Przemoc domowa = Domestic violence

Celina Łepecka-Klusek, Agnieszka Konstancja Pawłowska-Muc, Anna Bogusława Pilewska-Kozak, Grażyna Stadnicka, Klaudia Pałucka

Abstract


Łepecka-Klusek Celina, Pawłowska-Muc Agnieszka Konstancja, Pilewska‑Kozak Anna Bogusława, Stadnicka Grażyna, Pałucka Klaudia. Przemoc domowa = Domestic violence. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):169-182. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18420

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%286%29%3A169-182

https://pbn.nauka.gov.pl/works/564476

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18420

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 05.06.2015.

 

Przemoc domowa

Domestic violence

 

Łepecka-Klusek Celina1, Pawłowska-Muc Agnieszka Konstancja2, Pilewska‑Kozak Anna Bogusława1, Stadnicka Grażyna3, Pałucka Klaudia4

 

1Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 23

2Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, ul. Lekarska 4

3Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych Uniwersytet Medyczny

w Lublinie, ul. Staszica 4/6

4Doktorantka w Katedrze i Klinice Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 23

1Department and Clinic of Gynaecology and Gynaecological Endocrinology, School of Health Studies, Medical University of Lublin, Al. Racławickie 23

2Postgraduate Training Centre for Nurses and Midwives, Dr Tytus Chałubiński Specialist Hospital in Radom, ul. Lekarska 4

3Independent Obstetric Skills Workshop, Medical University of Lublin, ul. Staszica 4/6

4Doctoral Candidate at the Department and Clinic of Gynaecology and Gynaecological Endocrinology, School of Health Studies, Medical University of Lublin, Al. Racławickie 23

 

Adres do korespondencji:

Celina Łepecka–Klusek

Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Al. Racławickie 23

20-049 Lublin, Poland

tel./fax. 81-7183286

e-mail: cklusek@onet.pl

 

Przemoc domowa

Streszczenie

Wprowadzenie. W każdej społeczności na świecie żyją osoby, które doświadczyły
w swoim życiu różnych form przemocy domowej.  Media dość często przekazują informacje o nich, niekiedy jednak zbyt późno, czyli w sytuacji, gdy doszło już do tragedii.

Cel pracy. Ukazanie zjawiska przemocy domowej jako wciąż aktualnego, trudnego
do zdiagnozowania i rozwiązania problemu.

Skrócony opis stanu wiedzy. W opracowaniu zdefiniowano określenia: przemoc domowa oraz przemoc w rodzinie, które dość często w piśmiennictwie używane
są zamiennie. Omówiono typy i cykle przemocy oraz skalę zjawiska nie tylko w Polsce, określając ją jako trudną do rzetelnego oszacowania. Podkreślono, iż najczęściej odbywa się ona w domu i stosowana może być wobec wszystkich domowników. Zróżnicowano także czynniki ryzyka oraz scharakteryzowano ofiary, jak i cechy sprawców przemocy domowej.

Podsumowanie. Analiza piśmiennictwa pokazała, iż przemoc domowa nie może być niezauważona. Niewątpliwie ona istnieje, pomimo chęci, zwłaszcza ze strony ofiar, ukrycia jej. W wymiarze ogólnopolskim ma nawet w ostatnich latach tendencją wzrostową. Dlatego ważne są działania zapobiegawcze, z udziałem całego społeczeństwa.

 

Słowa kluczowe: przemoc domowa, przemoc w rodzinie.

 

Domestic violence

Summary

Introduction. In every community in the world there live people who has experienced different acts of domestic violence in their life. Media quite often provide information about them, however sometimes too late, i.e. in a situation where there was already a tragedy.

Aim of the study. Showing the phenomenon of domestic as a perennial problem, difficult to be diagnosed and solved.

Brief description of the state of the art. The terms: domestic violence and family violence were defined in the study, and are very often used interchangeably in the literature. The types and cycles of violence and the scale of this phenomenon not only in Poland were discussed, formulating the opinion that the phenomenon is hard to be realistically assessed. It was emphasized that it usually happens at homes and can be used towards all family members. Also risk factors were diversified as well as victims and perpetrators of domestic violence were characterized.

Conclusion. Analysis of the literature showed that domestic violence cannot be unnoticed. With no doubt it exists, despite the desire, especially on the part of the victims, to hide it. In terms of nationwide dimension, there is even a growth tendency in the last years. They are therefore important preventive actions, with the participation of the whole society.

 

Keywords: domestic violence, family violence.


Keywords


przemoc domowa; przemoc w rodzinie, domestic violence, family violence.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Młyński J. Przemoc w rodzinie-skala zjawiska, ofiary przemocy i formy przemocy pracowników socjalnych. Studia Socialia Cracoviensia 4, 2012; 2 (7): 141-156.

Grygorczuk A, Dzierżanowski K, Kiluk T. Mechanizmy psychologiczne występujące w relacji ofiara-sprawca przemocy. Psychiatria Via Medica 2009; 6 (2): 61-65.

Leoniuk K, Nowakowska H, Sobczak K. Zadania pielęgniarki w systemie przeciwdziałania przemocy domowej. Probl Pielęg 2013; 21(3): 397-402.

Jaworska E, Lorenc E. (red.). Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Warszawa: Centrum Praw Kobiet; 2007.

Kwitok A. Przemoc w rodzinie jako źródło zachowań agresywnych młodzieży. Promotor pracy doktorskiej Wódz J. Katowice: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii; 2007: 59-123.

Michalska K, Jaszczak-Kuźmińska D. Przemoc w rodzinie. W: Jaszczak-Kuźmińska D, Michalska K, (red.). Przemoc w rodzinie wobec osób starszych

i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; 2010: 7-32.

Piotrowska J, Synakiewicz A. Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet

i problem gwałtu w Polsce. Warszawa: Fundacja Femioteka; 2011: 10.

Kulczyńska S, Wrona G. Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia. Warszawa – Kraków: Wyd. Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 2013.

Pospiszyl I. Przemoc w rodzinie. W: Urban B, Stanik JM, (red.). Resocjalizacja. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN; 2007.

Mellibruda J. Wybrane problemy patologii życia rodzinnego. W: Strelau J, (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk: Wyd. GWP; 2002.

Kluczyńska S. Przemoc w rodzinie – charakterystyka zjawiska. W: Zmarzlik J, (red.). Przemoc w rodzinie wobec dziecka. Procedury interwencyjne w szkole. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji; 2011: 4-16.

Lewoc M, Wiecha A, Bartosiewicz M, Matysiak I. Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka. Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pomocy

i Integracji Społecznej; 2013.

Mirczak A, Tobiasz-Adamczyk B, Brzyski P, Brzyska M. Rozpoznawanie zjawiska przemocy wobec osób starszych przez pielęgniarki środowiskowe. Probl Pielęg 2011; 19 (2): 202-209.

Pilszyk A. Obraz psychopatologiczny sprawcy przemocy w rodzinie. Psychiatr Pol 2007, 51 (6): 827–836.

Czokajło AM, Kuryło AB, Pogorzelska-Herder G, Czop A. Wyjście z cienia. Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Suwałki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach; 2012.

Cykl przemocy w rodzinie. http://www.niebieskalinia.pl/edukacja/podstawowe-informacje-o-przemocy/wybrane-informacje-i-artykuly/4046-cykl-przemocy-w-rodzinie (dostęp dnia: 2015.06.01).

Drążek A, Drążek E. Patologie naszych czasów. Białystok: Wyd. Prymat; 2007: 16.

Sasal HD. Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie. Warszawa: Wyd. PARPA; 2005: 30.

Laing L, Risk assessment in domestic violence. Australian Domestic and Family Violence Clearinghouse, Sydney 2004: 3.

Hilton ZN, Harris GT, Rice ME. Predicting violence by serious wife assaulters, Journal of Interpersonal Violence 2001, nr 5: 408-423.

Kordaczuk – Wąs M, Mende W. Praktyczny podręcznik dla policjantów. Szacowanie ryzyka związanego z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; 2013.

WHO, Department of Reproductive Health and Research, London School of Hygiene and Tropical Medicine, South African Medical Research Council. Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual Violence. World Health Organization; 2013.

Dutton DG, Kropp RP. A review of domestic violence risk instruments. Trauma, Violence and Abuse vol. 1, 2000, nr 2: 172.

Kordaczuk – Wąs M. Szacowanie ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie oraz związanych z nią zagrożeń. Niebieska Linia Nr 5/82/2012.

Rode D. Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców. W: Stanik JM, (red.). Psychologia. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego; 2010.

Jakubowska – Winecka A. Grzechy zaniechania. Zaburzenia psychosomatyczne

u ofiar przemocy domowej. Niebieska Linia Nr 3/38/2005.

Stop violence against wommen., Geneva: World Health Organization; 2014.

Global status report on violence prevention 2014. Geneva: World Health Organization, United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Development Programme; 2014.

Przemoc i konflikty w domu. http://badanie.cbos.pl/ (dostęp dnia: 2015.06.01).

Przemoc w rodzinie. Występowanie i częstotliwość zgłaszania. Raport przygotowany dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ipsos Loyalty; 2014. http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/108979,Tydzien-Pomocy-Osobom Pokrzywdzonym-Przestepstwem-23-28-lutego-2015-r.html (dostęp dnia: 2015.06.01).

Przemoc w rodzinie. http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html (dostęp dnia: 2015.06.01).

Szlauer M. Zjawisko przemocy domowej wobec kobiet. Katowice: Wyd. Szkoła Policji w Katowicach; 2010.

Badura-Madej W, Dobrzyńska-Masterhazy A. Przemoc w rodzinie: Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2000.

Mazur J. Przemoc w rodzinie. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak; 2002.

Chmurska E. Sprawcy przemocy wobec bliskich. Próba charakterystyki. Niebieska Linia Nr 2/61/2009.

Karasowska A. Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym. Niebieska Linia Nr 3/14/2001.

Rode D. Osobowościowa kategoryzacja sprawców przemocy w rodzinie. Niebieska Linia Nr 5/ 82/2012.

Kulczyńska S. Zrozumieć sprawców przemocy. Niebieska Linia Nr 3/1999.

Lewicka-Zelent A, Trojanowska E. Szkolny warsztat mediacyjny a przemoc. Niebieska Linia Nr 1/90/2014.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

( Dz. U. z 2005 r., Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)