Wpływ antropopresji na stan ekologiczny małej zlewni rzecznej na przykładzie Strugi Młyńskiej = Influence of human impact on the ecological condition of small catchment area on the example of Struga Młyńska

Dawid Aleksander Szatten

Abstract


Szatten Dawid. Wpływ antropopresji na stan ekologiczny małej zlewni rzecznej na przykładzie Strugi Młyńskiej = Influence of human impact on the ecological condition of small catchment area on the example of Struga Młyńska. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):401-412. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.17905

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A401-412

https://pbn.nauka.gov.pl/works/561551

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17905

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.03.2015. Revised 18.04.2015. Accepted: 24.05.2015.

Wpływ antropopresji na stan ekologiczny małej zlewni rzecznej na przykładzie Strugi Młyńskiej

 

Influence of human impact on the ecological condition of small catchment area on the example of Struga Młyńska

 

Dawid Szatten

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Instytut Geografii, 85-428 Bydgoszcz, ul. Mińska 15

 

Streszczenie

Zlewnia Strugi Młyńskiej cechuje się dużym wpływem antropopresji. Wynika to z jej położenia w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Bydgoszczy oraz stosunkowo małej powierzchni zlewni całkowitej. Decydujący wpływ na jakość wód mają punktowe źródła zanieczyszczeń oraz presja obszarów zurbanizowanych. Mimo korzystnego pokrycia terenu zlewni (lasy), odnotowuje się znaczący dopływ substancji autochtonicznej ze obszaru zlewni. W takim przypadku wykonanie waloryzacji przyrodniczej wykazuje duże zróżnicowanie wewnętrzne środowiska na stosunkowo małej przestrzeni.

 

Abstract

The catchment area of Struga Młyńska is characterized by strong anthropopression impact. This is due to its location in the immediate vicinity of the city of Bydgoszcz and the relatively small area of the catchment. The main impact on the water quality have point sources of pollution and pressure from urban areas. Despite beneficial cover of catchment land (forests) there has been noticed a significant influx of autochthonous substances from the catchment area. In this case, the execution of natural valorisation has high internal diversity of the environment in a relatively small area of catchment.

 

Słowa kluczowe

antropopresja, punktowe źródła zanieczyszczeń, jakość wód, waloryzacja przyrodnicza.

 

Key words

anthropopression, point sources of pollution, water quality, natural valorisation.


Keywords


antropopresja; punktowe źródła zanieczyszczeń; jakość wód; waloryzacja przyrodnicza; anthropopression; point sources of pollution; water quality; natural valorisation.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bank Danych Lokalnych http://stat.gov.pl [dostęp 15 stycznia 2015];

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, http://crfop.gdos.gov.pl [dostęp 15 stycznia 2015];

CORINE Land Cover, GIOŚ, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa 2006;

Dane archiwalne Państwowego Monitoringu Środowiska, WIOŚ Bydgoszcz – niepublikowane;

Encyklopedia Bydgoszczy, red. W. Jastrzębski, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, t.1, Bydgoszcz 2011, ss: 395;

Ilnicki P., Lewandowski P., Ekomorfologiczna waloryzacja dróg wodnych Wielkopolski, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 1997;

Mapa Messtischblatt, ark: 2873 - Bydgoszcz Zach., 2973 - Zielonka, WG UAM, Poznań 1940;

Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000 w układzie 1992, arkusz: Białe Błota, N-33-108-D-b-3, GUGiK, Warszawa 1999.

Program ochrony środowiska dla gminy Białe Błota na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015, 2011, http://www.bip.bialeblota.pl [dostęp 15 stycznia 2015];

Raporty o stanie środowiska województwa kujawsko – pomorskiego, red. W. Ślachciak, J. Goszczyński, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz 1995-2008;

Rastrowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski, Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych, IMGW, Warszawa 2007;

Rocznik statystyczny, red. S. Szulc, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1947;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu wód (Dz. U. z 2004 r., Nr 32, poz. 284),

Rozwój infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej gmin ościennych miasta Bydgoszczy, http://www.bip.bialeblota.pl [dostęp: 15 stycznia 2015];

Stan środowiska Bydgoszczy, Inspekcja Ochrony Środowiska, Bydgoszcz 2006;


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)