Poziom lęku i depresji u pacjentów poddanych rehabilitacji sanatoryjnej = The level of anxiety and depression in patients undergoing rehabilitation treatment in a sanatorium

Janusz Kocjan

Abstract


Kocjan Janusz. Poziom lęku i depresji u pacjentów poddanych rehabilitacji sanatoryjnej = The level of anxiety and depression in patients undergoing rehabilitation treatment in a sanatorium. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):389-400. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.17899

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A373-388

https://pbn.nauka.gov.pl/works/561544

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17899

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.02.2015. Revised 18.04.2015. Accepted: 25.05.2015.

 

POZIOM LĘKU I DEPRESJI U PACJENTÓW PODDANYCH REHABILITACJI SANATORYJNEJ

 

THE LEVEL OF ANXIETY AND DEPRESSION IN PATIENTS UNDERGOING REHABILITATION TREATMENT IN A SANATORIUM

 

Janusz Kocjan

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

Medical University of Silesia, Faculty of Medicine, Katowice, Poland

 

 

STRESZCZENIE

Wstęp:

Lęk i depresja powszechnie występują w ogólnej populacji. Wciąż jednak niewiele wiadomo na temat ich obecności oraz nasilenia wśród pacjentów poddanych rehabilitacji sanatoryjnej.

Cel pracy:

Celem pracy była ocena objawów lęku i depresji w grupie pacjentów poddanych stacjonarnej rehabilitacji sanatoryjnej. Dokonano również oceny zróżnicowania nasilenia lęku i depresji ze względu na płeć, wiek oraz poziom wykształcenia badanych.

Materiał i metody: 

Zbadano 70 osób  w wieku od 41 do 80 lat: 36 kobiet (średni wiek: 65,05 ± 8,92 lat) oraz 34 mężczyzn (średni wiek: 64,14 ± 9,89 lat). W badaniu posłużono się Szpitalną Skalą Lęku i Depresji (ang. Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS) uzupełnioną kwestionariuszem własnej konstrukcji.

Wyniki:

Średnie wartości lęku mieściły się w granicach wartości prawidłowych, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn - bez istotnych różnic statystycznych ze względu na płeć. W przypadku depresji, nasilenie wykraczające poza granice wartości prawidłowych odnotowano u prawie 60% badanych mężczyzn – w porównaniu do 23,5% zaobserwowanych u kobiet. U mężczyzn wykazano korelacje istotne statystycznie między poziomem wykształcenia a nasileniem objawów lęku i depresji. U kobiet odnotowano istotny statystycznie związek wieku i poziomu wykształcenia ze stopniem prezentowanych objawów lękowych.

Wnioski:

Płeć, wiek oraz poziom wykształcenia silnie różnicują nasilenie objawów lęku i depresji

Słowa kluczowe: lęk, depresja, sanatorium, rehabilitacja.

SUMMARY

Introduction:

Anxiety and depression are common in the general population. However, still is little known about their presence and severity among patients undergoing rehabilitation in a sanatorium.

Aim of the study:

The aim of the present study was to evaluate symptoms of anxiety and depression in group of patients subjected rehabilitation in a sanatorium. Differentiation of severity of anxiety and depression based on gender, age and education level was also assessed.

Material and methods:

70 patients in age of 41-80 years: 36 females (mean age: 65,05 ± 8,92 years) oraz 34 males (mean age: 64,14 ± 9,89 years) participated in this study. HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) and author designed questionnaire were used.

Results:

The mean values of an anxiety were in the normal points range, both in women and men - but with no statistically significant differences based on gender. In the case of depression, severity beyond the limits of normal points value were reported in nearly 60% of male respondents - compared to the 23.5% observed in women. Statistically significant correlation between education level and the intensity of the symptoms of anxiety and depression were noted in men. In women, reported a significant relationship between age and education level with degree of presented anxiety symptoms.

Conclusions:

Gender, age and education level strongly differentiate the severity of symptoms of anxiety and depression.

Key words: anxiety, depression, sanatorium, rehabilitation.


Keywords


anxiety, depression, sanatorium, rehabilitation, lęk, depresja, sanatorium, rehabilitacja.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Gerrig R, Zimbardo PG. Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2006. ISBN 978-83-01-14632-0.

de Walden-Gałuszko K. Psychospołeczne aspekty raka sutka. W: Jassem J. (red.). Rak sutka. Springer PWN, Warszawa 1998: 377–391.

Kopczyńska-Tyszko A. Reakcje emocjonalne chorujących na nowotwór. W: Kubacka-Jasiecka D, Łosiak W. (red.). Zmagając się z chorobą nowotworową. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999: 125-141.

Kringlen E, Torgersen S, Cramer V. A Norwegian psychiatric epidemiological study. Am J Psychiatry 2001; 158: 1091-1098.

Becker ES, Tuerke V, Neumer S, Soeder U, Krause P, Margraf J. Praevalenz von psychischen und psychiatrischen stoerungen bei jungen Frauen aus der a llgemeinbevoelkerung: ergebnisse der Dresdener Studie. W: Heess-Erler G, Manz R, Kirch W, Red. Public health research and practice: report of the public health research association, Saxony 1998–1999. Regensburg: Roderer, 2000.

Andrews G, Henderson S, Hall W. Prevalence, comorbidity, disability and service utilisation. Overview of the Australian National Mental Health Survey. Br J Psychiatry 2001; 178: 145-153.

Alonso J, Angermeyer MC, Bernert S, i wsp. Prevalence of mental disorders in Europe: results from the European Study of the epidemiology of mental disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatr Scand 2004; 109 (suppl 420): 21–27.

Yohannes AM, Baldwin RC, Connolly MJ. Prevalence of depression and anxiety symptoms in elderly patients admitted in post-acute intermediate care. Int. J. Geriat. Psychiatry 2008; 23: 1141-1147.

Michael T, Zetsche U, Margraf J. Epidemiology of Anxiety Disorders. Psychiatry 2007; 6(4): 136-142.

Beekman AT, Copeland JR, Prince MJ. Review of community prevalence of depression in later life. Br J Psychiatry 1999; 174: 307-311.

Andrade L, Caraveo A. Epidemiology of major depressive episodes: Results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys . Int J Methods Psychiatr Res. 2003; 12(1): 3-21.

Narrow WE, Rae DS, Robins LN, Regier DA. Revised prevalence based estimates of mental disorders in the United States: Using a clinical signficance criterion to reconcile 2 surveys' estimates. Archives of General Psychiatry 2002; 59(2): 115–123.

Ohayon MM, Priest RG, Guilleminault C, Caulet M. The prevalence of depressive disorders in the United Kingdom. Biological Psychiatry 1999; 45(3): 300–307.

Üstün TB, Ayuso-Mateos JL, Chatterji S, Mathers C, Murray CJL. Global burden of depressive disorders in the year 2000. British Journal of Psychiatry, 2004; 184(5): 386–392.

Pużyński S. Depresje i zaburzenia afektywne, PZWL, Warszawa 1996.

 Święcicki Ł. Depresje - definicja, klasyfikacja, przyczyny. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2002; 2(3): 151–160.

Zusman M. Structure orientated beliefs and disability due to back pain. Australian Journal of Physiotherapy 1998; 44: 13-20.

Shorland S. Management of chronic pain following whiplash injuries. In: Topical issues in pain. Ed. Gifford L. NOI, Falmouth 1998; 115-134.

Mielcarek P, Kozacka J. Funkcjonowanie emocjonalne chorych z objawami niepowodzenia chemioterapii zaawansowanego raka jajnika. Psychoonkol. 2006; 10,1: 9–14

Mikkelsen RL, Middelboe T, Pisinger C, Stage KB. Anxiety and depression in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). A review. Nord J Psychiatry 2004; 58(1): 65-70.

Löwe B, Gräfe K, Ufer C, Kroenke K, Grünig E, Herzog W, Borst MM. Anxiety and depression in patients with pulmonary hypertension. Psychosom Med. 2004; 66(6): 831-836.

Gapińska B, Tartas M, Walkiewicz M, Majkowicz M. Self-efficacy and anxiety and depression in patients with colostomy. Współczesna Onkologia 2008; 12(2): 84–89.

Jiang W, Kuchibhatla M, Cuffe MS, Christopher EJ, Alexander JD, Clary GL. Prognostic Value of Anxiety and Depression in Patients With Chronic Heart Failure. Circulation. 2004; 110: 3452-3456.

Lueboonthavatchai P. Prevalence and psychosocial factors of anxiety and depression in breast cancer patients. J Med Assoc Thai 2007; 90(10): 2164-2174.

Knapik A, Kocjan J. Lęk i depresja a samoocena zdrowia u pacjentów kardiologicznych - spojrzenie z perspektywy fizjoterapii. Fizjoterapia Pol 2013; 13(2): 28-32.

Bentsen SB, Wentzel-Larsen T, Henriksen AH, Rokne B, Wahl AK. Anxiety and depression following pulmonary rehabilitation. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2013; 27: 541–550.

Kessler RC, McGonagle KA, Zhao S, Nelson CB, Hughes M, Eshleman S, Wittchen HU, Kendler KS. Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III--R psychiatric disorders in the United States: Results from the National Comorbidity Survey. Archives of General Psychiatry 1994; 51: 8-19.

Cyranowski JM, Frank E, Young E, Shear MK. Adolescent onset of the gender difference in lifetime rates of major depression: a theoretical model. Archives of General Psychiatry 2000; 57(1): 21-27.

Bijl RV, De Graaf R, Ravelli A, Smit F, Vollebergh WA. Gender and age-specific first incidence of DSM-III-R psychiatric disorders in the general population. Results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2002; 37(8): 372-379.

Leach LS, Christensen H, Mackinnon AJ, Windsor TD, Butterworth P. Gender differences in depression and anxiety across the adult lifespan: the role of psychosocial mediators. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2008; 43(12): 983-998.

Kessler RC, Chiu WT, Demler O, Walters EE. Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005; 62: 617–627.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)