Motywy podejmowania prób samobójczych przez młodzież w wieku 13-19 lat = Motives for suicide attempts by youth aged 13-19

Agnieszka Gmitrowicz, Urszula Wolanek, Agata Madej, Marta Makara-Studzińska

Abstract


Gmitrowicz Agnieszka, Wolanek Urszula, Madej Agata, Makara-Studzińska Marta. Motywy podejmowania prób samobójczych przez młodzież w wieku 13-19 lat = Motives for suicide attempts by youth aged 13-19. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):51-64. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18278

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%286%29%3A51-64

https://pbn.nauka.gov.pl/works/563208

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18278

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 04.06.2015.

 

Motywy podejmowania prób samobójczych przez młodzież w wieku 13-19 lat

Motives for suicide attempts by youth aged 13-19

 

Agnieszka Gmitrowicz1, Urszula Wolanek2, Agata Madej3, Marta Makara-Studzińska3

 

1Klinika Psychiatrii Młodzieżowej CSK IS UM w Łodzi

1Youth Psychiatry Clinic, Central Clinical Hospital, Institute of Dentistry, Medical University of Łódź

2Oddział Psychiatrii Młodzieżowej UM w Łodzi

2Youth Psychiatric Ward, Medical University of Łódź

3Zakład Psychologii Stosowanej UM w Lublinie

3Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin

 

Streszczenie

 

Wstęp. Samobójstwo stanowi istotny problem w dziedzinie zdrowia publicznego. Wiek dorastania, nazywany „adolescencją” to najtrudniejszy i najbardziej złożony etap w życiu człowieka. Młodzi ludzie podejmują zachowania dysfunkcyjne będąc pod wpływem takich czynników jak: stres, brak umiejętności życiowych, negatywna presja rówieśnicza. Do najpoważniejszych problemów zdrowotnych wieku młodzieńczego zalicza się: depresję, nieumiejętność radzenia w sytuacjach stresowych, lęk, anoreksję/bulimię, zaburzenia osobowości, nieprzystosowanie społeczne, nadużywanie substancji psychoaktywnych. Zdarzają się momenty, w których ich natężenie staje się silne i prowadzi do przestępstw oraz samobójstw. W literaturze podaje się, iż samobójstwo jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów nastolatków w wieku 15-19 lat.

Cel pracy. Określenie motywów podejmowania oraz najczęściej wybieranych metod prób samobójczych (PS) w grupie pacjentów psychiatrycznego oddziału młodzieżowego.

Materiał i metoda. W badaniu udział wzięło 80 pacjentów w wieku 13-19 lat. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Uzyskane wyniki poddano analizie procentowej.

Wyniki. Najczęstszą metodą targnięcia się na własne życie wśród badanych dziewcząt było przedawkowanie leków (29%) oraz podcięcie żył (9%), natomiast chłopcy jako metodę wybierali powieszenie (6%). Motywy podejmowania PS dotyczyły rozstania z sympatią, kłótni, braku sensu życia, samotności oraz braku wsparcia bliskich.

Wnioski. Motywy podejmowania oraz metody działań samobójczych, którymi kierowali się ankietowani zależne były od płci, subiektywnej interpretacji swojej sytuacji życiowej, braku umiejętności w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, impulsywności w podejmowanych działaniach oraz braku wsparcia ze strony osób znaczących.

 

Słowa kluczowe: samobójstwo, młodzież, psychiatria, próby samobójcze.

 

Abstract

 

Introduction. Suicide is a major problem in the field of public health. Teen age, called "adolescence", is the most difficult and most complex stage in human life. Young people exhibit dysfunctional behaviour under the influence of different factors, such as stress, lack    of social skills, negative peer pressure. The most serious health problems of adolescence include: depression, inability to deal with stressful situations, anxiety, anorexia / bulimia, personality disorders, social maladjustment, psychoactive drugs abuse. There are moments when their intensity becomes so strong that it leads them to delinquencies and suicides. The bibliography states that suicide is one of the most common causes of death of teenagers aged 15-19.

Aim of the study. The aim of the study is to determine motives for undertaking and most commonly chosen methods of suicide (MS) in patients of the youth psychiatric ward.

Materials and methods. The study involved 80 patients aged 13-19. The research tool was     a questionnaire of own authorship. The results were subject to percentage analysis.

Results. The most common suicide attempt methods among the surveyed girls were drug overdose (29%) and cut veins (9%), while the boys considered hanging as a method of attempting suicide (6%). The motives for suicide attempt involved breaking up with loved ones, quarrels, lack of meaning in life, loneliness and lack of support of immediate family.

Conclusions. Motives for and methods of suicide attempts which the respondents were driven by were dependent on gender, subjective interpretation of one's situation, lack of skill in dealing with difficult situations, impulsiveness in their actions and lack of support from people important in their lives.

 

Keywords: suicide, youth, psychiatry, suicide attempts.


Keywords


samobójstwo, młodzież, psychiatria, próby samobójcze, suicide, youth, psychiatry, suicide attempts.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Ponczek D, Olszowy I. Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Prob. Hig Epidemiol 2012; 93(2): 260-268.

Merecz D, Rosa K, Sobala W. Myśli i próby samobójcze. Modelowanie zależności pomiędzy czynnikami ryzyka. Suicydologia 2006; 2:76-87.

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 2012.

Przybysz-Zaremba M. Dynamizacja ryzykownych zachowań młodzieży: próby poszukiwań innowacyjnych oddziaływań profilaktycznych. W: Buller L. (red.) Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa w szkole: PTS, 2014, 37-54.

Kulik A, Sądel E. Lęk i jakość życia jako determinanty poczucia beznadziejności u młodzieży. Psychiatr Psychol Klin 2013; 13(2): 83-91.

Tomaszek K, Tucholska S. Psychospołeczne następstwa poczucia alienacji u młodzieży. Pedagogia Christiana 2012; 2(30): 163-178.

Krajewska K, Florkowski A, Gmitrowicz A. Związek zespołu zależności alkoholowej rodziców z występowaniem prób samobójczych wśród nastoletnich pacjentów hospitalizowanych psychiatrycznie. Psychiatr Psychol Klin 2014; 14(3): 196-201.

Namysłowska I. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce – stan rozwoju opieki psychiatrycznej i zadania na przyszłość. Borgis – Postępy Nauk Medycznych 2013; 1: 4-9.

Holliday C, Vandermause R. Teen experiences following a suicide attempt. Archives of psychiatric nursing 2015; 3(29): 168-173.

Jaeschke R, Siwek M, Dudek D. Neurobiologia zachowań samobójczych. Psychiatria Polska 2011; XLV(4): 573-588.

Wołodźko T, Kokoszka A. Próba klasyfikacji osób podejmujących zachowania samobójcze – przegląd badań z zastosowaniem analizy skupień. Psychiatr Pol 2014; 48(4): 823-834.

Putowski M, Piróg M, Podgórniak M, Zawiślak J, Piecewicz-Szczęsna H. Analiza epidemiologiczna występowania samobójstw w Polsce w latach 2000-2013. Probl Hig Epidemiol 2015; 96(1): 264-268.

Andrzejewska-Cioch A, Zaborowska A. Streetworking w sieci odpowiedzią na samobójstwa wśród nieletnich. W: Jęczeń J, Lelonek-Kuleta B. (red.) Granice streetworkingu: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, 2013, 129-139.

Makara-Studzińska M. Wybrane zagadnienia z problematyki suicydologii. Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska 2001; XXVI(17): 219-231.

Gmitrowicz A, Orzechowska A, Talarowska M, Florkowski A. Samobójstwa pacjentów w szpitalach psychiatrycznych – badania wstępne. Psychiatria 2013; 10(2): 84-90.

Szymańczak J. Samobójstwa Polaków. BAS Analyses (Analizy BAS) 2015; 6: 1-7.

Kropiwnicki P, Gmitrowicz A. Światowe inicjatywy w zakresie profilaktyki samobójstw. Psychiatr Psychol Klin 2013; 13(3): 202-206.

Drzewiecki P. Samobójstwa nastolatków w Internecie w perspektywie pedagogiki mediów. Kultura – Media – Teologia 2011; 5:61-73.

Mirkovic B, Labelle R, Guilé J-M, Belloncle V, Bodeau N, Knafo A. et al. Coping Skills Among Adolescent Suicide Attempters: Results of a Multisite Study. Can J Psychiatry 2015; 60(2 Suppl 1): S37-S45.

Consoli A, Cohen D, Bodeau N, Guilé J-M, Mirkovic B, Knafo A. et al. Protective Factors for Suicidality at 6-Month Follow-up in Adolescent Inpatients Who Attempted Suicide: An Exploratory Model. Can J Psychiatry 2015; 60(2 Suppl 1): S27-S36.

Park S, Kim J-W, Kim B-N, Bae J-H, Shin M-S, Yoo H-J. et al. Clinical characteristics and precipitating factors of adolescent suicide attempters admitted for psychiatric inpatient care in south Korea. Psychiatry Investigation 2015; 12(1): 29-36.

Valdivia M, Silva D, Sanhueza F, Cova F, Melipillán R. Suicide attempts among chilean adolescents. Revista Medica de Chile 2015; 143(3): 320-328.

Makara-Studzińska M. Przyczyny prób samobójczych u młodzieży w wieku 14-18 lat. Psychiatria 2013; 10(2): 76-83.

Makara-Studzińska M, Koślak A. System wartości młodzieży po próbach samobójczych. Psychiatr Psychol Klin 2009; 9(3): 159-166.

Kowalczyk M. Obraz siebie u młodzieży z ryzykiem samobójczym. http://hdl.handle.net/11199/2333 (dostęp 2013.06.27).

Potoniec J. Radzenie sobie ze stresem przez młodzież z ryzykiem samobójczym. http://hdl.handle.net/11199/3835 (dostęp 2012.09.18).

Basiaga E. Korelaty osobowościowe ryzyka samobójczego u młodzieży. http://hdl.handle.net/11199/2046 (dostęp 2013.09.09).

Gmitrowicz A, Szczepaniak A, Jabłkowska-Górecka K. Ocena stylów radzenia sobie ze stresem i inteligencji emocjonalnej u samouszkadzającej się młodzieży leczonej psychiatrycznie w zależności od wybranych czynników klinicznych. Psychiatria Polska 2012; XLVI(2): 227-240.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Zapobieganie samobójstwom. Warszawa 2007.

Jarema M, Rabe-Jabłońska J. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

Stukan J. Toksyczna psychologia i psychiatria. Depresja a samobójstwo. Prometeusz, Opole 2010.

Makara-Studzińska M. Poziom agresji u młodzieży po próbach samobójczych. Psychiatr Psychol Klin 2011; 11(3): 136-144.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)