Stan cech somatycznych i sprawność ogólna uczniów w wieku 17 lat z centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w Więcborku = Somatic features state and general performance of pupils aged 17 years with centre of vocational training and learning in Wiecbo

Mateusz Szary, Marek Napierała, Małgorzata Pezala, Walery Zukow, Mirosława Cieśłicka, Radosław Muszkieta, Sergii Iermakov, Pavol Bartik, Jerzy Eksterowicz, Robert Stępniak, Vlastimila Karaskova

Abstract


Szary Mateusz, Napierała Marek, Pezala Małgorzata, Zukow Walery, Cieśłicka Mirosława, Muszkieta Radosław, Iermakov Sergii, Bartik Pavol, Eksterowicz Jerzy, Stępniak Robert, Karaskova Vlastimila. Stan cech somatycznych i sprawność ogólna uczniów w wieku 17 lat z centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w Więcborku = Somatic features state and general performance of pupils aged 17 years with centre of vocational training and learning in Wiecbork. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):300-311. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.17787

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A300-311

https://pbn.nauka.gov.pl/works/560812

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17787

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.02.2015. Revised 27.04.2015. Accepted: 08.05.2015.

 

STAN CECH SOMATYCZNYCH I SPRAWNOŚĆ OGÓLNA UCZNIÓW W WIEKU 17 LAT Z CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU

 

SOMATIC FEATURES STATE AND GENERAL PERFORMANCE OF PUPILS AGED 17 YEARS WITH CENTRE OF VOCATIONAL TRAINING AND LEARNING IN WIECBORK

 

Mateusz Szary1, Marek Napierała2, Małgorzata Pezala2, Walery Zukow2, Mirosława Cieśłicka2, Radosław Muszkieta2, Sergii Iermakov2, Pavol Bartik2, Jerzy Eksterowicz2, Robert Stępniak2, Vlastimila Karaskova2

 

1Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

2Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Key words: physique, overall efficiency students.

 

Słowa kluczowe: budowa ciała, sprawność ogólna uczniów.

 

Abstract

The aim of the study was to evaluate somatic and motor skills, pupils from the first Centre for Continuing Education and Training in Wiecbork. The study included 29 girls and 29 boys. The measurements were carried out in the spring of 2014. Assessment of somatic was determined based on height and weight. All research results are presented by means of tables and figures. To assess the level of selected motor skills benefited from the International Physical Fitness Test. Conclusions:

1. Among the surveyed boys and girls prevails leptosomatic type.

2. Respondents both boys and girls disappear overall fitness peers from regional and national studies.

 

Streszczenie

Celem badań była ocena cech somatycznych oraz zdolności motorycznej uczniów z klas pierwszych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Więcborku. Badaniem objęto 29 dziewcząt i 29 chłopców. Pomiary przeprowadzono wiosną 2014 roku. Ocena stanu somatycznego została określona na podstawie wysokości i masy ciała. Wszystkie wyniki badań zostały przedstawione za pomocą tabel i rycin. Do oceny poziomu wybranych zdolności motorycznych skorzystano z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Wnioski:

  1. Wśród badanych chłopców i dziewcząt przeważa typ leptosomatyczny.
  2. Badani zarówno chłopcy jak i dziewczęta ustępują w sprawności ogólnej rówieśnikom z badań regionalnych i ogólnopolskich.

Keywords


physique, overall efficiency students, budowa ciała, sprawność ogólna uczniów.

Full Text:

PDF

References


Drozdowski Z. (1998), Antropometria w wychowaniu fizycznym, AWF, Poznań.

Meinel K. (1967), Motoryczność ludzka, Sport i Turystyka, Warszawa.

Napierała M. (2005), Ważniejsze uwarunkowania rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci i młodzieży z województwa kujawsko – pomorskiego, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Napierała M. (2008), Środowiskowe uwarunkowania somatyczne i motoryczne a wiek rozwojowy dzieci i młodzieży na przykładzie województwa kujawsko – pomorskiego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Wolański N., J. Pařizkova (1976), Sprawność fizyczna a rozwój człowieka, Sport i Turystyka, Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)