Poziom agresywności kobiet uprawiających sporty rodzajowo męskie i kobiece = The level of social aggressiveness in women practising male or female sports

Zuzanna Mazur, Natalia Organista

Abstract


Mazur Zuzanna, Organista Natalia. Poziom agresywności kobiet uprawiających sporty rodzajowo męskie i kobiece = The level of social aggressiveness in women practising male or female sports. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):151-164. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.17473

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A151-164

https://pbn.nauka.gov.pl/works/559232

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17473

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.02.2015. Revised 27.04.2015. Accepted: 08.05.2015.

 

Poziom agresywności kobiet uprawiających sporty rodzajowo męskie i kobiece

 

The level of social aggressiveness in women practising male or female sports

 

Zuzanna Mazur (zuzanna.mazur@op.pl)

Natalia Organista (natalia.organista@gmail.com)

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

University of Physical Education in Warsaw

 

Słowa kluczowe: kobieta, agresywność, sporty rodzajowo męskie, sporty rodzajowo kobiece.

Keywords: woman, aggressiveness, male sports, female sports.

Streszczenie

 

Wprowadzenie

Jednym z podstawowych aspektów czy też skutków uprawiania sportu wyczynowego, który przynależy do stereotypu „męskości”, jest agresywność. Jej instrumentalny charakter ujawnia się zarówno w działaniach związanych z rywalizacją, jak i w postawie autonomii poglądów i przekonań czy też ignorowaniu praw i racji innych. Zastanawiające wydaje się, czy podobny poziom agresywności ujawniają kobiety trenujące wyczynowo sporty rodzajowo męskie (boks, żużel, podnoszenie ciężarów) w porównaniu z kobietami uprawiającymi sporty rodzajowo kobiece (gimnastyka artystyczna, pływanie synchroniczne).

 

Cel pracy

Podstawowym celem badań jest poznanie różnicy w poziomie agresywności kobiet w zależności od uprawianej dyscypliny.

 

 

Materiał i metody

W badaniach brały udział kobiety trenujące dyscypliny rodzajowo męskie (kick- boxing, zapasy; n=30) oraz rodzajowo kobiece (gimnastyka artystyczna, pływanie synchroniczne; n=40). Do oceny nasilenia oraz struktury agresji zastosowano Kwestionariusz „Nastroje i Humory” A.H. Bussa i A. Durkee.

 

Wyniki

Badania wykazały wyższy poziom agresywności u przedstawicielek dyscyplin męskich, przejawiający się głównie w większej napastliwości fizycznej.

 

Wnioski

Kobiety uprawiające sporty rodzajowo nieadekwatne różnią się pod względem agresywności od kobiet trenujących sporty kobiece. Zapaśniczki i kick-boxerki cechuje wyższy poziom zachowań agresywnych, przejawiający się głównie w napastliwości fizycznej. Może mieć to związek ze specyfiką uprawianych dyscyplin, w których dochodzi do bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem.

 

Abstract

Introduction

One of the main aspects or effects of practising a professional sport, which belongs to the "masculinity" stereotype, is aggressiveness. The instrumental character of aggressiveness takes place not only in competition- related activity, but also in the autonomy attitude of the views and conviction as well as ignoring the rights and reason of others. It seems puzzling whether a similar level of aggressiveness is represented by women training competitive male sports (box, motorcycle races, wrestling) in comparison with women training female sports (rhythmic gymnastics, synchronized swimming).

 

Purpose of the study

The main objective of the study is to find a difference in the level of women’s aggressiveness depending on the sport practiced.

 

Material and methods

Women practising male sports (kick- boxing, wrestling; n=30) and female sports (rhythmic gymnastics, synchronized swimming; n=40) participated in the study. To assess the severity and structure of aggressiveness The Questionnaire “Moods and Temper” by A.H. Buss and A. Durkee was used.

 

Results

The study stated the higher level of aggressiveness (mainly the physical one) in women practising kick- boxing and wrestling.

 

Conclusions

Women training gender inadequate sports differed significantly in the level of aggressiveness from women practising gender adequate sports. Wrestlers and kick- boxers have the higher level of aggressive behavior, manifested particularly in the physical aggressiveness. It may be related to the specific features of these disciplines with direct contact, oriented towards  the opponent’s body.


Keywords


kobieta, agresywność, sporty rodzajowo męskie, sporty rodzajowo kobiece, woman, aggressiveness, male sports, female sports.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Baron R.A. (1997), Human Agression. Plenum Press, New York.

Buss A.H. (1961), The Psychology of Agression, J. Wiley, New York.

Jarvis M. (2003), Psychologia sportu. Wyd. GWP, Gdańsk.

Karolczak- Biernacka B. (1994), Agresja w sporcie. „Kultura Fizyczna” 5-6, 10-14.

Mroczkowska H. (2003), Płeć psychologiczna kobiet w zadaniach sportowych rodzajowo nieadekwatnych. „Wychowanie Fizyczne i Sport” 47, 321-328.

Reber A.S. (1985), Dictionary of Psychology, Penguin Book, London.

Rychta T. (2004), Agresywni zwycięzcy. „Charaktery” 7, 21-22.

Rychta T. (2005), Agresja a kultura fizyczna. Wyd. AWF Wrocław.

Supiński J. (1993), Agresywność studentek wychowania fizycznego - zawodniczek. „Trening” 4, 128-136.

Weinberg R.S., Gould D. (2007), Foundations of sport and exercise psychology. Wyd. Human Kinetics, Champaign.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)