Stress in the teaching profession

Karina Wengel-Woźny, Lucyna Szefczyk-Polowczyk, Agata Dominika Zygmunt

Abstract


Wengel-Woźny Karina, Szefczyk-Polowczyk Lucyna, Zygmunt Agata. Stress in the teaching profession. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):191-210. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18491

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%286%29%3A191-210

https://pbn.nauka.gov.pl/works/564786

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18491

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 10.06.2015.

 

STRESS IN THE TEACHING PROFESSION

 

Karina Wengel-Woźny1, Lucyna Szefczyk-Polowczyk2, Agata Zygmunt3

 

Medical University of Silesia

1Doctoral Studies, School of Health Sciences in Katowice

2Doctoral Studies, School of Farmacy with the Devision of Laboratory Medicine in Sosnowiec

3Doctoral Studies, School of Medicine in Katowice

 

Adres do korespondencji: Łowoszów, 46-300 ,ul. Krzywa 16

Adres e-mail: karinawengel@gmail.com

 

Abstract

Introduction. Teaching profession dates back to ancient times, when formulation of an ideal of a man with comprehensively developed personality was primarily based on such values as wisdom and knowledge. The profession of a teacher/master was influenced by many factors and underwent numerous transformations over the centuries. Aim. The aim is to assess the impact of stress and burnout at work and functioning of the teachers. Material and methods. The survey was conducted using a proprietary questionnaire consisting of 21 questions, in which the respondent select one of the following answers. The study assured full anonymity. The survey was conducted among a group of randomly selected teacher of primary, middle and secondary schools operating in the province of Opole. Results. As a result of conducted research it appeared that 54% of respondents many times a week feel stress related to their work. There are 28% of surveyed to sense nervous tension due to their professional occupation. 10% among them admit to experience this kind of stress up to twice a week whereas 8% of them tend to feel stressed once a week or less often.  Conclusions. It is obvious that stress cannot be totally eliminated out of teacher profession. However we can reduce its size by applying a number of tools. These can be following: Implementation of educational programs dedicated for teachers- programs which aim at minimizing consequences of stress on teacher’s health and life as well as on their environment. Organizing of workshops of “coping with stress” and with difficult situations; education of behaving in situations of “overload”. The change of system of educating teachers and gaining professional competences.

 

Key words: stress, teacher, teaching profession, occupational burnout.


Keywords


stress, teacher, teaching profession, occupational burnout.

Full Text:

PDF

References


Benisz H. Stres w zawodzie nauczyciela i podstawowe zasady zdrowego życia. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 1997; 5: 207-212.

Selye H. Stres życia. Warszawa: PZWL; 1960.

Huber L. Style adaptacyjne do sytuacji stresowych w różnych grupach wiekowych,

a choroby cywilizacyjne XXI wieku. Probl Hig Epidemiol. 2010; 91(2): 268-275.

Gryszczuk A. Pojęcie stresu w medycynie i psychologii. Psychiatria. 2008; 5(3): 111-115.

Reykowski J. Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego. Warszawa: PWN; 1966..

Chmiel N. Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: Wyd. GWP; 2003.

Banasiewicz A. Człowiek w nowoczesnej organizacji. Toruń: Wyd. Adam Marszałek; 2005.

Ogińska-Bulik N., Kaflik-Pieróg M. Stres zawodowy w służbach ratowniczych. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-ekonomicznej w Łodzi; 2009.

Hetherington A. Wsparcie psychologiczne w służbach ratowniczych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2004.

Borucki Z. Stres organizacyjny- następstwa, modyfikatory. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; 1988.

Sheridan Ch., Ratmacher S. Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia; 1998.

Neidhardt E. J., Weinstein M. S., Conry R. F. Jak opanować stres. Lublin: M & A Communications Polska; 1996.

Terelak J. Wsparcie społeczne a radzenie sobie ze stresem bezrobocia. W: Terelak J. (red.). Studia z psychologii stresu. Warszawa: ATK; 1997: 275-324.

Dobrowolska D. Praca w życiu człowieka. Warszawa: Instytut wydawniczy CRZZ; 1980.

Murgatroyd S. Poradnictwo i pomoc. Poznań: Zysk i S-ka; 2000.

Bargiel-Matusiewicz K., Podbielski Z., Klasik A. Współczesne rozumienie stresu. Wiadomości lekarskie. 2004; 57 (3-4): 188-192.

Dudek B., Waszkowska M. Ochrona zdrowia pracowników przed zagrożeniami w miejscu pracy. Medycyna Pracy. 1996; 56(5): 107-112.

Sęk H. Wypalenie zawodowe – psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania. Poznań: Zakład Wydawniczy K. Domke; 1996.

Litzke S., Schuh H. Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. Gdańsk: GWP; 2007.

Maslach C., Jackson SE., Leiter MP. Maslach Burnout Inven-tory Manual. California: Consuling Psychologists Press; 1996.

Bargiel-Matusiewicz K., Podbielski Z., Klasik A. Współczesne rozumienie stresu. Wiadomości lekarskie. 2004; 57: 188-192.

Heszen- Niejodek I. Stres i radzenie sobie- główne kontrowersje. W: Herszen- Niejpdek I., Ratajczak Z., (red.). Człowiek w sytuacji stresu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; 2000: 12-43.

Rothbaum F., Weisz J. R., Snyder S. Changing the world and changing the self: A two- process model of perceived control. Journal of Personality and Social Psychology. 1982; 42: 5-37.

Borys B., Majkowicz M., Majkowicz H. Radzenie sobie ze stresem w różnych grupach służb ratowniczych. Psychiatria Polska. 2003; 37 (2): 337-348.

Bullough. R. Początkujący nauczyciel. Gdańsk: GWP; 2009.

Anczewska M., Roszczyńska J. Jak uniknąć wypalenia w pracy z chorymi. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2004.

Haney M, Boenish Ed. Twój stress. Gdańsk: GWP; 2007.

Fijewski P. Jak rozwinąć skrzydła. Warszawa: INTRA; 1993.

Król-Fijewska M. Stanowczo, łagodnie, bez lęku, czyli 13 wykładów

o asertywności. Warszawa: INTRA; 1993.

Wachowiak P. Profesjonalny menedżer. Warszawa: Difin; 2001.

Marten Z, Stres w pracy nauczyciela, Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosonowcu,2013,s.99-110.

Reece-Peters C, Teachers' issues: A case for mental health. Paper presented at the Biennial Conference of The University of the West Indies Schools of Education, 23-25 April,St. Augustine, Trinidad and Tobago,2013

Bauer J. i wsp, Working conditions, adverse events and mental health problems in a sample of 949 German teachers. Int Arch Occup Environ Health. 2007, 80:442–449.

Pyżalski J, Plichta P, Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP), Podręcznik. Łódź, Wyd. UŁ, 2007.

Pyżalski J, Merecz D,Stresory w środowisku pracy nauczyciela [w:] Pyżalski J., Merecz D. (red.) Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Impuls, Kraków,2010, 53-74.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)