Analiza poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów manualnych (MT) w diagnozie skręcenia miednicy na podstawie wybranych testów manualnych.

Michał Cichosz, Dominik Chrapek, Marzena Kobylańska, Bartosz Wójcik, Bartosz Kochański, Walery Zukow

Abstract


Cichosz Michał, Chrapek Dominik, Kobylańska Marzena, Wójcik Bartosz, Kochański Bartosz, Zukow Walery. Analiza poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów manualnych (MT) w diagnozie skręcenia miednicy na podstawie wybranych testów manualnych = Analysis of the level of compliance reviews two manual therapists (MT) in the diagnosis of pelvic twist on the basis of the selected manual tests. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):157-168. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18419

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%286%29%3A157-168

https://pbn.nauka.gov.pl/works/564475

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18419

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 05.06.2015.

 

Analiza poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów manualnych (MT) w diagnozie skręcenia miednicy na podstawie wybranych testów manualnych

Analysis of the level of compliance reviews two manual therapists (MT) in the diagnosis of pelvic twist on the basis of the selected manual tests

 

Michał Cichosz1,2,3, Dominik Chrapek1,2, Marzena Kobylańska4, Bartosz Wójcik4, Bartosz Kochański5, Walery Zukow6

 

1Jolly Med Szpital rehabilitacyjny Popielówek. Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej

2Fundacja Wsparcie Kowary

3Delta Vital Resort Karpacz

4Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej

5Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

6Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Streszczenie

Wstęp Skręcenie (torsja) miednicy jest w fizjoterapii oraz medycynie manualnej często stawianym rozpoznaniem opartym głównie na podstawie badania fizykalnego oraz danych z wywiadu pacjenta. Coraz częściej łączy się je i opisuje wspólnie z dysfunkcją stawów krzyżowo- biodrowych (SIJD), której nie towarzyszy ból, jedynie zmiany w przestrzennym funkcjonowaniu kompleksu miedniczego.

Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest ocena poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów manualnych (MT) dla wybranych testów diagnostycznych stawów krzyżowo- biodrowych.

Materiał badawczy: Badania przeprowadzono na 180 osobowej grupie studentów w wieku między 20 a 30 lat.

Wyniki: Największą zgodność szacunków, określaną jako znaczną odnotowano jedynie w przypadku testu ASLR, przy wartości k= 0,62. Pozostałe testy charakteryzowały się niższymi wartościami zgodności.

Wnioski: Większość analizowanych testów charakteryzuje się umiarkowana oraz niższą wartością zgodności wyników. Na poziom zgodności ocen ma wpływ typu budowy ciała badanego.

 

Summary

Introduction: The twist (torsion) of the pelvis is in physiotherapy and manual medicine based diagnosis is often posed mainly based on physical examination, and data the patient's history. More often they combine them and describes, together with dysfunction of the sacroiliac joints (SIJD), which is not accompanied by pain, only changes in the spatial functioning of pelvic complex.

Aim: The  purpose  of  this  study  is  to  assess  the level  of  compliance  reviews  two manual  therapists (MT) for  selected  diagnostic  tests  the  sacroiliac  joints.

Research material: The research was conducted on 180 members of a group of students aged between 20 and 30 years.

Results: The biggest compliance estimates, defined as significant was noted only in the
ASLR test, with values of k = 0,62. Other tests were characterized by lower values of conformity.

Conclusions: Most of the tests analyzed is characterized by moderate and lower the value of the compliance results. At the level of compliance assessments is affected by the type of physique considered.

 

Słowa kluczowe: skręcenie miednicy, SIJD, rzetelność.

 

Keywords: twisting of the pelvis, sacroiliac joints, reliability.


Keywords


skręcenie miednicy, SIJD, rzetelność

Full Text:

PDF (Polski)

References


Cooperstein R, Lew M. The relationship between pelvic torsion and anatomical leg length inequality: a review of the literature. J Chiropr Med. 2009 Sep; 8(3): 107–118.

Guide to Physical Therapist Practice, 2nd, ed Phys. Ther,. 2001;81:9-744

Huijbregds P. „Dysfunkcja stawu krzyżowo-biodrowego – diagnoza oparta na dowodach naukowych.”, Rehabilitacja Medyczna, 2004, vol 8, nr 1, str 14-37.

Cohen J.: A coefficient of agreement for nominal scales, Educational and Psychological Measurement 1960, vol. 20, pp. 37-46.

Fleiss J., Cohen J.: The equivalence of weighted Kappa and the intraclass correlation coefficient as measures of reliability, Educational and Psychological Measurement 1973, vol. 33, pp. 613-619.

Measurement Systems Analysis, 4th ed., Reference manual, AIAG-Work Group, Daimler Chrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation, 2010.

Lewit K. Anatomia czynnościowa oraz badanie radiologiczne kręgosłupa. Stodolny J. (red), Terapia manualna w rehabilitacji chorób narzadu ruchu. Zl"Natura",Kielce, 2001, ss. 68-72.

Laslett M, Young S.B, Aprill C.N, McDonald B. Diagnosig painful sacroiliac joint: A validity study of a McKenzie evaluation and sacroiliac provocation teste. Aus.J.Physiother., 2003; 49:89-97

Albert H, Godskesen M, Westergaard J. Evaluation of clinical tests used in classification procedures in pragnacy-related pelvic joint pain. Eur. Spine J. 2000;9;161-166

Slipman CW, Patel RK, Whyte WS, et al. Diagnosing and managing sacroiliac pain. J Musculoskel Med 2001;18:325-332.

Schwarzer AC, Aprill CN, Bogduk N. The sacroiliac joint in chronic low back pain. Spine 1995;20:31-37.

Fukui S, Nosaka S. Pain patterns originating from the sacroiliac joints. J Anesth 2002;16:245-247.

Laslett M, Williams M. The reliability of selected pain provocation tests for sacroiliac joint pathology. Spine 1994;19:1243-1249.

Tunnell J. Needle EMG Response of Lumbar Multifidus to Manipulation in the Presence of Clinical Instability. Journal of Manual & Manipulative Therapy.2009

Liebenson C. The relationship of the sacroiliac joint, stabilization musculature, and lumbo-pelvic instability. Journal of bodywork and movement therapies 2004:8:43-45.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)