Występowanie i nasilenie zaburzeń lękowych i depresyjnych u kobiet z rakiem piersi przygotowywanych do leczenia chirurgicznego = Incidence and intensification of anxiety and depressive disorders at women with breast cancer prepared for the surgical treatm

Marta Łuczyk, Agata Pietraszek, Robert Łuczyk, Andrzej Stanisławek, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Marianna Charzyńska-Gula

Abstract


Łuczyk Marta, Pietraszek Agata, Łuczyk Robert, Stanisławek Andrzej, Szadowska-Szlachetka Zdzisława, Charzyńska‑Gula Marianna. Występowanie i nasilenie zaburzeń lękowych i depresyjnych u kobiet z rakiem piersi przygotowywanych do leczenia chirurgicznego = Incidence and intensification of anxiety and depressive disorders at women with breast cancer prepared for the surgical treatment. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):52-66. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.17395

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A52-66

https://pbn.nauka.gov.pl/works/557638

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17395

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.02.2015. Revised 27.03.2015. Accepted: 15.04.2015.

 

Występowanie i nasilenie zaburzeń lękowych i depresyjnych u kobiet z rakiem piersi przygotowywanych do leczenia chirurgicznego

Incidence and intensification of anxiety and depressive disorders at women with breast cancer prepared for the surgical treatment

 

Marta Łuczyk1, Agata Pietraszek1, Robert Łuczyk2, Andrzej Stanisławek1, Zdzisława Szadowska-Szlachetka1, Marianna Charzyńska-Gula1

1 Zakład Onkologii Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Wydział Nauk
o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

1 Oncology Department, Chair of Oncology and the Environmental Health Care, Department of Health Sciences, Medical University of Lublin

2 Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2 Department of the Internal Medicine with the Unit of Internal Nursing, Department of Health Sciences, Medical University of Lublin

 

Streszczenie

Wstęp. Rozpoznanie choroby nowotworowej piersi wywiera szczególny wpływ na stan psychiczny kobiety. Jedną z negatywnych reakcji emocjonalnych u kobiet po rozpoznaniu choroby nowotworowej są zaburzenia lękowe, którym mogą towarzyszy zaburzenia depresyjne.

Cel pracy. Ocena występowania i nasilenia zaburzeń lękowych i depresyjnych wśród kobiet
z rakiem piersi oczekujących na zabieg operacyjny.

Materiał i metoda. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety z użyciem narzędzi: Szpitalnej Skali Oceny Lęku i Depresji (HADS), Skali wizualno – analogowej zaadoptowanej do oceny lęku, autorskiego kwestionariusza wywiadu.
Do badań zakwalifikowano 150 kobiet z rakiem piersi.

Wyniki. W grupie chorych z rakiem piersi przygotowywanych do leczenia chirurgicznego
u 93 (62,00%) osób wystąpiły zaburzenia lękowe, u 24 (19,33%) chorych stwierdzono stany graniczne, u 28 kobiet (18,67%) nie stwierdzono zaburzeń. Ponad 95% kobiet odczuwało niepokój przed chorobą nowotworową, a 89% badanych deklarowało odczuwanie lęku przed leczeniem chirurgicznym. Stwierdzono występowanie zaburzeń depresyjnych u 24 osób (16,00%), a u 39 (26,00%) osób stwierdzono stany graniczne. U 58% (87,00%) badanych kobiet nie stwierdzono zaburzeń.

Wnioski. U badanych kobiet stwierdzono występowanie zaburzeń lękowych, natomiast
w mniejszym stopniu zaobserwowano zaburzenia depresyjne. Prowadzenie badań oceniających występowanie lęku w okresie przedoperacyjnym powinno stać się rutynowym postępowaniem w przygotowaniu chorych do zbiegu operacyjnego.

Słowa kluczowe: fobie, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, nowotwory sutka.

 

Abstract

Introduction. Diagnosing cancer of the breast exerts special impact on the mental state of the woman. One of negative emotional reactions at women after diagnosing cancer are anxiety disorders, possibly accompanied by depressive disorders.

The aim of the study. Evaluation of appearing and increasing anxiety disorders and depressive amongst women with breast cancer waiting for the operation treatment.

Materials and methods. The research was conducted using method of the diagnostic survey, technique of the questionnaire form using the following tools: Hospital Scale of Evaluation of Fear and Depression (HADS), Visual - Analogue Scale adopted for the evaluation of fear, of author's own questionnaire. The study encompassed 150 women with breast cancer.

Results. In the group of patients with breast cancer prepared for the surgical treatment, at 93 (62.00%) of individuals, there appeared anxiety disorders, at 24 (19.33%) of patients were border states were diagnosed, at 28 women (18.67%) disorders weren't stated. Over 95% of women felt anxious as for their cancer, and 89% of the examined declared feeling anxious before the surgical treatment. Appearing of depressive disorders was stated at 24 individuals (16.00%), and at 39 (26.00%) patients there were stated border states. At 58% (87.00%) of the examined women no disorders were  stated.

Conclusions. At examined women appearing of anxiety disorders was stated, however to a lesser degree depressive disorders were observed. Judging the conduct of research appearing of fear in the preoperative period should become routine proceedings in preparation of sick individuals for the operating concurrence.

Key words: phobic disorders, anxiety disorder, depressive disorder, breast neoplasms.


Keywords


fobie, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, nowotwory sutka, phobic disorders, anxiety disorder, depressive disorder, breast neoplasms.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Wojciechowska U, Didkowska J. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe

w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie. http://onkologia.org.pl/raporty (dostęp 2015.05.01).

Klichowski L. Wszystko o lęku, przyczyny i zapobieganie. Printer; Poznań 2000.

Nowicki A, Szwed A, Laskowski R. Depresja i lęk u kobiet przed i po amputacji piersi. Polski Przegląd Chirurgiczny 2008; 80(7): 673 – 689.

Araszkiewicz A, Bartkowiak W, Starzec W. Zaburzenia lękowe w chorobie nowotworowej. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2004; (4): 157 – 166.

Tomaszewska I. Psychologiczne aspekty depresji w chorobach nowotworowych. Psychoonkologia 2000; (7): 9 – 18.

Juczyński Z. Rak – choroba budząca lęk. Sztuka leczenia 2000; tom VI (3): 45 – 52.

Nowicki A, Rządkowska B. Depresja i lęk u chorych na nowotwory złośliwe. Przegląd urologiczny 2006; 7/2 (36): 42 – 45.

Nejc D. Leczenie chirurgiczne w chorobie nowotworowej. Medycyna Paliatywna 2010; (4): 198 – 201.

Szewczyk MT, Cierzniakowska K, Nowicki A. Postępowanie pielęgniarskie

w chirurgii onkologicznej. W: Nowicki A, (red.). Pielęgniarstwo onkologiczne. Poznań: Termedia; 2009: 103 – 114.

Jeziorski A. Rak piersi. W: Kordek R, (red.) Onkologia podręcznik dla studentów

i lekarzy Gdańsk: Via Medica; 2007: 202 – 232.

Bączyk G, Poniedziałek M, Sokołowska B. Poziom lęku przedoperacyjnego u chorych leczonych chirurgicznie. Pielęgniarstwo Polskie 2005; (1): 42  45.

Janiszewska J. Niektóre czynniki determinujące poziom lęku u pacjentek z guzem piersi oczekujących na operację. Psychoonkologia 2000; (7): 49 – 53.

Romanik W, Kański A, Soluch P, Szamańska O. Kwestionariuszowy deklaratywny poziom lęku chorych przed operacją. Anestezjologia Intensywna Terapia 2009; XLI, (2): 94 – 99.

Stępień R, Wrońska I. Lęk i depresja jako emocjonalne uwarunkowania możliwości funkcjonalnych kobiet po radykalnym leczeniu raka piersi. Studia Medyczne 2008; (10): 31 – 35.

Ślubowska M, Ślubowski T. Problemy psychosocjalne w raku piersi. Psychoonkologia 2008; tom 12, (1): 14 – 25.

Ziębicka J, Gajdosz R. Wybrane aspekty lęku u chorych oczekujących na operację. Anestezjologia Intensywna Terapia 2006; (38): 41 – 44.

Kindler HCh, Harms CH, Amsler F, Ihde – Scholl T, Scheidegger D. The visual analog scale allows effective measurement of preoperative anxiety and detection of patient’s anasthetic concerns. Anesth Analg 2000; (90): 706 – 712.

Lenartowicz H, Kózka M. Metodologia badań w pielęgniarstwie. Wyd. I, PZWL; Warszawa 2010.

Snaith RP. The hospital Anxiety and Depression scale. Health Qual Life Outcomes 2003; (1): 29.

Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depresssion scale. Acta Psychiatrica Scandinavica 1983; (67): 361 – 370.

de Walden – Gałuszko K, Majkowicz M. (red.). Ocena jakości opieki paliatywnej

w teorii i praktyce. Wyd. Akademia Medyczna, Zakład Opieki Paliatywnej, Gdańsk 2000.

Pawlun M, Dzieciuchowicz Ł, Brzuzgo K, Brzeziński JJ, Wysoki J. Wiedza chorych

o planowanym leczeniu operacyjnym. Polski Przegląd Chirurgiczny 2006; 78, (9): 1000 – 1013.

Motyka M. Obawy pacjentów przygotowywanych do zabiegu operacyjnego. Sztuka Leczenia 2001; (4): 23 – 26.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)