Czynniki kreujące poziom wybranych składników pokarmowych w mleku krów, mające wpływ na atrakcyjność dietetyczną = The factors which are create the level of selected nutrients in milk of Holestin Fresian cows that affect the attractiveness of the diet

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Milena Górecka, Angelika Habel, Maria Bogdzińska

Abstract


Duszyńska-Stolarska Oliwia, Górecka Milena, Habel Angelika, Bogdzińska Maria. Czynniki kreujące poziom wybranych składników pokarmowych w mleku krów, mające wpływ na atrakcyjność dietetyczną = The factors which are create the level of selected nutrients in milk of Holestin Fresian cows that affect the attractiveness of the diet. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):258-266. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18559

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%286%29%3A258-266

https://pbn.nauka.gov.pl/works/565795

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18559

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 14.06.2015.

 

Czynniki kreujące poziom wybranych składników pokarmowych w mleku krów, mające wpływ na atrakcyjność dietetyczną

 

The factors which are create the level of selected nutrients in milk of Holestin Fresian cows that affect the attractiveness of the diet

 

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Milena Górecka, Angelika Habel, Maria Bogdzińska1

 

Zakład Genetyki i PodstawHodowli Zwierząt

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckichw Bydgoszczy1

 

 

Streszczenie

Obecnie konsumenci poszukują mleka o wysokiej zawartości białka oraz niskim poziomie tłuszczu. Stworzenie takiego produktu stawia przed hodowca nie lada wyzwanie. Opłacalna hodowla jest również związana z wysoka wydajnością mleczną. Jednakże pozyskanie znacznych ilości mleka o wysokiej jakości jest celem trudnym w realizacji. Badania dowodzą iż czynniki środowiskowe  takiej jak system utrzymania, żywienie czy kolejna laktacja mogą w znacznym stopniu wpływać na ilość oraz jakość pozyskiwanego mleka. W przypadku odpowiedniego żywienia mleko może być wzbogacone o substancje korzystne dla zdrowia. Wraz z rozwojem nauki możliwości oceny zwierząt pod względem ich produkcyjności również rosną. Cechy związane z mlecznością są uwarunkowane genetycznie. Badania nad polimorfizmem określonych genów pozwala na określenie tych genotypów które warunkują najkorzystniejszą wartość cechy.

Słowa kluczowe: wydajność mleczna, składniki odżywcze, czynniki środowiskowe, polimorfizm genów, krowy rasy Holsztyńsko-Fryzyjskiej.

Summary

Currently, consumers are looking for milk with a high protein content and a low level of fat. The creation of such a product is great challenge for a breeder. Profitable animal husbandry is also associated with high milk yield. However, obtaining significant quantities of high quality milk is a difficult goal to achieve. Research shows that environmental factors such as system maintenance, nutrition or another lactation can significantly affect the quantity and quality of the acquired milk. In the case of adequate nutrition milk it may be enriched with substances beneficial to health. With the development of science the possibility to assess the animals for their productivity also increase. Features associated with milk production are genetically determined. Research on polymorphism of certain genes allows for identification of those genotypes that determine the most favorable value characteristics.

Key words : milk yield, nutrient, environmental factors, polymorphism of genes, Holestin-Fresian cow.


Keywords


składniki odżywcze; czynniki środowiskowe; polimorfizm genów; krowy rasy Holsztyńsko-Fryzyjskiej; milk yield; nutrient; environmental factors; polymorphism of genes; Holestin-Fresian cow.

Full Text:

PDF

References


Hegestam-Nielsen C., Emanuelson U., Berglund B., Strandberg E., 2009. Relationship between somatic cells count and milk field in different stages of lactation. American Dairy Science Association92:3124-3133.

Jesiołkiewicz E., Ptak E., Jakiel M.2011. Parametry genetyczne dziennej wydajności mleka, tłuszczu i białka oraz zawartości laktozy w mleku oszacowane na Podstawie Próbnych udojów krów rasy Polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Roczniki Nauk Zootechnicznych 38:149–160.

Empel W., Grabowski R., Jasiorowski H.,Brzozowski P.,GrodzkiH.,1999. Wpływ systemu utrzymania i intensywności żywienia na zachorowalność i częstość brakowania krów cb oraz mieszańców z innymi odmianami bydła fryzyjskiego w Polsce. Pr MaterZootech 54:43–53.

Nogalski Z., 2006. Wpływ wydajności mleka krów na ich płodność w różnych systemach utrzymania Acta ScientarumPolonarumZootechnica 5(2):97–10.

Czerniawska-Piątkowska E., Szewczuk M., Snopkowska M., 2008. Porównanie użytkowości mlecznej krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej w różnych systemach utrzymania Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego 566:25-33.

D o r y n e k Z., P y t l e w s k i J., A n t k o w i a k I ., K r y s z k i e w i c z Cz.., 2002. Zawarto komórek somatycznych w mleku krów holsztysko-fryzyjskich oraz jej wpływ na użytkowo mleczną. Acta ScientarumPolonarumZootechnica 1:53–62.

Ziemiński R., Ćwikła A.2006.Wpływ systemu utrzymania krów na wydajność i jakość higieniczną mleka Effect of cows management system on yield and higienicquality of milk LXXI Zjazd PTZ, Streszczenia 1:40.

Zdziarski K., Grodzki H., Nałęcz-Tarwacka T., Brzozowski P., Przysucha T., 2002. Wpływ systemu utrzymania i genotypu krów na długość ich użytkowania i życiową użytkowość mleczną. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 62:29–3.

White S.L., Bertrand J.A., Wade M.R., Washburn S.P., Greek J.T., Jenkins T.C.,2001. Comparison of fatty acid content of milk from Jersey and Holstein cows consuming pasture or a Total Mixed Ration. JournalDairy Science84:2295-2301.

Litwińczuk A., Barłowska J., Król J., Sawicka W., 2006. Porównanie składu chemicznego i zawartości mocznika w mleku krów czarno-białych i simentalskich z okresu żywienia letniego i zimowego. Annales UMCS Sec EE 10:67-72.

Croissant A.E., Washburn S.P., Dean L.L., Drake M.A., 2007. Chemical properties and consumer perception of fluid milk from conventional and pasture-based production systems. JournalDairy Science90(11):4942-4953.

Choroszy B., Choroszy Z., Topolski P., 2007. Jakość mleka krów rasy simentalskiej w zależności od systemu utrzymania. Roczniki Nauk Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 3(2):97-102.

Barth K., 2004. Organic dairy farming and its effect on milk quality and consumption. Animal Science Paper Report 22:361-365.

Gabryszuk M., Sakowski T., Metera E.2013. Wpływ żywienia na zawartość składników bioaktywnych w mleku krów z gospodarstw ekologicznych Żywność Nauka Technologia Jakość 3:16 – 26.

Severin S., Wenshui X.2005. Milk biologically active components as nutraceuticals. Review Critical Review Food ScienceNutrition45:645-656.

Reklewska B., Reklewski Z. 2004. Potential for producing milk with elevated content of functional components. Anim Science PapierReports22:367-374.

Król J., Litwińczuk Z., Litwińczuk A., Brodziak A., 2008. Content of protein and its fractions in milk of simmental cows with regard to rearing technology. AnnalsAnimal Science1:57-61

KuczKuczyńska B., Puppel K., Gołębiewski M., Metera E., Sakowski T., Słoniewski K., 2012. Differences whey protein content between cow’s milk collected In late pasture and early indoor feeding season from conventional and organic farms in Poland. Journal Science Food Agriculture92:1-6.

Hermansen J.E., Ostersen S., Justesen N.C., Aaes O., 1999. Effects of dietary protein supply on caseins, whey proteins, proteolysis and renneting properties in milk from cows grazing clover or N fertilized grass. JournalDairyResearch66:193-205

Bergamo P., Fedele E., Iannibeli L., Marzillo G., 2003. Fat-soluble vitamins contents and fatty acid composition in organic and conventional Italian dairy products. Food Chemisrty 82:625-631.

Jabłońska-Trypuć A., Czerpak R.2009. Metabolizm nienasyconych kwasow tłuszczowych i ich znaczenie w profilaktyce i terapii układu krwionośnego. PrzeglądKardiodiabetologiczny 4:55–63.

Park Y., Pareza M.2007. Mechanism of body fat modulation by conjugated linoleic acid (CLA). Food Research International 40:311–323

Inoue N., Nagao K., Hirata J., Wang Y. M., Yanagita T., 2004. Conjugated linoleic acid prevents the development of essential hypertension in spontaneously hypertensive rats. BiochemicalBiophysicalResearch Communications 323:679–684.

Kuczyńska B.2011.Składniki bioaktywne i parametry technologiczne mleka produkowanego w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych. Rozpr. Nauk. i Monogr. Wyd. SGGW, Warszawa

Ellis A., Innocent T., Grove-White D. 2006. Comparing the fatty acid composition of organic and conventional milk. JournalDairy Science 89:1938-1950

Butler G., Nielsen H., Slots T., Seal C., Eyre M.D., Sanderson R., Leifert C., 2008. Fatty acid and fatsoluble antioxidant concentrations in milk from high - and low-input conventional and organic systems: seasonal variation. . Journal Science Food Agriculture88:1431-1441.

Butler G., Collomb M., Rehberger B., 2009. Conjugated linoleic acid isomer concentrations in milk from high- and low-input management dairy systems. Journal Science Food Agriculture89:697-705.

Collomb M., Bisig W., Bütikofer U., Sieber R., Bregy M., Letter L., 2008. Fatty acid composition of mountain milk from Switzerland: Comparison of organic and integrated farming systems. InternationalDairyJournal18:976-982.

Nałęcz-Tarwacka T., Kuczyńska B., Grodzki H., slósarz J., 2009. Wpływ wybranych czynników na zawartość skoniugowanego kwasu linolowego w mleku krów. Medycyna Weterynaryjna65(5):326-329.

Steinshamn H., Thuen E. 2008. White and red clover-grass silage in organic dairy milk production: Grassland productivity and milk production responses with different levels of concentrate. Livest Science119:202-215.

Semková E., Pešek M., Špička J., Pelikánová T., Hanus O., 2009. The effect of feeding diets markedly differing in the proportion of grass and maize silages on bovine milk fat composition. Czech JournalAnimal Science54:93-100.

Gabryszuk M., Słoniewski K., Sakowski T. 2008. Macro- and microelements in milk and hair of cows from conventional vs. organic farms. Animal Science Paper Report26:199-209.

Nałęcz-Tarwacka T., Karaszewska A., Zdziarski K. 2003. The influence of carrot addition on the level of vitamins and fatty acids in cow milk. PolishJournal Food and Nutrition Science12:53-56.

Barłowska J.,2007. Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka krów 7 ras użytkowanych w Polsce. Rozpr. hab, 321, Wyd. AR w Lublinie

Gnyp J., Kowalski P., Tietze M. 2006.Wydajność mleka krów, jego skład i jakość cytologiczna w zależności od niektórych czynników środowiskowychAnnalesUniwersitalisMariaeCurie SkłodowskaSectio EE Zootechnica Lublin24:17-26.

Charon K., Świtoński P., 2012. Genetyka i genomika zwierząt, Warszawa PWN

Zych S., Szatkowska I., Dybus A.,2005. Oś somatotropowa (GH/GHR/IGF-I) i jej rola w kontroli procesu laktacji u bydła. Medycyna Weterynaryjna 61:857–860.

Zhou L., Jin G., Liu C., Ghou L., Zhu Q., Wu Y., 2005. Association of genetic polymorphism in GH gene with milk production traits in Beijing Holstein cows. Journal of Biosciencies 30:595–598.

Rincón C., López-Herrera A., Echeverri J., 2013. Effect of two single nucleotide polymorphisms on milk yield and composition. GeneticMolecularResearch 12(2):995-1004.

Krasnopiorova N., Baltrėnaitė L., Miceikienė I., 2012.Growth hormone gene polymorphism and its influence on milk traits in cattle bred in lithuaniaveterinarijairzootechnika. VeterinarMedicine andZootechnics 58:2012

Dybus A., Szatkowska I., Czerniawska-Piątkowska E.,Grzesiak W., Wójcik J., Rzewucka E., Zych S., 2004. PIT1-HinfI gene polymorphism and its associations with milk production traits in polish Black and White cattle.ArchivTierzucht 47:557-563.

Zwierzchowski L., Krzyżewski J., Strzałkowska N.,Siatkowska N., Ryniewicz Z.,2002. Effects of polymorphism of growth hormone (GH), Pit-1, and leptin (LEP) genes, cow’s age, lactation stage and somatic cell count on milk yield and composition of Polish Black-and-White cows. Animal SciencePapersReports 20:213-227.

Edriss A., Edriss V., Rahmani R.,2009. Associations of Pit-1 gene polymorphism with birth weight, milk and reproduction traits in Isfahan Holstein cows. ArchivTierzucht 52:445-447.

Trakovická A., Moravčíková N., Gábor M., Miluchova M., 2014. Genetic polymorphism of Pit-1 gene associated with milk production traits in Holstein cattle. Acta AgrariaKaposváriensis 18(1):146-151.

Bichell P., Kikuchi K., Rotwein P.,1992. Growth hormone rapidly activates insulin-like growth factor I gene transcription in vivo. MolecularEndocrinology 6:1899–908.

Monaco H.,Gronlund E.,Bleck G., Hurley, W.L., Wheeler M.B., Donovan, S.M., 2005. Mammary specific transgenic over-expression of insulin-like growth factor-I (IGF-I) increases pig milk IGF-I and IGF binding proteins, with no effect on milk composition or yield. TransgenicResearch 14(5):761-73.

Akis I., Oztabak K., Gonulalp I.,Mengi A, Un C., 2010. IGF-1 and IGF-1r gene polymorphisms in East Anatolian Red and South Anatolian Red cattle breeds. RussianJournal of Genetic 46:497-501

Mehmannavaz Y., Amirinia C., Bonyadi M., Torshizi R.V., 2010. Association of IGF-1 gene polymorphism with milk production traits and paternal genetic trends in Iranian Holstein bulls. AfricanJournalMicrobiologyResearch 4:110-114.

Pereira P., De Alencar M., De Oliveira N.,Regitano L.C.D., 2005. Association of GH and IGF-1 polymorphisms with growth traits in a synthetic beef cattle breed. GeneteticMolecularBiology 28:230-23.

Siadkowska E., Zwierzchowski L., Oprządek J., Strzałkowska N., Bagnicka E., Krzyżewski J.,2006. Effect of polymorphism in IGF-1 gene on production traits in Polish Holstein-Friesian cattle. Animal Science PaperReports 24(3):225-237.

Szewczuk M., Zych S., Czerniawska-Piątkowska E., Wójcik J.,2012. Association between IGF1R / i16 / TaqI and IGF1 / SnaBI polymorphisms and milk production traits in Polish Holstein-Friesian cows. Animal Science Paper Reports30(1):13-24.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)