Sukcesja osadowa kopalnego koryta rzeki meandrującej na przykładzie Radacznicy (woj. Wielkopolskie, Polska) = Sedimentary succession of a fossil meandering river channel on the example of Radacznica (Wielkopolska voivodeship, Poland)

Adam Krupa, Marcin Hojan, Mirosław Rurek, Tomasz Giętkowski

Abstract


Krupa Adam, Hojan Marcin, Rurek Mirosław, Giętkowski Tomasz. Sukcesja osadowa kopalnego koryta rzeki meandrującej na przykładzie Radacznicy (woj. Wielkopolskie, Polska) = Sedimentary succession of a fossil meandering river channel on the example of Radacznica (Wielkopolska voivodeship, Poland). Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):263-274. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.17735

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A263-274

https://pbn.nauka.gov.pl/works/560514

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17735

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.02.2015. Revised 27.04.2015. Accepted: 08.05.2015.

 

Sukcesja osadowa kopalnego koryta rzeki meandrującej na przykładzie Radacznicy (woj. Wielkopolskie, Polska)

 

Sedimentary succession of a fossil meandering river channel on the example of Radacznica (Wielkopolska voivodeship, Poland)

 

Krupa Adam, Hojan Marcin, Rurek Mirosław, Giętkowski Tomasz

 

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

 

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w dolinie Radacznicy. Stanowi ona głęboko wciętą w wysoczyznę formę, która posiada miejscami płaskie dno. W jednej z wykonanych odkrywek stwierdzono występowanie specyficznej sedymentacji, która wskazuje na meandrujący charakter rzeki. Paleokoryta zostały szczegółowo przeanalizowane (typy osadów, rozmiary, rekonstrukcja środowiska), aby określić sukcesję osadową. Wyniki wskazują, że nawet tak małe rzeki jak Radacznica mogą zmieniać położenie swojego koryta w wyniku różnych czynników naturalnych, a w ostatnich latach również antropogenicznych.

 

Słowa kluczowe: paleokoryta, sedymentacja, osady korytowe i pozakorytowe, dolina erozyjna.

 

Abstract

This paper presents results of research conducted in the Radacznica valley. The valley is deeply cut into the morainic upland and forms a rather narrow V-shaped gorge in its upper part as well as a wider, flat-bottomed section in its lower reaches. In one of the examined pits the evidences for the meandering nature of the river have been found. The structures of the paleochannel were analyzed in details to determine the sedimentary succession. The results show that even such small rivers as Radacznica can change the position of its bed due to the influences of natural factors as well as  in recent years the anthropogenic.

 

Key words: paleochanels, sedmientation, chanel and overbank deposits, erosion valley.


Keywords


paleokoryta, sedymentacja, osady korytowe i pozakorytowe, dolina erozyjna, paleochanels, sedmientation, chanel and overbank deposits, erosion valley.

Full Text:

PDF

References


Gonera P., 1986., Zmiany geometrii koryt meandrowych Warty. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.

Kallas M., 2012., The course of selected hydrological processes in the agricultural basin of Kopcze Lake (northern Poland). [in:] M. Habel (ed.) Human Impact on the Fluvial Processes of Eurasian Rivers. Bydgoszcz.

Kondracki J., Geografia regionalna Polski. Warszawa: PWN, 2002

Kozarski S., 1962., Recesja ostatniego lądolodu z północnej części Wysoczyzny Gnieźnieńskiej a kształtowanie się pradoliny Noteci-Warty. PTPN, Prace Kom. Geogr.-Geolog., 5, 1.

Kozarski S., 1965., Zagadnienie drogi odpływu wód pradolinnych z zachodniej części pradoliny Noteci-Warty. PTPN, Prace Kom. Geogr.-Geolog., 5(1): 1-98.

Owczarek P., 2007., Transformacja koryt rzecznych w warunkach dostawy grubofrakcyjnego materiału stokowego (na przykładzie średniogórskich dopływów Odry i Wisły). Wyd. UŚ, Katowice.

Rotnicki K., Młynarczyk Z., 1989., Późnovistuliańskie i holoceńskie formy i osady korytowe środkowej Prosny i ich paleohydrologiczna interpretacja. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.

Rurek M, Krupa A., Hojan M., Giętkowski T., Wpływ działalności bobrów na rzeźbę małych dolin na przykładzie doliny Gajdówki, południowe Bory Tucholskie, Polska, Journal of Health Sciences. 2013;3(15), 257-266.

Skolasińska K., Rotnicka J., 2011., Pozakorytowe osady Warty zdeponowane w czasie powodzi zimowej 2010/2011 na zakolu rzeki w Marlewie (Poznań S). [in:] J. Biernacka, J. Kijowska (eds.) Varia. Prace z zakresu geografii i geologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Zieliński T., 2014, Sedymentologia. Osady rzek i jezior, Wyd. Naukowe UAM, Poznań,: 594.

Zwoliński Z., 1985., Sedymentacja osadów przyrostu pionowego na terasie zalewowej Parsęty. Bad. Fizjograf. nad Polską Zachodnią, 35 (A): 205-238.

Zwoliński Z., 1992., Sedimentology and geomorphology of overbank flows on meandering river floodplains. Geomorphology 4, 6: 367-379.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)