Zachowania zdrowotne starzejących się mężczyzn = The health behaviors of ageing men

Celina Łepecka-Klusek, Klaudia Pałucka, Anna Bogusława Pilewska-Kozak, Agnieszka Konstancja Pawłowska-Muc

Abstract


Łepecka-Klusek C., Pałucka K., Pilewska-Kozak A. B., Pawłowska-Muc A. K. Zachowania zdrowotne starzejących się mężczyzn = The health behaviors of ageing men. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):496-509. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18170

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A496-509

https://pbn.nauka.gov.pl/works/562593

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18170

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.05.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 31.05.2015.

 

Zachowania zdrowotne starzejących się mężczyzn

The health behaviors of ageing men

 

Łepecka-Klusek C.1, Pałucka K.2, Pilewska-Kozak A. B.1, Pawłowska-Muc A. K.3

 

 

1  Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2 Doktorantka w Katedrze i Klinice Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3 Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

 

 

Adres do korespondencji:

Dr hab. n. med. Celina Łepecka – Klusek

Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Al. Racławickie 23

20-049 Lublin, Poland

tel./fax. 81-7183286

e-mail: cklusek@onet.pl

 

Streszczenie

Wprowadzenie

W ostatnich latach obserwuje się nasilenie skutków nieprawidłowego stylu życia wśród mężczyzn. Specjaliści koncentrują się na kreowaniu zmiany niektórych zachowań zdrowotnych.

Cel

Sprawdzenie, jakie zachowania zdrowotne cechują starzejących się mężczyzn i od czego to zależy.

Materiał i metody

Badaniami objęto 119 mężczyzn, w wieku 45 – 55 lat, hospitalizowanych w oddziale kardiologii, urologii lub leczących się w poradni przyszpitalnej. Prowadzono je od czerwca 2013 roku do lutego 2014 r. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego,
z użyciem kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji oraz standaryzowanego Inwentarza Zachowań Zdrowotnych.

Wyniki

Ogólny wskaźnik zachowań zdrowotnych (IZZ – ZZ) w badanej grupie mieścił się
w granicach od 43 punktów (1 sten) do 111 punktów (10 sten), przy czym średnia wynosiła 78,5 + 15,1 punktów, co odpowiada 5 – 6 stenowi. Dominującym zachowaniem zdrowotnym w badanej grupie było pozytywne nastawienie psychiczne. Różnica w nasileniu ogólnego wskaźnika zachowań zdrowotnych zarysowała się w kategorii zachowań profilaktycznych (p = 0.04). Badani z miast do 100 tysięcy mieszkańców cechowali się wyższym wskaźnikiem niż pozostali. Zaobserwowano również istotną statystycznie różnicę w kontekście poziomu wykształcenia (p<0.01) - mężczyźni z wykształceniem wyższym podyplomowym charakteryzowali się wyższym niż inni wskaźnikiem.

Wnioski

Ogólny wskaźnik zachowań zdrowotnych starzejących się mężczyzn był przeciętny,
a dominującą kategorię zachowań stanowiło pozytywne nastawienie psychiczne. Wyższym wskaźnikiem zachowań profilaktycznych charakteryzowali się badani z wykształceniem wyższym podyplomowym oraz z miast do 100 tysięcy mieszkańców.

 

Słowa kluczowe: starzenie, zdrowie mężczyzn, zachowania zdrowotne.

 

Summary

Introduction

In recent years there have been a worsening effects of the abnormal way of life among men. Specialists focus on creating change some health behaviors.

Aim

Establishing indicators of health behaviors which characterize ageing men and determination of conditioning factors.

Material and methods

The study covered 119 men, at the age of 45-55 years, hospitalized in cardiology, urology or receiving treatment in health centre. The study was carried out from April 2013, until February 2014. In the research, the diagnostic survey method was used. A questionnaire survey served as a research tool and it consisted of self-made questionnaire and standardized questionnaire Health Behavior Inventory.

Results

Overall health behaviors (IZZ) was placed in the range of 43 points (1 sten) to 111 points (10 sten), the average amounted to 78.5 +15.1 points, which corresponds to 5-6 sten. The predominant health behavior in the test group was a positive mental attitude. The difference appeared in the category of preventive behaviors (p=0.04). The men living in cities to 100 residents had a higher rate of preventive behaviors. The statistically significant difference was observed between level of education and the category of preventive behaviors (p<0.01)-men with postgraduate education had a higher rate than others.

Conclusions

Overall health behavior level in the group of ageing men was mediocre. The dominant category of health behavior in the test group was a positive mental attitude. A higher rate of preventive behavior characterize the subjects with postgraduate education and from cities to 100 thousand inhabitants.

 

Key words: ageing, men’s health, health behaviors.


Keywords


starzenie, zdrowie mężczyzn, zachowania zdrowotne, ageing, men’s health, health behaviors.

Full Text:

PDF

References


Cylkowska - Nowak M, Plucińska M. Zdrowie kobiet i mężczyzn - wybrane aspekty społeczne i medyczne. Nowiny Lek 2010, 79(1): 3-17.

Zierkiewicz E. Zdrowie ma płeć! Analiza problemów zdrowotnych mężczyzn w prasie kobiecej. Nowiny Lek 2012, 81(5):472-484.

Wieczorowska - Tobis K. Dlaczego mężczyźni żyją krócej? Nowiny Lek 2012, 81(4): 386–389.

Maszorek - Szymala A. Zachowania zdrowotne kobiet i mężczyzn czynnych zawodowo. Nowiny Lek 2012, 81(4): 360-365.

Evans J, Frank B, Oliffe J.L. i wsp. Health, Illness, Men and Masculinities (HIMM): a theoreticalframework for understanding men and their health. J Men’s Health 2010, 8(1): 7-15.

Chmura-Rutkowska I, Głowacka-Sobiech E, Nowak-Kluczyński K. Męska natura-męskie rozrywki. Zdrowie mężczyzn w kontekście męskich pasji i czasu wolnego we współczesnych czasopismach hobbystycznych wydawanych w Polsce. Nowiny Lek 2012, 81(5): 485-499.

Maślanka W. Zdrowie kobiet i mężczyzn w mediach. Nowiny Lek 2012, 81(3): 288-292.

Buurma H, Schalekamp T, Egberts A.C. et al. Compliance with national guidelines for the management of drug-druginteractions In Dutch community pharmacies. Ann Pharmacother 2007, 41(12): 2024-2031.

Rabijewski M. Aktualne zalecenia dotyczące rozpoznawania i leczenia późnego hipogonadyzmu u mężczyzn. Przegl Urol 2009, 2(54): 18-23.

Juczynski Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych. Warszawa 2009: 110-116.

Stanisz A. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1 i 2. StatSoft Polska, Kraków 2006.

Cianciara D. Zdrowie – męska rzecz. [w]: Raport Siemensa 2012.

Juel K, Christensen K. Are men seeking medical advice too late? Contacts to general practitioners and hospital admissions in Denmark 2005. J Public Health 2008, 30: 111-3.

Bulletin of the World Health Organization 2014, 92: 618-620: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.13.132795 z dnia 27.03.2015.

Heinemann LAJ, Zimmermann T, Vermeulen A et al. A New Aging Males’ (AMS) Symptoms Rating Scale. The Aging Male 1999, 2: 105-14.

Jakiel G, Pilewska-Kozak AB, Łepecka-Klusek C i wsp. Mężczyźni kobiet menopauzalnych Część II. Relacje partnerskie i seksualne. Prz Menopauz 2009, 2: 97-101.

Zadworna-Cieślak M, Ogińska-Bulik N. Zachowania zdrowotne osób w wieku senioralnym - rola optymizmu. Psychogeriatr Pol 2013, 10(4): 145-156.

Muszalik M, Zielińska-Więczkowska H, Kędziora-Kornatowska K. Ocena wybranych zachowań sprzyjających zdrowiu wśród osób starszych w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego w aspekcie czynników socjo-demograficznych. Probl Hig Epidemiol 2013, 94(3): 509-513.

Głowacka MD, Kwapisz U, Frankowska A. Wybrane elementy stylu życia i problemy zdrowotne osób po 50 roku życia. Zdr Publ 2011, 121(2): 135-140.

Heszen I, Sęk H. Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2007.

Suliga E. Zachowania zdrowotne związane z żywieniem osób dorosłych i starszych. Hygeia Public Health 2010, 45(1): 44-48.

European Commission. The state of men’s health in Europe report. Brussels: European Union 2011.

Courtenay W.H. Constructions of masculinity and their influence on men’s well being: a theory of gender and health. Soc Sci Med 2000, 50(10): 1385-1401.

Kurowska K, Białasik B. Zachowania zdrowotne a radzenie sobie w chorobie u pacjentów szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). Nowiny Lek 2009, 78(2): 113-122.

Arendt A, Laszczyńska M, Bażydło M. i wsp. Ocena zachowań zdrowotnych mężczyzn po 40 roku życia. Probl Hig Epidemiol 2014, 95(3): 659-666.

Smoleń E, Gazdowicz L, Żyłka-Reut A. Zachowania zdrowotne osób starszych. Pielęgniarstwo XXI w. 2011, 36(3): 5-9.

Chrzanowska M, Matusik S. Biologiczne i społeczne determinanty samooceny stanu zdrowia dorosłych mężczyzn. Ann UMCS, Sectio D 2005, 60 (suppl.16), 55: 246-251.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)