986 r., sygn. akt I CR 4/86, OSP 1987, nr 4, poz. 86.

Kopff A. Koncepcja prawa do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), Studia Cywilistyczne 1972; XX: 3 – 44.

Declaration on the Promotion of Patient’s Rights in Europe, Principles of the Rights of Patients in Europe, www.who.int/genomics/publics/eu_declaration1994.pdf .

Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.).

Karkowska D. Prawo medyczne dla pielęgniarek. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer Business; 2013.

Karkowska D. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business; 2012.

Karkowska D. Prawa pacjenta. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer Business; 2009.

Dercz M, Rek T. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz. Warszawa: ABC Wolters Kluwer Polska; 2007.

Boratyńska M. Autonomia a granice upoważnienia osoby bliskiej i zaufanej, Prawo i Medycyna 2014; 1: 61-85

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Zielińska E, Barcikowska-Szydło E, Kapko M i wsp. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business; 2008: 565.

Safian M. Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny. Warszawa: Oficyna Naukowa; 1998.

Generalny Inspektor Danych Osobowych: Dane medyczne wymagają szczególnej ochrony – 29 stycznia 2015 r. http://www.giodo.gov.pl/1520001/id_art/8375/j/pl, dostęp 22 marca 2015 r.

Wyrok Sądu Najwyższego z 10 grudnia 1952 sygn. akt C 584/52, PiP 1953 nr 8-9, s.366

Kubiak R, Jankowski M. Identyfikacja pacjenta i wybrane zagadnienia ochrony jego danych. e- Medycyna Praktyczna 2012; 10 identyfikator-pacjenta-oraz-wybrane-zagadnienia-ochrony-jego-danych-osobowych-vt21769.htm, dostęp 22 marca 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1098).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 177)

Wyrok Sądu Najwyższego z 15 października 1997 sygn. akt III CKN 226/97, LEX nr 1110924

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz.121)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)