Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju zrównoważonego Podola Centralnego (na przykładzie mikroregionu chmelnickiego) = Natural conditions for sustainable development of the Central Podillya (on the example of Khmelnytsky microregion)

Anatolij Melnyk, Ludmyla Kostiw

Abstract


Melnyk Anatolij, Kostiw Ludmyla. Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju zrównoważonego Podola Centralnego (na przykładzie mikroregionu chmelnickiego) = Natural conditions for sustainable development of the Central Podillya (on the example of Khmelnytsky microregion). Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):335-341. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.17800

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A335-341

https://pbn.nauka.gov.pl/works/561059

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17800

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.02.2015. Revised 27.04.2015. Accepted: 20.05.2015.

 

UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO PODOLA CENTRALNEGO (NA PRZYKŁADZIE MIKROREGIONU CHMELNICKIEGO)

Natural conditions for sustainable development of the Central Podillya (on the example of Khmelnytsky microregion)

 

Anatolij Melnyk

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Geografii

 

Ludmyla Kostiw

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Wydział Geografii

 

Streszczenie

Opracowanie zawiera ogólną charakterystykę czynników kształtowania struktury krajobrazu – budowy geologicznej, rzeżby, klimatu, wód powierzchniowych, roślinności i pokrywy glebowej typowego dla Podola Centralnego mikroregionu Chmelnickiego. Zbadana struktura krajobrazu na poziomie typów terenów. Analizą objęta struktura uzytkowania ziemi, obszary chronione oraz sieć ekologiczna. Biorąc pod uwagę wlaściwości typów terenów oraz charakter ich zagospodarowania okresliono glówne kierunki rozwoju zrównoważonego Podola Centralnego. One nawiązują się do zmiany struktury użytkowania ziemi oraz rozwoju sieci ekologicznej z uwzględnieniem istniejących obszarów chronionych.

 

Słowa kluczowe: środowisko przyrodnicze, sieć ekologiczna, rozwój zrównoważony.

 

Abstract

The article describes natural components of the environment, such as geological structure, topography, climate, surface waters, flora, fauna and soil, in the area of Khmelnytsky microregion. This region is a dominant part of Central Podillya. The article is focused on the structure of geosystems. It is also analyzed here the state of land use in general, and due to the types of geosystems. Based on the properties of geosystems in the area of research it is developed here the recommendations for sustainable development of Central Podillya. These recommendations involve: changes in the structure of land use and development of the ecological network, taking into account existing and  future protected areas.

 

Keywords: environment, geosystem, ecological networks, sustainable development.


Keywords


środowisko przyrodnicze, sieć ekologiczna, rozwój zrównoważony, environment, geosystem, ecological networks, sustainable development.

Full Text:

PDF

References


Andrijenko T. (red.), 2007, Werchnie Pobuzzia – Nacionalnyj pryrodnyj park Ukrainy, Kamjanec-Podilski (w jęz. ukraińskim).

Biallowicz J., 1972, Normatywy optymalnoj lesistości rawninnoj czasci USSR [w:] Lesowodstwo i agroliesomelioracja, Wydawnyctwo Urożaj, Kijew (w jęz. rosyjskim).

Herenczuk K., 1980, Pryroda Chmelnyckoji oblasti, Wydawnyctwo Lwiskogo uniwersytetu, Lwiw (w jęz. ukraińskim).

Kistowski M., 2007, Perspektywy zastosowania nauk geograficznych w gospodarce przestrzennej w swietlie koncepcji rożwoju zrównowzonego [w:] Kistowski M., Korwel-Lejkowska (red.). Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym. Problemy ekologii krajobrazu, t.XIX. Gdańsk-Warszawa.

Kostiuszyna W. (red.), 2007, Piwdenno-Buzkyj merydionalnyj korydor, Kyjiw (w jęz. ukraińskim).

Melnyk A., 1999, Ukrajiński Karpaty: ekologo-landszaftoznawcze doslidżennia, Wydawnyczyj Centr Lwiwskogo Uniwersitetu, Lwiw (w jęz. ukraińskim).

Miller G., 1996, Poliowe landszaftne znimannia hirskich terytorij, Kijow (w jęz. ukraińskim).

Nacionalnyj atlas Ukrainy, 2009, Wydawnyctwo Kartografia, Kyjiw (w jęz. ukraińskim).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)