Ocena występowania wad stóp u dzieci w wieku 9-10 lat w środowisku miejskim i wiejskim = Estimate the prevalence the feet defects in children aged 9-10 years in the urban and rural environment

Anna Plaskiewicz, Krystian Kałużny, Bartosz Kochański, Łukasz Wołowiec, Wojciech Hagner, Walery Zukow

Abstract


Plaskiewicz Anna, Kałużny Krystian, Kochański Bartosz, Wołowiec Łukasz, Hagner Wojciech, Zukow Walery. Ocena występowania wad stóp u dzieci w wieku 9-10 lat w środowisku miejskim i wiejskim = Estimate the prevalence the feet defects in children aged 9-10 years in the urban and rural environment. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):325-334. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.17211

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%284%29%3A325-334

https://pbn.nauka.gov.pl/works/556080

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17211

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.02.2015. Revised 27.03.2015. Accepted: 10.04.2015.

 

Ocena występowania wad stóp u dzieci w wieku 9-10 lat w środowisku miejskim i wiejskim

Estimate the prevalence the feet defects in children aged 9-10 years in the urban and rural environment

 

Anna Plaskiewicz1, Krystian Kałużny1, Bartosz Kochański1, Łukasz Wołowiec2, Wojciech Hagner1, Walery Zukow3

 

1) Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2) Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki i Terapii Niewydolności Serca, II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3) Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Streszczenie

 

Wstęp. Wady stóp u dzieci są powszechnym problemem medyczno–społecznym w Polsce i na Świecie. Styl i szybkie tempo życia współczesnego człowieka wpływają niekorzystnie na postawę ciała, a stopy są szczególnie narażone na niekorzystny wpływ działania czynników środowiska zewnętrznego.

Cel pracy. Celem pracy jest ocena występowania wad stóp u dzieci w wieku 9-10 lat w środowisku miejskim i wiejskim.

Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 40 dzieci w wieku 9-10 lat. Ze względu na miejsce zamieszkania dzieci podzielono na dwie grupy. Analizę stóp wykonano metodą platurograficzną polegającą na sporządzeniu odcisków podporowej powierzchni stopy. Oceniano wskaźniki opisujące wady stóp tj: wskaźnik „Ky” Sztritera-Godunowa, wskaźnik kątowy Clarke’a (CI), wskaźnik Wejsfloga, kąt piętowy oraz kąt koślawości palucha.

Wyniki. Wśród przebadanych dzieci najczęstszą wadą stóp było płaskostopie. Zaobserwowano minimalnie mniej wad stóp u dzieci ze wsi w porównaniu z dziećmi mieszkającymi w mieście, jednak różnice nie są istotne statystycznie. Nie zaobserwowano różnic związanych z występowaniem wad stóp pomiędzy dziećmi ze wsi i z miasta.

Wnioski. 1. Większość dzieci zarówno z miasta (65%) jak i ze wsi (75%) ma prawidłowo ukształtowane stopy. 2. Najczęstszą wadą stóp występującą wśród przebadanych dzieci jest płaskostopie. 3. Nie zaobserwowano istotnych różnic statystycznych w ocenie stóp pomiędzy dziećmi mieszkającymi w środowisku miejskim i wiejskim.

 

Abstract

 

Introduction. Feet defects in children is a common socio-medical problem in Poland and the world. Lifestyle of modern man adversely affect posture. The feet are particularly vulnerable to the adverse effects factors the external environment.

Aim of the study. The aim of the study is to estimate the prevalence the feet defects in children aged 9-10 years in the urban and rural environment.

Materials and methods. The study was conducted on 40 children aged 9-10 years. The children were divided into two groups according to their place of residence. Analysis of the feet were an approach to the preparation of the supporting surface of the feet prints. Evaluated indicators describing defects the feet: Sztriter-Godunov indicator, Clarke angle (CI), the Wejsflog indicator, heel angle and hallux valgus angle.

Results. The most common feet defect of tested children is flat feet. Marginally less feet defect was observed in children from rural areas than in children from the city - however, the differences are not statistically significant. There is no difference associated with the presence of feet defects between children from urban and rural environment.

Conclusions. 1. Most of the children, both from the city (65%) and from rural areas (75%) have a properly constructed foot. 2. The most common defect of feet among tested children is flat feet. 3. There were no statistically significant differences in the assessment of feet between children living in urban and rural environments.

 

Słowa kluczowe: wady stóp, środowisko wiejskie, środowisko miejskie, dzieci.

 

Keywords: feet defects, urban environment, rural environment, children.


Keywords


wady stóp, środowisko wiejskie, środowisko miejskie, dzieci, feet defects, urban environment, rural environment, children.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Pauk J, Ezerskiy V, Raso JV, Rogalski M. Epidemiologic factors affecting plantar arch development in children with flat feet. J Am Podiatr Med Assoc. 2012;102:114–121.

Sadeghi-Demneh E, Jafarian F, Melvin JM, Azadinia F, Shamsi F, Jafarpishe M Flatfoot in School-Age Children: Prevalence and Associated Factors. Foot Ankle Spec. 2015 Mar 29.

Klimczak K., Kochański B., Kałużny K., Plaskiewicz A., Smuczyński W., Ratuszek Sadowska D., Woźniak K., Zukow W.: Analiza występowania wad stóp u dzieci w wieku 6-10 lat. Journal of Health Sciences. 2014; 4(2):29-38.

Sokołowska E., Krakowiak H., 2007: Zmiany postawy ciała dzieci pod wpływem dwuletnich zajęć gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach. „Ann. UMCS”, (62) 7.

Bac A.,Woźniacka R., Szaprów T.: Ocena ilości i rodzaju wad stóp w stosunku do prawidłowo wysklepionych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Family Medicine & Primary Care Review 2008, 10, 4: 1278-1282.

Drzał J., Mrozkowiak M., Walicka-Cupryś K.: The influence of obesity on the prevalance of flat foot in children. T. IV. C. 110-113, 2007.

Stolzman S, Irby MB, Callahan AB, Skelton JA.: Pes planus and paediatric obesity: a systematic review of the literature Clin Obes. 2015 Apr;5(2):52-9.

Furgał W., Adamczyk A.: Ukształtowanie sklepienia stopy u dzieci w zależności od poziomu aktywności fizycznej. Medycyna sportowa 2008, 5(6), vol. 24, 311-317.

Pauk J., Eziersky V., Rogalski M., Wpływ czynników epidemiologicznych na wystąpienie stopy płaskiej u dzieci. Fizjoterapia 2010, 18, 2.

Łukowicz M, Talar A, Krakowiak H.: Ocena występowania wad postawy ciała wśród dzieci i młodzieży regionu bydgoskiego; W: Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo regionalne wyzwania edukacji. Red. nauk. Czajkowska-Ziobrowska D, Zduniak A.; WSB Poznań 2008, s.388-397.

Puzder A., Gworys K., Kowalewska E., Durka S., Kunikowska B., Kujawa J.: Ocena występowania zaburzeń statyki kończyn dolnych wśród dzieci z regionu miejskiego i wiejskiego- badania pilotażowe. Kwart. Ortop. 2011, 4, str. 377.

Ćwirlej A, Walicka-Cupryś K, Gregorowicz-Cieślik H.: Aktywność ruchowa dzieci 10-letnich w czasie wolnym; Przeg. Med. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2005, 3,3; 262-266

Shibuya N, Kitterman RT, LaFontaine J, Jupiter DC.: Demographic, physical, and radiographic factors associated with functional flatfoot deformity. J Foot Ankle Surg. 2014 Mar-Apr;53(2):168-72.

Chen KC, Tung LC, Tung CH, Yeh CJ, Yang JF, Wang CH. An investigation of the factors affecting flatfoot in children with delayed motor development. Res Dev Disabil. 2014 Mar;35(3):639-45

, Walicka-Cupryś K., Ćwirlej A. I wsp.: Aktywność ruchowa młodzieży z terenów wiejskich I małych miast. Moloda Sportiva Nauka Ukraini 2010, 2,32-39.

Nowosad-Sergeant E, Czarny W, Czarnota B.: Badanie współzależności pomiędzy występowaniem wad postawy ciała w obrębie tułowia a występującymi wadami kończyn dolnych; Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego 2/2008; 136-140.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)