Zgoda wyrażona przez osoby opiekujące się osobą starszą na jej udział w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym - wybrane zagadnienia prawne

Anna Augustynowicz, Iwona Wrześniewska-Wal, Aleksandra Czerw

Abstract


Augustynowicz Anna, Wrześniewska-Wal Iwona, Czerw Aleksandra. Zgoda wyrażona przez osoby opiekujące się osobą starszą na jej udział w postępowaniu  diagnostyczno-terapeutycznym - wybrane zagadnienia prawne = The consent by those caring for an older person participating in the investigation diagnostic and therapeutic - selected legal issues. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):73-78. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18300

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%286%29%3A73-78

https://pbn.nauka.gov.pl/works/563316

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18300

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 04.06.2015.

 

 

Zgoda wyrażona przez osoby opiekujące się osobą starszą na jej udział w postępowaniu  diagnostyczno-terapeutycznym - wybrane zagadnienia prawne

 

The consent by those caring for an older person participating in the investigation diagnostic and therapeutic - selected legal issues

 

Anna Augustynowicz1, Iwona Wrześniewska-Wal2, Aleksandra Czerw3

 

1Zakład Ekonomiki, Prawa i Zarządzania, Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum  Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2Zakład Ekonomiki, Prawa i Zarządzania, Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum  Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

3Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Adres do korespondencji:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

01 - 826 Warszawa; ul. Kleczewska 61/63;

tel. 22 56-01-140

 

Streszczenie: Zgoda na wykonanie zabiegu medycznego jest podstawą legalności czynności medycznych. Dotyczy to zarówno zabiegów wysokiego ryzyka, jak i badań rutynowych. Obowiązujące przepisy prawne przyznają pacjentowi  autonomię, co oznacza prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy. W celu podjęcia prawidłowej decyzji pacjent musi być poinformowany o stanie swojego zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.  Podmiotem uprawnionym do wyrażenia zgody jest osoba, która ukończyła 18 lat i zachowuje zdolność świadomego wyrażania woli oraz nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona. Jeśli pacjent nie spełnia kryteriów wyżej wskazanych, niezbędna jest zgoda zastępcza. W przypadku pacjentów ubezwłasnowolnionych całkowicie lub niezdolnych do świadomego wyrażenia zgody, osobą uprawnioną do wyrażenia zgody jest przedstawiciel ustawowy. W razie braku przedstawiciela ustawowego zgodę na badanie może wyrazić opiekun faktyczny. Przez badanie należy rozumieć podstawowe czynności lekarza polegające na oględzinach ciała i badaniu fizykalnym. Jeśli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub gdy porozumienie z nim nie jest możliwe niezbędne jest zezwolenie sądu opiekuńczego. W sytuacjach nadzwyczajnych o zasadności udzielenia świadczenia zdrowotnego decyduje lekarz po konsultacji, w miarę możliwości, z innym lekarzem. Chodzi tu o sytuację, gdy pacjent wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może zgody wyrazić i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym. Podobnie, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego jest niezbędne do usunięcia niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

 

Summary: Consent to execute a medical procedure is the basis of the legality of medical procedures. This applies to both high-risk procedures as well as routine testing. The current legislation admit a patient autonomy, which means the right to consent to the granting health benefits or their refusal. In order to make the correct decision, patients must be informed about a medical condition, diagnosis, proposed and possible methods of diagnosis, treatment, foreseeable consequences of their application or omissions, the results of treatment and prognosis. The entity authorized to consent is a person who is 18 years old and retains the ability to consciously express the will and is not completely incapacitated. If you do not meet the criteria indicated above, it is necessary to consent replacement. For patients completely incapacitated or incapable of informed consent, the person entitled to consent is a legal representative. In the absence of a legal representative agreed to study the actual caregiver can express. For a study to be a doctor to understand the basic operations involving the examination of the body and physical examination. If the patient does not have a legal representative or when the agreement with him is not possible it is necessary to permit the Court of Protection. In emergencies, the merits of granting health services prescribed by a doctor after consultation, where possible, with another doctor. It is a situation when a patient requires immediate medical attention, and because of health or age can not consent expressed and it is not possible to communicate with his legal representative. Similarly, where the provision of health services is essential to remove the danger of loss of life, serious injury or serious health disorder.

 

Słowa kluczowe: osoba starsza, zgoda, sąd opiekuńczy, przedstawiciel ustawowy.

 

Key words: an older person, consent, the Court of Protection, the legal representative.


Keywords


osoba starsza, zgoda, sąd opiekuńczy, przedstawiciel ustawowy, an older person, consent, the Court of Protection, the legal representative.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.).

Zielińska E., Barcikowska-Szydło E., Kapko M., Majcher K., Preiss W., Sakowski K.: Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Karkowska D.: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Augustynowicz A., Budziszewska-Makulska A.: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, CeDeWu, Warszawa 2011.

Safjan M.: Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.

Kubiak R.: Szczepienia dzieci bez obecności rodziców, Medycyna Praktyczna. Szczepienia, 2, 2012: 80-81.

Dukiet-Nagórska T.: Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 27 maja 1997 r., sygn. akt: V KKN 248/96, OSNKW 1997/9–10/77.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2012 r., II SA/Łd 216/12, LEX nr 1139079

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 6 marca 1997 r. I ACa 48/97, OSA 1998 r., Nr 10 poz. 45, OSAB 1997 r., Nr 4 poz. 36.

Dukiet-Nagórska T.: Prawo pacjenta do informacji cz. VII , Medicus, 3, 2006: 18-19.

Janiszewska B.: Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe, C.H.Beck, Warszawa 2013.

Kulesza J.: Brak zgody pacjenta na zabieg leczniczy a lekarski obowiązek udzielania pomocy, Prawo i Medycyna, Nr 2, 2005 (19, vol. 7): 66-83.

M. Świderska: Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Dom Organizatora, Toruń 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)