Granulometryczny wskaźnik gęstości naturalnej gleb = Granulometric coefficient of natural bulk density of soil

Mieczysław Wojtasik, Dawid Aleksander Szatten

Abstract


Wojtasik Mieczysław, Szatten Dawid. Granulometryczny wskaźnik gęstości naturalnej gleb = Granulometric coefficient of natural bulk density of soil. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):76-85. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.17444

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A76-85

https://pbn.nauka.gov.pl/works/559147

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17444

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.02.2015. Revised 27.04.2015. Accepted: 08.05.2015.

 

Granulometryczny wskaźnik gęstości naturalnej gleb

 

Granulometric coefficient of natural bulk density of soil

 

Mieczysław Wojtasik, Dawid Szatten

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Instytut Geografii, 85-428 Bydgoszcz, ul. Mińska 15

 

Streszczenie

Kluczowym wskaźnikiem fizycznej jakości gleby jest gęstość objętościowa, a zwłaszcza jej najbardziej znacząca wielkość, czyli gęstość naturalna (ρn). Gęstość naturalną w całym przedziale zmian kształtuje w największym stopniu granulometryczny wskaźnik g, wyrażany stosunkiem liczbowym frakcji o średnicy 0,5 – 0,1 mm do frakcji o średnicy poniżej 0,002 mm, korygowanym w przypadkach dużej zawartości  frakcji ϕ 0,1 – 0,02 mm. Na podstawie wielkości tego wskaźnika można ustalić rząd wielkości gęstości naturalnej (ρn) dla gleb o podobnej charakterystyce uziarnienia oraz w każdym indywidualnym przypadku, czyli warstwie pedonu, dokładną wielkość tej cechy.

 

Abstract

Key indicator of the physical quality of the soil is bulk density, especially its most significant factor - natural bulk density of soil (ρn). Natural bulk density of soil for the whole range is formed in the greatest extent by granulometric index g, expressed in a relationship of fractions of diameter 0,5 – 0,1 mm and fraction of diameter less than 0,002 mm, corrected in the case of a high content of fraction ϕ 0,1 – 0,02 mm. On the basis of the size of this indicator the order of magnitude natural bulk density (ρn) can be determined for soils with a similar grain size and in each individual case, i.e. specified depth of soil profile, exact amount of this characteristic.

 

Słowa kluczowe: gęstość naturalna gleby, granulometryczny wskaźnik gęstości naturalnej gleby, zróżnicowanie uziarnienia gleb, grupa i podgrupa granulometryczna utworu glebowego.

Key words: natural bulk density of soil, granulometric index of natural bulk density of soil, particle size distribution of soils, grain

size groups and subgroups of soils.


Keywords


gęstość naturalna gleby; granulometryczny wskaźnik gęstości naturalnej gleby; zróżnicowanie uziarnienia gleb; grupa i podgrupa granulometryczna utworu glebowego

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bieńkiewicz P., 1973, Wpływ użytkowania łąkowego i polowego na właściwości fizyczno-wodne i wartość rolniczą gleb mineralno-murszowych. Praca doktor. niepublik.,

Borkowski J., 1963, Studia nad glebami pyłowymi i pylastymi Śląska. Roczniki Gleboznawcze t.XIII, z.1, s.79-109,

Brady N. C., 1974, The nature and properties of soils. 8th ed. McMillan. Publishing New York,

Dzięciołowski W., 1966, Gleby grądów Wielkopolski, Roczniki WSR w Poznaniu, XXXI, s. 149-207,

Kaczyński N. A., 1958, Ocienka osnownych fizyczeskich swojstw w agronomiczeskich cielach i ich prirodnowo płodorodia po mechaniczeskomu sostawu. Poczwow. 5, 80-83,

Konecka-Betley i inni, 1970, Wpływ procesu odgórnego oglejenia na kształtowanie się gleb wytworzonych z glin zwałowych, Roczn. Glebozn. t.XXI, z.1, s.21-50,

Kowaliński S., 1960, Zróżnicowanie właściwości morfologicznych, fizycznych i chemicznych czarnych ziem pod wpływem zmiany ich użytkowania. Zesz. Nauk. WSR, Nr 29, s.101-118,

Kowalkowski A., 1966, Główne kierunki rozwoju gleb w warunkach środowiska morfogenetycznego Wzgórz Dalkowskich. Roczn. Glebozn. t.XVI, z.2,

Kutera J., 1974, Zużycie wody w poszczególnych fazach wegetacji przez rośliny uprawne na madach lekkich. Wiad. IMUZ, t.1, z.3, s.24-102,

Musierowicz A. i inni, 1966, Gleby lessowe orne w terasach erodowanych, Rocz. Nauk. Roln., t.116, ser. D.,

Musierowicz A., Król H., 1962, Współzależność między pojemnością wodną polową a kapilarną gleb. Rocz. Gleb., t.XII, s.161-181,

Prusinkiewicz Z., Kowalkowski A., 1964, Studia Gleboznawcze w Białowieskim Parku Narodowym. Rocz. Gleb. t.XIV, 22, s.161-304,

Pul W., 1959, Gleby powiatu oławskiego jako wyznacznik rejonizacyjny. Zesz. Nauk. WSR Wrocław, Nr 25, s. 43-67,

Pul W., Gedrojć B., Szerszeń L., 1958, Niektóre właściwości fizyczne i chemiczne gleb gospodarstwa Samotwór. Zesz. Nauk. WSR we Wrocławiu, Nr 17 s.35-50,

Pul W., Szerszeń L., Borkowski J., 1960, Gleby Zakładu Doświadczalnego Świerklaniec. Zesz. Nauk. WSR Wrocław, Nr 29, s.137-151,

Uggla H., Ferczyńska Z., 1975, Studia nad właściwościami gleb opadowoglejowych pod lasami liściastymi w terenach falistych Pojezierza Mazurskiego. Rocz. Gleb. t.XXVI, z.1, s.3-26,

Ślusarczyk E., 1985, Optymalny model gleby dla potrzeb roślin uprawnych (pierwsze przybliżenie). Rocz. Gleb. t. XXXVI, nr 1, s. 185-190,

Wojtasik M., Miatkowski Z., 1966, Skład granulometryczny a gęstość gleb ciężkich. Studia Przyrodn. Zesz. Nauk. WSP w Bydgoszczy, z.12, s.87-94,

Wojtasik M., 1990, Głębokość w profilu glebowym jako wyznacznik naturalnej gęstości gleby. Fragm. Agron. 1/25, s.36-43,

Wojtasik M., 1995, Gęstość gleb mineralnych. Wyd. Uczel. WSP w Bydgoszczy, ss.120.

Wojtasik M., Szatten D., 2015, Wyznaczanie gęstości naturalnej gleb. Journal of Education, Health and Sport, 5(3), 218-228.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)