Turystyczne wykorzystanie krajobrazu kulturowego w gminie Koronowo = Tourist use of the cultural landscape in Gmina Koronowo

Ewa Nowicka, Zbigniew Podgórski, Alicja Gonia

Abstract


Nowicka Ewa, Podgórski Zbigniew, Gonia Alicja. Turystyczne wykorzystanie krajobrazu kulturowego w gminie Koronowo = Tourist use of the cultural landscape in Gmina Koronowo. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):413-426. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18035

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A413-426

https://pbn.nauka.gov.pl/works/562072

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18035

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.03.2015. Revised 18.04.2015. Accepted: 24.05.2015.

 

Turystyczne wykorzystanie krajobrazu kulturowego w gminie Koronowo

Tourist use of the cultural landscape in Gmina Koronowo

 

Ewa Nowicka, Zbigniew Podgórski, Alicja Gonia

 

Instytut Geografii, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-428 Bydgoszcz, ul. Mińska 15

zbigniew.podgorski@ukw.edu.pl

 

 

Słowa kluczowe: krajobraz kulturowy, turystyka, gmina Koronowo, metoda inwentaryzacji krajoznawczej, szlaki turystyczne.

 

Key words: cultural landscape, tourism, Gmina Koronowo, sightseeing inventory method, hiking trails.

 

Zarys treści

 

Gmina Koronowo jest powszechnie uznawana za teren atrakcyjnego krajobrazu, cenną i interesującą przestrzeń turystyczną. Predyspozycje obszaru do uprawiania różnych form turystyki potwierdza wynik oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu.

W artykule scharakteryzowano zasoby krajobrazu kulturowego gminy Koronowo. Uzyskane wyniki wskazują, że niemal każda miejscowość posiada obiekt o dużej wartości historycznej bądź kulturowej oraz walory krajoznawcze. Znaczna ich część znajduje się w Koronowie, z uwagi na wielkość miasta i jego bogatą historię. Powszechna opinia dowodzi, że Zalew Koronowski stanowi największy walor turystyczny gminy Koronowo. Nie ulega wątpliwości, iż jest on najmocniejszym atutem oraz marką turystyczną. Świadczy o tym m.in. wzrost intensywności ruchu turystycznego w sezonie letnim. Na podstawie wyników analizy SWOT stwierdzono, że gmina Koronowo ma nadal nie w pełni wykorzystany potencjał turystyczny. Fakt ten ze względu na przeciętną wielkość presji turystycznej potwierdza potrzebę dalszych działań na rzecz rozwoju turystyki na analizowanym obszarze.

 

Abstract

The gmina (third tier administrative unit) of Koronowo is widely regarded an area of attractive landscape, as well as valuable and interesting tourist space. Its suitability for various forms of tourism is confirmed by the assessment of visual attractiveness of the landscape. The article describes the resources of the cultural landscape of Gmina Koronowo. The results indicate that almost every locality has an object of high cultural or historical value as well as sightseeing potential. Most of those objects, however, are located in Koronowo itself, given the size of the town and its rich history. The common opinion proves that the Koronowo Reservoir is the biggest tourist value of Gmina Koronowo. Undoubtedly, it is the strongest asset and a tourist brand. This is evidenced by e.g. intensification of tourist traffic in the summer. Based on the results of the SWOT analysis it was found out that Gmina Koronowo is not fully exploiting its tourism potential. Due to the average size of the tourist pressure, this confirms the need for further action to develop tourism in the analysed area.

 

Translated by Aleksandara Zaparucha.


Keywords


krajobraz kulturowy, turystyka, gmina Koronowo, metoda inwentaryzacji krajoznawczej, szlaki turystyczne, cultural landscape, tourism, Gmina Koronowo, sightseeing inventory method, hiking trails.

Full Text:

PDF

References


Europejska Konwencja Krajobrazowa, 2000, Rada Europy – Florencja 20.10.2000 [www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/ heritage/landscape/versionsconvention/Polish.pdf,

Gradmann R., 1901, Das mitteleuropäische Landschaftsbild nach seiner geschichtlichen Entwicklung. Geography, 7.

Hall C. M., Page S. J., 2002, The geography of tourism and recreation. Environment, place and space, Routledge, London-New York.

Hettner A., 1927, Geographie, ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden. Breslau.

Kistowski M., Śleszyński P., 2010, Presja turystyczna na tle walorów krajobrazowych Polski, [w:] Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 14, Sosnowiec.

Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.

Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., 2010, Krajoznawstwo Teoria i metodyka, Proksenia, Kraków.

Nowicka E., 2013, Możliwość uprawiania różnych form turystyki na bazie potencjału turystycznego gminy Koronowo, Wydz. Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, UKW, Bydgoszcz [manuskrypt pracy licencjackiej napisanej pod kierunkiem dr A. Goni].

Nowicka E., 2015, Walory krajobrazu kulturowego i ich wykorzystanie w rozwoju turystyki w gminie Koronowo, Wydz. Humanistyczny UKW, Bydgoszcz [manuskrypt pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem dr hab. Z. Podgórskiego].

Ostaszewska K., Richling A., 2005, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.

Raszeja E., 2004, Krajobraz kulturowy wsi Staniewice i Nosalin, [w:] W. Rączkowski, J. Sroka red., Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. 9: Krajobrazy okolic Sławna, s. 233–249, Fundacja Dziedzictwo, Sławno.

Śleszyński P., 2007, Ocena atrakcyjności wizualnej mezoregionów Polski, [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.

Diagnoza Miasta i Gminy Koronowo na lata 2001-2015, UG Koronowo.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Koronowo, 2008-2009, cz. 1: Uwarunkowania rozwoju, UG Koronowo.

Strategia Promocji Gminy Koronowo, 2009, PART SA,Warszawa.

Turystyka Szansą Rozwoju Miasta i Gminy Koronowo, 2002, Uchwała nr III/32/2002 Rady Miasta w Koronowie z dnia 09.12.2002 [www.bip.koronowo.pl/?app=uchwaly..]

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 2003, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, art. 3.

Urząd statystyczny w Bydgoszczy, 2012, Województwo kujawsko-pomorskie, podregiony, powiaty, gminy, Bydgoszcz.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)