Związek między zachowaniami żywieniowymi a występowaniem otyłości u młodzieży ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy. Zachowania żywieniowe i otyłość u młodzieży ponadgimnazjalnej

Agnieszka Pluta, Jolanta Jaczek-Kierzenkowska, Kamila Faleńczyk, Maria Budnik-Szymoniuk, Halina Basińska-Drozd

Abstract


Pluta Agnieszka, Jaczek-Kierzenkowska Jolanta, Faleńczyk Kamila, Budnik‑Szymoniuk Maria, Basińska-Drozd Halina. Związek między zachowaniami żywieniowymi a występowaniem otyłości u młodzieży ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy. Zachowania żywieniowe i otyłość u młodzieży ponadgimnazjalnej = The relationship between dietary behavior and obesity at the high school youth team Chemical Schools in Bydgoszcz. Eating behavior and obesity in high school youth. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):435-444. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18060

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A435-444

https://pbn.nauka.gov.pl/works/562263

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18060

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.03.2015. Revised 18.04.2015. Accepted: 24.05.2015.

 

Związek między zachowaniami żywieniowymi a występowaniem otyłości u młodzieży ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy. Zachowania żywieniowe i otyłość u młodzieży ponadgimnazjalnej

 

The relationship between dietary behavior and obesity at the high school youth team Chemical Schools in Bydgoszcz. Eating behavior and obesity in high school youth

 

Agnieszka Pluta1, Jolanta Jaczek-Kierzenkowska2, Kamila Faleńczyk1, Maria Budnik‑Szymoniuk1, Halina Basińska-Drozd1

 

1Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy

2WOZ "GRYF-MED" w Bydgoszczy

 

Adres do korespondencji / Address for correspondence

dr n. o zdrowiu Agnieszka Pluta

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Collegium Medicum w Bydgoszczy,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Łukasiewicza 1, Bydgoszcz 85-801

e-mail: agnieszkapluta@poczta.onet.pl

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Pozytywne zachowania żywieniowe warunkują zdrowy styl życia dzieci i młodzieży. Nieprawidłowe zachowania żywieniowe są przyczyną wielu zaburzeń i chorób zarówno w wieku szkolnym jak i dorosłym. Wśród najczęściej występujących zaburzeń jest otyłość, która warunkuje szereg innych schorzeń jak na przykład cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, osteoporoza czy wady postawy.  Dzieciństwo jest okresem najwłaściwszym na ukształtowanie pozytywnych zachowań. Materiał i metoda.
 
Badaniami objęto liczbę 100 uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy. W pracy jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa oraz analizę formularzy sprawozdawczych z przeprowadzonych badań przesiewowych i profilaktycznych badań lekarskich. Cel. Celem niniejszej pracy była analiza zachowań żywieniowych i ich wpływ na występowanie otyłości u młodzieży ponadgimnazjalnej. Wyniki. Młodzież płci męskiej stanowiła większość w badanej grupie – 54 osoby (54,0%). Większość uczniów, to osoby o wartości prawidłowej wskaźnika BMI – 51,0%. Poniżej tej wartości odnotowano 9,0% uczniów, powyżej 40,0% uczniów, z czego większość to osoby z nadwagą – 35,0%. Średnia wartość wskaźnika BMI u mężczyzn była istotnie statystycznie wyższa niż u kobiet 24,80±3,49 vs 22,82±3,88; p<0,05. Co piąty uczeń nie spożywał śniadania przed wyjściem do szkoły nigdy – 20,0%. Połowa ankietowanych zabierała codziennie do szkoły II śniadanie. Większość uczniów spożywało 4-5 posiłków dziennie – 72,0%. Co dwudziesty uczeń zjadał mniej niż 3 posiłki dziennie – 5,0%.   Wśród ogółu badanych 46 % nie spożywało dziennie 5 porcji owoców i warzyw. Wnioski.  Liczba uczniów z nadwagą i otyłością wzrasta. Nieznacznie wyższy poziom zachowań prozdrowotnych prezentowały kobiety (uczennice). Zdecydowana większość respondentów uważała, że odżywia się prawidłowo. Prawidłowy styl odżywiania częściej prezentowali badani płci żeńskiej, a prawidłową wartość BMI mieszkańcy miasta.

 

Słowa kluczowe: zachowania żywieniowe, otyłość, młodzież.

 

Summary
Introduction. Positive eating habits healthy lifestyle condition of children and youth. Improper eating habits are the cause of many disorders and diseases of both schoolchildren and adults. Among the most common disorder is obesity, which determines a number of other conditions such as diabetes, cardiovascular diseases, osteoporosis and posture. Childhood is a time most appropriate for shaping positive behaviors. Material and methods. The study included the number of 100 students in grades Baccalaureate School Complex Chemical in Bydgoszcz. The study was used as a research tool questionnaire and the analysis of their own by reporting forms from the study screening and preventive medical examinations. The aim of this study was to analyze eating behaviors and their impact on the incidence of obesity among high school youth. Results. Youth accounted for the majority of male in the group - 54 people (54.0%). Most of the students are people with the correct value of BMI - 51.0%. Below this value was reported by 9.0% of students, over 40.0% of students, most of whom are overweight - 35.0%. The average BMI in men was significantly higher than in women 24,80±3,49 vs 22,82±3,88; p <0.05. Every fifth student does not eat breakfast before going to school ever - 20.0%. Half of the respondents lifted to school every day was taking a snack. Most of the students consumed 4-5 meals a day - 72.0%. Every twentieth student ate less than 3 meals a day - 5.0%. Among all respondents 46% did not eat 5 servings a day of fruits and vegetables. Conclusions. The number of students who are overweight or obese increases. Slightly higher level of health behaviors presented women (students). The vast majority of respondents believed that nourishes properly. Proper eating habits often presented female subjects and normal BMI residents of the city.

 

Key words: feeding behavior, obesity, youth.


Keywords


zachowania żywieniowe, otyłość, młodzież, feeding behavior, obesity, youth.

Full Text:

PDF

References


Umiastowska D., Żółtowska H.: Zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej z różnych aglomeracji województwa zachodniopomorskiego. Nowa Pediatria 2009, 4: 111-115

Marcysiak M, Zagroba M., Kubala1 M.: Wiedza uczniów szkół podkarpackich na temat otyłości a zachowania żywieniowe. Problemy Pielęgniarstwa 2008, tom16, 1 (2): 112–115

Drygas W., Otyłość. Uwarunkowania środowiskowe i socjomedyczne. Medycyna Metaboliczna 2003, 7: 47–51

Popek-Musialik D., Kujawska-Łuczak M., Bogdański P., Otyłość i nadwaga – epidemia XXI wieku, Przewodnik Lekarza 2008, 1 (103): 117–123

Oblacińska A., Wrocławska M., Wojnarowska B.: Częstość występowania nadwagi i otyłości w populacji w wieku szkolnym w Polsce oraz opieka zdrowotna nad uczniami z tymi zaburzeniami. Ped. Pol. 1997, 72: 241–245

Raport z badań uczniów gimnazjów w Polsce pt. ˝Otyłość u polskich nastolatków -epidemiologia, styl życia, samopoczucie˝, red. A. Oblacińska, M. Jodkowska, IMiDz, Warszawa 2007

www.olaf.czd.pl – Konferencja podsumowująca wyniki projektu OLAF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2013 poz. 1248)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008. Nr 164. poz. 1027, z późń. zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135)

www.mz.gov.pl/aktualne_trendy_otylosci_i_aktywnosci_fizycznej „Raport techniczny 2009 - 2010”

Gacek M., Fiedor M., Niektóre zachowania żywieniowe młodzieży w wieku 14–18 lat w czasie wzmożonego wysiłku fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2006, 3;17–19

Chemperek E., Żołnierczuk-Kieliszek D., Płowaś M.: Znajomość zasad zdrowego tylu życia i ich realizacja wśród młodzieży gimnazjum i liceum. Annales UMCS Sec

Zięba M., Ławska W., Dębska G.: Skuteczność edukacji zdrowotnej dotyczącej profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Piwoński J., Pytlak A.: Zachowania zdrowotne i poziom wiedzy na temat wybranych zagadnień profilaktyki chorób serca młodzieży warszawskich szkół gimnazjalnych prawobrzeżnej Warszawy. Polski Przegląd Kardiologiczny 2003, 5 (3): 301–308

Woynarowska B.: Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie. [w:] Edukacja zdrowotna. Woynarowska B (red).PWN, Warszawa 2008: 44-74

Ponczek D., Olszowy I.: Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Probl Hig Epidemiol 2012, 93(2): 260-268

Woynarowska B. Dbałość o ciało. [w:] Edukacja zdrowotna. Woynarowska B (red). PWN, Warszawa 2008: 273-293

Iskrzyska A.: Świadomość oraz zachowania zdrowotne uczniów szkół średnich. Wychow. Fiz Zdr 2002, 49:15-17.

Nowak-Starz G.: Rozwój i zagrożenie zdrowia populacji w wieku rozwojowym w Okresie przemian społeczno- ekonomicznych w Polsce. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2008.

Saracen, A.: Zachowania zdrowotne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Hygeia Public Health 2010, 45(1): 70-73

Zięba- Kołodziej B.: Na marginesie zdrowia czyli o zachowaniach zdrowotnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Nowiny Lekarskie 2012, 81, (4): 330–336

Chlebna-Sokół D, Zbęk E, Sobczak M. Zachowania zdrowotne dzieci, młodzieży i wybranych grup młodychdorosłych w Polsce. Zdrow Publ 2007, 117 (1): 63-67

Urbańska I., Czarniecka-Skubina E.: Częstotliwość spożycia przez młodzież produktów spożywczych oferowanych w sklepikach szkolnych. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 3 (52): 193 – 204


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)