Zdolności motoryczne i budowa somatyczna 11-letnich uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku = Motor skills and build somatic 11-year-old students from the Primary School No. 2 in Plonsk

Aleksandra Bieńkowska, Mirosława Cieślicka, Marek Napierała, Walery Zukow, Łukasz Pabianek, Bartłomiej Niespodziński, Ewa Sokołowska, Michalina Kuska, Robert Pilewski, Mariusz Zasada

Abstract


Bieńkowska Aleksandra, Cieślicka Mirosława, Napierała Marek, Zukow Walery, Pabianek Łukasz, Niespodziński Bartłomiej, Sokołowska Ewa, Kuska Michalina, Pilewski Robert, Zasada Mariusz. Zdolności motoryczne i budowa somatyczna 11-letnich uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku = Motor skills and build somatic 11-year-old students from the Primary School No. 2 in Plonsk. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):292-299. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.17743

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A292-299

https://pbn.nauka.gov.pl/works/560705

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17743

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.02.2015. Revised 27.04.2015. Accepted: 08.05.2015.

 

Zdolności motoryczne i budowa somatyczna 11-letnich uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku

Motor skills and build somatic 11-year-old students from the Primary School No. 2 in Plonsk

 

Aleksandra Bieńkowska, Mirosława Cieślicka, Marek Napierała, Walery Zukow, Łukasz Pabianek, Bartłomiej Niespodziński, Ewa Sokołowska, Michalina Kuska, Robert Pilewski, Mariusz Zasada

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

 

 

Streszczenie

Celem pracy było zapoznanie się ze stanem somatyki i zdolności motorycznych uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku, oraz przeprowadzenie badań. Posłużono się Międzynarodowym Testem Sprawnościowym. Uczniowie podjęli się ośmiu prób, które wykonali w ciągu dwóch dni. Do zrealizowania celu wykonano również pomiary wzrostu i wagi ciała. Otrzymany materiał badawczy pozwolił na zapoznanie się z rozwojem somatycznym i zdolnościami motorycznymi uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku.

Dzięki rozmyślaniom na temat sprawności fizycznej i kalkulacji wyników przeprowadzonych badań wysunięto następujące wnioski: największa ilość dziewcząt posiada leptosomiczny typ sylwetki - 44%, reszta uczennic dysponuje atletyczną - 30%, oraz pykniczną budową ciała- 20%, wśród chłopców głównymi typami sylwetki są: pykniczny, który wynosi aż 37,5%, oraz atletyczny - 33%, natomiast najmniejsza ilość uczniów charakteryzuje leptosomiczny typ sylwetki, czyli 25%, średnia masy ciała wśród wszystkich uczniów to 42,28 kg na co składa się średnia masy ciała chłopców 43,5 i dziewcząt 41,7 kg.

 

Słowa kluczowe: Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej, pomiary somatyczne, sprawność fizyczna.

 

Abstract

The aim was to familiarize themselves with the state somatics and motor skills of students of classes IV Elementary School No. 2 in Plonsk, and testing. The test was used International Cooperative Oncology. Students took on eight trials, which have done in two days. To achieve the objective measurements were also performed height and weight. The resulting research material allowed to familiarize themselves with the development of somatic and motor abilities of pupils of classes IV Elementary School No. 2 in Plonsk.

With musings on physical fitness and calculating the results of the studies put forward the following proposals: the largest number of girls has leptosomic body type - 44%, the rest of the students have athletic - 30%, and a picnic body-building 20%, among boys the main types of profiles are: picnic, which is up 37.5%, and athletic - 33%, while the smallest number of pupils has leptosomic body type, or 25%; average body weight among all students is 42.28 kilograms on what makes up the average weight of boys and 43.5 girls 41.7 kg.

 

Keywords: International Physical Fitness Test, somatic measurements, physical fitness.


Keywords


Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej, pomiary somatyczne, sprawność fizyczna, International Physical Fitness Test, somatic measurements, physical fitness.

Full Text:

PDF

References


Ivashchenko O.V., Khudolii O.M., Yermakova T.S., Pilewska Wiesława, Muszkieta Radosław, Stankiewicz Błaśej. (2015) Simulation as method of classification of 7-9th form boy pupils’ motor fitness. Journal of Physical Education and Sport, vol.15(1), pp.142 – 147. http://dx.doi.org/10.7752/jpes.2015.01023

Pilicz S., (1997): Pomiar ogólnej sprawności fizycznej, AWF, Warszawa.

Pilicz S., Przewęda R., Trześniowski R., (1993): Skale punktowe do oceny sprawności fizycznej polskiej młodzieży, AWF, Warszawa.

Przewęda R., (1973): Rozwój somatyczny i motoryczny, PZWS, Warszawa.

Raczek J., (2003): Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych, AWF, Katowice.

Talaga J., (2004): Sprawność fizyczna ogólna: testy, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.

Wieczorek M., (2012): Stan rozwoju somatycznego i motorycznego dziewcząt i chłopców niesłyszących w wieku 7 - 19 lat na tle stanu rozwoju ich słyszących rówieśników, AWF, Wrocław.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)