Marketing w sporcie na przykładzie polskiej piłki siatkowej mężczyzn = Marketing in sport on the example of the Polish volleyball team

Emilia Matuszak, Radosław Muszkieta, Marek Napierała, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow, Vlastimila Karaskova, Sergii Iermakov, Pavol Bartik, Andrzej Ziółkowski

Abstract


Matuszak Emilia, Muszkieta Radosław, Napierała Marek, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery, Karaskova Vlastimila, Iermakov Sergii, Bartik Pavol, Ziółkowski Andrzej. Marketing w sporcie na przykładzie polskiej piłki siatkowej mężczyzn = Marketing in sport on the example of the Polish volleyball team. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):312-334. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.17797

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A312-334

https://pbn.nauka.gov.pl/works/561046

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17797

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.02.2015. Revised 27.04.2015. Accepted: 08.05.2015.

 

Marketing w sporcie na przykładzie polskiej piłki siatkowej mężczyzn

Marketing in sport on the example of the Polish volleyball team

 

Emilia Matuszak, Radosław Muszkieta, Marek Napierała, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow, Vlastimila Karaskova, Sergii Iermakov, Pavol Bartik, Andrzej Ziółkowski

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Słowa kluczowe: marketing, sport, piłka siatkowa, produkt, cena, promocja, dystrybucja, sponsoring, reklama.

Keywords: marketing, sports, volleyball, product, price, promotion, distribution, sponsorship, advertising.

 

Streszczenie

 

                Praca skupia się na marketingu w sporcie na przykładzie polskiej piłki siatkowej.

            Celem badań było określenie wiedzy na temat marketingu w polskiej piłce siatkowej, w jaki sposób oraz w jakim stopniu stosowany jest marketing.

Badania zostały przeprowadzone internetowo przy pomocy kwestionariusza ankiety. Ankietowanymi były osoby korzystające z Internetu oraz interesujące się piłką siatkową.

            Wyniki wskazały, że cały czas rozwija się marketing w polskiej siatkówce oraz, że wiedza badanych na temat marketingu w piłce siatkowej jest duża.

Ankietowani wiedzą jak powinna wyglądać promocja oraz w jaki sposób można lepiej promować piłkę siatkową w naszym kraju.

 

Abstract

Work focuses on marketing in sports on the example of the Polish volleyball.

Aim of the study was to determine the knowledge of Polish volleyball marketing, how and to what extent is used for marketing.

Tests have been carried out online with the help of a questionnaire survey. Survey on persons using the Internet and interesting like ball volleyball.

The results indicated that all the time developing marketing in the retina and that knowledge test on marketing for men's volleyball is large.

It know how should look like promotion and how you can better promote volleyball in our country.


Keywords


marketing, sport, piłka siatkowa, produkt, cena, promocja, dystrybucja, sponsoring, reklama, marketing, sport, volleyball, product, price, promotion, distribution, sponsorship, advertising.

Full Text:

PDF

References


Bernante N., Fantoni G., Siatkówka, Warszawa, 2006.

Brzósko S., Siatkówka, Warszawa, 1979.

Dutkiewicz W., Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Kielce, 2001.

Guzik M., Podstawy metodologiczne prac promocyjnych, Olsztyn, 2004.

Jarosz M., Drzewiecki P., Płatek P., Sport w mediach, Warszawa, 2013.

Halemba P., Kucharski M., Juchimiuk M., Marketing sportowy na przykładzie klubów profesjonalnej ligi piłki siatkowej, Katowice, 2013.

Keinzler I., Leksykon marketingu, Warszawa, 2008.

Łasiński G., Sprawność zarządzania organizacją sportową, Wrocław, 2003.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków, 2008.

Marciszewska B., Marketing usług rekreacyjno – sportowych, Warszawa, 1997.

Marketing – Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. L. Garbarski, Warszawa, 2011.

Marketing – Podręcznik akademicki, red. K.Andruszkiewicz, Toruń, 2011.

Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Kraków, 2003.

Podstawy marketingu, red. J. Garczarczyk, A. Michalak, J. Perenc, Gorzów Wielkopolski, 2002.

Polowczyk A., Majkowski S., Siatkówka i minisiatkówka plażowa, Warszawa, 1997.

Pomykalski A., Zarządzanie i planowanie marketingowe, Warszawa, 2005.

Przegląd sportowy Polska Siatkówka, Warszawa, 2013.

Sporek T., Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy i wyzwania, Warszawa, 2007.

Stosik A., Morawski M., Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedżerów w sporcie, Wrocław, 2009.

Sztucki T., Marketing w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa, 1998.

Zarządzanie marketingiem w organizacji sportowej, red. K.Perechuda, Wrocław, 2003.

http://www.pzps.pl/Historia-248.html (stan na dzień 10.05.2014)

http://aktualnosci.siatka.org/pokaz/2007-09-03-dzisiaj-srebro-jutro-zloto-historia-polskiej-siatkowki-cz-1 (stan na dzień 10.05.2014)

http://aktualnosci.siatka.org/pokaz/2007-09-04-dzisiaj-srebro-jutro-zloto-historia-polskiej-siatkowki-cz-2 (stan na dzień 10.05.2014)

http://marketing-i-sport.blogspot.com/2012/02/siatkowka-jest-bowiem-sportem.html (stan na dzień 10.05.2014).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)