Wiedza kursantów ośrodków szkolenia kierowców odnośnie użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) w trakcie akcji ratunkowej = Students knowledge of driver training center on the use an Automated External Defibrillator (AED) during rescue

Anna Staniszewska, Anna Korczak, Grzegorz Juszczyk, Aneta Duda-Zalewska, Dominik Olejniczak, Marta Dąbrowska-Bender, Magdalena Bujalska-Zadrożny

Abstract


Staniszewska Anna, Korczak Anna, Juszczyk Grzegorz, Duda-Zalewska Aneta, Olejniczak Dominik, Dąbrowska-Bender Marta, Bujalska-Zadrożny Magdalena. Wiedza kursantów ośrodków szkolenia kierowców odnośnie użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) w trakcie akcji ratunkowej = Students knowledge of driver training center on the use an Automated External Defibrillator (AED) during rescue. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):67-75. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.17443

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A67-75

https://pbn.nauka.gov.pl/works/559145

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17443

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.02.2015. Revised 27.04.2015. Accepted: 08.05.2015.

 

Wiedza kursantów ośrodków szkolenia kierowców odnośnie użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) w trakcie akcji ratunkowej

Students knowledge of driver training center on the use an Automated External Defibrillator (AED) during rescue

 

Anna Staniszewska1*, Anna Korczak2, Grzegorz Juszczyk3, Aneta Duda-Zalewska3, Dominik Olejniczak3, Marta Dąbrowska-Bender3, Magdalena Bujalska-Zadrożny4

 

1 Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM

2 SPZOZ Warszawa Wawer

3 Zakład Zdrowia Publicznego WUM

4 Zakład Farmakodynamiki WUM

 

*autor do korespondencji: dr n. med. Anna Staniszewska

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM

Banacha 1b, 02-097 Warszawa, tel: (22) 116-61-60, e-mail: anna.staniszewska@wum.edu.pl

 

Streszczenie

Wstęp: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa połączona z wczesną defibrylacją w ciągu 3-5 minut od utraty przytomności może dać efektywną reanimację w 49-75% przypadków, zaś każda minuta opóźnienia defibrylacji zmniejsza prawdopodobieństwo przeżycia poszkodowanego o 10-12%.

Cel pracy: Praca miała na celu określenie stanu wiedzy przyszłych kierowców, jaką posiadają na temat automatycznych defibrylatorów zewnętrznych oraz ich użycia w trakcie akcji ratunkowej.

Materiał i metoda: Badaniem objęto 200 osób, które wypełniły autorską ankietę na temat automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Badanie przeprowadzono na przełomie 2013 i 2014 roku. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, opartą na technice ankietowej z użyciem kwestionariusza ankiety stworzonej na potrzeby pracy. Do analizy j wyników posłużono się metodą statystyki opisowej.

Wyniki i Wnioski: Na podstawie analizy odpowiedzi badanych na pytania ankiety stwierdzono, że wiedza kursantów na temat automatycznego defibrylatora zewnętrznego jest niedostateczna, zarówno pod względem znajomości działania AED,  jak i jego lokalizacji. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na konieczność przygotowania i wdrożenia programu edukacyjnego na temat automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

 

Abstract

Introduction: Resuscitation cardiopulmonary combined with early defibrillation within 3-5 minutes of unconsciousness can give effective resuscitation cardio-respiratory in 49-75% of cases and each minute of delay defibrillation reduces the probability of survival of the victim by 10-12%.

Aim of the study. Evaluation of knowledge  about Automated External Defibrillator among the driver training centers students.

Material and methods. A group of 200 person was enrolled in order to evaluate the knowledge  about Automated External Defibrillator by the special designed questionnaire.

in late 2013 and 2014.

The study used the method of diagnostic survey, questionnaire based on the technique of using a questionnaire survey of his own design. For the comparative analysis results are used by descriptive statistics.

Results and conclusions. Results and conclusions. The knowledge about AED, among driver training centers students is inadequate. The results pointed at necessity of preparation and putting AED education program.

 

Słowa kluczowe: wiedza, kursanci ośrodków szkolenia kierowców, automatyczny defibrylator zewnętrzny.

Key words: knowledge, driver training centers students, Automated External Defibrillator.


Keywords


wiedza; kursanci ośrodków szkolenia kierowców; automatyczny defibrylator zewnętrzny, knowledge, driver training centers students, Automated External Defibrillator.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Andres J. (red.), Wytyczne resuscytacji 2010, Polska Rada Resuscytacji, Karków 2011

Zawadzki A. (red.), Medycyna ratunkowa i katastrof, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2013

Górecki A., Nagłe zatrzymanie krążenia – aktualne wytyczne postępowania resuscytacyjnego, Postępy Nauk Medycznych, 2007; 2-3: 87-97

Wranicz J. K., Kaczmarek K., Gaszyński W. (red.), Zautomatyzowana defibrylacja zewnętrzna, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2012

Andres J. (red.), Resuscytacja krążeniowo – oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna. Podręcznik do kursu, Polska Rada Resuscytacji, Karków 2011

Broszura „PAD – Public Access Defibrillation. System powszechnej defibrylacji półautomatycznej w miejscach publicznych”, Paramedica Polska Sp. z o.o., Warszawa 2013

W Bydgoszczy jest aż 48 defibrylatorów zewnętrznych. Niestety, żadnej z nich nie jest ogólnie dostępny, artykuł dostępny na: http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101219/ZDROWIE/900614207, stan na dzień 20.07.2014 r

http://ratujzycie.eu/aed-map/, stan na dzień 20.07.2014 r


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)