Przemoc wobec kobiet a depresja – przegląd badań = Violence against women and depression - overview of research

Marta Makara-Studzińska, Agata Madej

Abstract


Makara-Studzińska Marta, Madej Agata. Przemoc wobec kobiet a depresja – przegląd badań = Violence against women and depression - overview of research. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):373-388. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.17895

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A373-388

https://pbn.nauka.gov.pl/works/561541

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17895

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.10.2014. Revised 18.01.2015. Accepted: 25.02.2015.

 

PRZEMOC WOBEC KOBIET A DEPRESJA – PRZEGLĄD BADAŃ

VIOLENCE AGAINST WOMEN AND DEPRESSION - OVERVIEW OF RESEARCH

Marta Makara-Studzińska, Agata Madej

 

Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin

 

Streszczenie

Cel. Praca jest przeglądem badań dotyczących związku pomiędzy doświadczaniem przemocy przez kobiety a ryzykiem występowania symptomów depresji. Ważnym celem było również pokazanie rozmiaru problemu jakim jest przemoc. Sprawa stosowania przemocy wobec kobiet jest współcześnie bardzo aktualna i nagłaśniana w społeczeństwie. Dane policyjne potwierdzają, iż z roku na rok coraz więcej kobiet pada ofiarami zachowań o charakterze przemocowym.

Poglądy. W większości prezentowanych wyników badań został ujawniony ścisły                   związek pomiędzy doznawana przemocą a występowaniem u kobiet objawów depresyjnych. Ponadto znacznie częściej doświadczają one problemów ze zdrowiem psychicznym w postaci zespołu stresu pourazowego (PTSD), uzależnienia, zaburzeń kontaktu, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń odżywiania, autoagresji, trwałych zaburzeń pamięci oraz skłonności samobójczych. Sprawca przemocy stara się zniewolić swoją ofiarę i przejąć nad nią kontrolę. W ten sposób wytwarza się u niej przekonanie, że zasłużyła sobie na takie traktowanie. Życie bitych kobiet zaczyna się skupiać wokół codziennych prób przetrwania i unikania represji ze strony oprawcy. Z czasem przestają się liczyć z własnymi poglądami i myślami, przez co tracą poczucie tego, co jest dla nich dobre, a co złe.

Wnioski. Uzyskane rezultaty mogą posłużyć do wyznaczania kierunków terapii dla ofiar przemocy, jak również uskutecznić działania profilaktyczne i prewencyjne.

Słowa kluczowe: przemoc – przemoc wobec małżonka – depresja – kobieta maltretowana – psychoterapia.

 

Abstract

Aim. The paper is an overview of research on the relationship between the experience of violence by women and the risk of symptoms of depression. An important goal was also to show the extent of the problem of violence. The case of violence against women is an up-to-date topic, which is publicized in society. The police data confirm that each year an increasing number of women become victims of violent behavior.

Views. Most of the presented research results of studies reveal a close relationship between experiencing violence and the occurrence of   depressive symptoms in women. In addition, they are more likely to experience mental health problems in the form of post-traumatic stress disorder (PTSD), addictions, contact disorder, obsessive-compulsive disorder, eating disorders, self-harm, permanent memory disorders and suicidal tendencies. The abuser is trying to enslave the victim and take control of it. In this manner, she starts to believe that the woman deserves such treatment. The life of abused women begins to focus around everyday trials of survival and avoid reprisals from the tormentor. With time, they cease to think about their own views and thoughts, thus losing the sense of what is good and bad for them.

Conclusions. The obtained results can be used to determine the directions of therapy for victims of violence, as well as to improve prophylactic and preventive measures.

Keywords: violence – spouse abuse – depression – battered women – psychotherapy.


Keywords


przemoc – przemoc wobec małżonka – depresja – kobieta maltretowana – psychoterapia, violence – spouse abuse – depression – battered women – psychotherapy.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Urban E, Cianciara D. Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Centrum Praw Kobiet; Warszawa 2008.

Frąckowiak-Sochańska M. Rodzinne i społeczno-kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych, analiza z perspektywy płci społeczno-kulturowej. Roczniki Socjologii Rodziny 2010; XX: 153-183.

Makara-Studzińska M, Kołodziej S, Turek R. Mężczyźni jako sprawcy przemocy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2005; LX (XVI): 336-338.

Dominiczak A. Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Centrum Praw Kobiet; Warszawa 2008.

Nowakowska U, Jabłońska M. Przemoc wobec kobiet. W: Raport Centrum Praw Kobiet. Kobiety w Polsce w latach 90. Warszawa: Raport Centrum Praw Kobiet; KRISMARK 2003.

Makara-Studzińska M. Przemoc wobec kobiet. W: Dudek D, Rymaszewska J, (red.). Psychiatria na obcasach. Warszawa: Medical Education; 2014: 147-170.

Sitarczyk M. Poczucie koherencji kobiet – ofiar przemocy domowej. Psychiatr. Psychol. Klin. 2013; 13 (4): 250-263.

Kiełtyka A, Ważny A. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. LexisNexis; 2012.

Wawrzycka K. Czynniki warunkujące stosowanie przemocy wobec partnerek życiowych przez sprawców przestępstw. Ogrody Nauk i Sztuk 2012; 2: 195-204.

WHO. Understanding and addressing violence against women. Intimate partner violence. 2012.

Miłoń M. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Kontrola Państwowa 2014; 1(354): 96-108.

Juli MR. The presence of depression in women who are victims of violence. The experiences of Anti Violence centers in the region of Calabria. Psychiatr Danub 2014; 26(1): 97-102.

Zięba B.A, Paluch M. Przemoc wewnątrzrodzinna jako problem społeczny i przedmiot pracy socjalnej 2014; 11: 175-178.

Makara-Studzińska M, Sulima M, Lewicka M. Przemoc domowa wobec kobiet ciężarnych a potrzeba wsparcia – przegląd literatury. Hygeia Public Health 2013; 48(2): 177-180.

Biskupska M. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – rola profesjonalistów podstawowej opieki zdrowotnej. Nowiny Lekarskie 2013; 82(3): 246-252.

Makara-Studzińska M, Sosnowska K. Przemoc wobec osób starszych – przegląd badań. Psychiatr Psychol Klin 2012; 12(1): 57-61.

Makara-Studzińska M, Grzywa A, Turek R. Przemoc w związkach między kobietą a mężczyzną. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14(2): 131-136.

Dąbkowska M. Psychiatryczne następstwa przemocy domowej. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2005; 5(3): 103-108.

Grygorczuk A, Dzierżanowski K, Kiluk T. Mechanizmy psychologiczne występujące w relacji ofiara – sprawca przemocy. Psychiatria 2009; 6(2): 61-65.

Dąbkowska M. Pamięć a trauma w wyniku przemocy w bliskich związkach. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2007; 1(7): 37-41.

Stennis KB, Fischle H, Bent-Goodley T, Purnell K, Williams H. The Development of a Culturally Competent Intimate Partner Violence Intervention – S.T.A.R.T.©: Implications for Competency – Based Social Work Practice. Social Work & Christianity 2015; 42(1): 96-109.

Dufort M, Gumpert CH, Stenbacka M. Intimate partner violence and help-seeking – a cross-sectional study of women in Sweden. BMC Public Health 2013; 13: 866.

Rajska-Kulik I. Przemoc wewnątrzmałżeńska – uwarunkowania pozostawania maltretowanych kobiet w krzywdzącym związku. Chowanna 2007; 1: 11-24.

Herzberger S. Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej. PARPA; Warszawa 2002.

Dubiel E. Psychospołeczne funkcjonowanie ofiar przemocy domowej. W: Klonowska I, Szafrańska K, (red.). Reaguj! Nie toleruj! – wybrane aspekty bezpieczeństwa. Warszawa: Expol; 2014: 108-119.

Makara-Studzińska M, Wdowiak A. Przemoc w związkach intymnych – kobieta jako ofiara i sprawczyni przemocy. W: Zagorc'kovo VC, Linenceva AB, (red.). Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv: Lridu Nadu; 2011: 362-366.

Kowalczyk M, Łącka T. Przemoc i jej mechanizmy w związkach partnerskich. Pedagogia Christiana 2011; 1(27): 229-242.

Frąckowiak-Sochańska M. Zdrowie psychiczne kobiet i mężczyzn. Płeć społeczno-kulturowa a kategorie „zdrowia psychicznego” i „chorób psychicznych”. Nowiny Lekarskie 2011; 80(5): 394-406.

Szpitalak M, Prochwicz K. Płeć psychologiczna osób z depresją kliniczną. Doniesienia wstępne. Psychiatria Polska 2013; XLVII(1): 53-64.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”; Kraków - Warszawa 2000.

Blaut A, Paulewicz B. Poznawcza podatność na depresję. Psychiatria Polska 2011; XLV(6): 889-899.

Bonomi AE, Anderson ML, Rivara FP, Thompson RS. Health outcomes in women and physical and sexual intimate partner violence exposure. J Women’s Health 2007; 16(7): 987-995.

Wójcicka A, Stodulska-Blaszke A. Przemoc domowa – różne definicje, różne reakcje – przegląd piśmiennictwa. Current Problems of Psychiatry 2010; 11(2): 137-141.

Dąbkowska M. Ocena wybranych funkcji poznawczych u ofiar przemocy domowej. Psychiatria Polska 2007; XLI(6): 837-849.

Al-Modallal H. Psychological partner Violetce and women’s vulnerability to depression, stress, and anxiety. Int J Ment Health Nurs 2012; 21(6): 560-566.

Jaquier V, Hellmuth JC, Sullivan TP. Posttraumatic stress and depression symptoms as correlates of deliberate self-harm among community women experiencing intimate partner violence. Psychiatry Res. 2013; 206(1): 37-42.

Craparo G, Gori A, Petruccelli I, Cannella V, Simonelli C. Intimate partner violence: relationships between alexithymia, depression, attachment styles, and coping strategies of battered women. J Sex Med 2014; 11(6): 1484-1494.

Fonseca-Machado MO, Alves LC, Monteiro JC et. al. Depressive disorder in pregnant Latin women: does intimate partner violence matter? J Clin Nurs 2015; Jan 12: doi: 10.1111/jocn.12728.

Abrahams N, Jewkes R, Mathews S. Depressive symptoms after sexual assault among women: understanding victim-perpetrator relationships and the role of social perceptions. Afr J Psychiatry 2013; 16(4): 288-293.

Weaver TL, Griffin MG, Mitchell ER. Symptoms of posttraumatic stress, depression, and body image distress in female victims of physical and sexual assault: exploring integrated responses. Health Care Women Int. 2014; 35(4): 458-475.

Ouellet-Morin I, Fisher HL, York-Smith M, Fincham-Campbell S, Moffitt TE, Arseneault L. Intimate partner violence and new-onset depression: a longitudinal study of women’s childhood and adult histories of abuse. Depress Anxiety 2015; Feb 17: doi. 10.1002/da22347.

Malta LA, McDonald SW, Hegadoren KM, Weller CA. Tough SC. Influence of interpersonal violence on maternal anxiety, depression, stress and parenting morale in the early postpartum: a community based pregnancy cohort study. BMC Pregnancy Childbirth 2012; 12: 153.

Lopez G. Psychological consequences and treatment of female victims of violence. Rev Infirm. 2014; 205: 28-30.

Cerdá M, DiGangi J, Galea S, Koenen K. Epidemiologic research on interpersonal violence and common psychiatric disorders: where do we go from here? Depression and Anxiety 2012; 29(5): 359-385.

Zacarias AE, Macassa G, Soares J, Svanström, Antai D. Symptoms of depression, anxiety, and somatization in female victims and perpetrators of intimate partner violence in Maputo City, Mozambique. Int J Womens Health 2012; 4: 491-503.

Suvak MK, Taft CT, Goodman LA, Dutton MA. Dimensions of Functional Social Support and Depressive Symptoms: A Longitudinal Investigation of Women Seeking Help for Intimate Partner Violence. J Consult Clin Psychol. 2013; 81(3): 455-466.

Buesa S, Calvete E. Violencia contra iolencia contra la mujer y síntomas de depresión y estrés postraumático: el papel del apoyo social formal e informal. International Journal of Psychology and Psychological Therapy 2013; 13(1): 31-45.

Çiftçi OE, Yildiz H. Reproductive Heath Problems and Depression Levels of Women Living in Sanctuary Houses as a Result of Husband Violence. Health Care for Women International 2011; 32: 795-810.

Badura-Madej W, Dobrzyńska-Mesterhazy A. Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków 2000.

Januszewska-Warych M. Psychopedagogiczna prewencja przemocy w rodzinie. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy 2013; 2: 27- 49.

Stodulska-Blaszke A, Wójcicka A. Przemoc domowa; sytuacja ofiary. Current Problems of Psychiatry 2010; 11(2): 142-144.

Rzeszutko E, Pawłowska B, Potembska E, Morawska-Pyter A, Pyter T, Kowal A. Objawy psychopatologiczne u studentów doświadczających przemocy psychicznej i fizycznej w dzieciństwie. Current Problems of Psychiatry 2011; 12(1): 93-99.

Terelak J, Kluczyńska S. Płeć psychologiczna a style radzenia sobie ze stresem u kobiet – ofiar przemocy ze strony partnera. Przegląd Psychologiczny 2007; 50 (1): 45-64.

Hansen NB, Eriksen SB, Elklit A. Effects of an intervention program for female victims of intimate partner violence on psychological symptoms and perceived social support. Eur J Psychotraumatol. 2014; 5: 10.3402/ejpt.v5.24797.

Pełka-Wysiecka J, Samochowiec J. Depresja – czy faktycznie zróżnicowana farmakoterapia? Psychiatria 2014; 11(3): 141-147.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)