Analiza wybranych czynników ryzyka raka piersi – przegląd piśmiennictwa = Analysis of the selected risk factors for breast cancer – literature review

Magdalena Sowa, Wojciech Smuczyński, Michał Tarkowski, Kamil Wójcik, Bartosz Kochański

Abstract


Sowa Magdalena, Smuczyński Wojciech, Tarkowski Michał, Wójcik Kamil, Kochański Bartosz. Analiza wybranych czynników ryzyka raka piersi – przegląd piśmiennictwa = Analysis of the selected risk factors for breast cancer – literature review. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):245-250. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16868

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%284%29%3A245-250

https://pbn.nauka.gov.pl/works/554865

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16868

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.02.2015. Revised 27.03.2015. Accepted: 10.04.2015.

 

Analiza wybranych czynników ryzyka raka piersi – przegląd piśmiennictwa

Analysis of the selected risk factors for breast cancer – literature review

 

Magdalena Sowa1, Wojciech Smuczyński1, Michał Tarkowski2, Kamil Wójcik2, Bartosz Kochański3

 

1Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

2Wojewódzka Stacja Pogotowia ratunkowego w Bydgoszczy

3Katedra i Klinika Rehabilitacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

 

Adres do korespondencji:

mgr Magdalena Sowa

Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9

85–094 Bydgoszcz

e–mail magdalena.sowa@cm.umk.pl

tel.: 690 005 469

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie: Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet w Polsce i na świecie. Mimo rozwoju medycyny, licznych programów profilaktycznych  i niewątpliwej poprawy wyników leczenia, liczba zachorowań stale rośnie. Z tego powodu, rak piersi stanowi on ważny problem medyczny i społeczny.

Cel pracy: Celem pracy była analiza wybranych czynników ryzyka zachorowania na raka piersi.

Skrócony opis stanu wiedzy: Rak piersi jest chorobą wieloczynnikową. Badania naukowe wskazują na istnienie wielu czynników ryzyka, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do zapoczątkowania procesu nowotworzenia w obrębie gruczołu piersiowego. Zmiany nowotworowe pojawiają się u osób genetycznie predysponowanych, narażonych jednocześnie na działanie czynników środowiskowych, uszkadzających DNA (karcinogenów). Większość z nich ma związek z niezdrowym stylem życia.

Podsumowanie: Z uwagi na fakt, iż większość czynników ryzyka zachorowania na raka gruczołu piersiowego  ma charakter modyfikowalny,  ich popularyzacja wśród kobiet w istotny sposób może przyczynić się do zmniejszenia liczby zachorowań i zgonów. Współczesna onkologia kładzie duży nacisk na oszacowanie indywidualnego ryzyka kancerogenezy, wyłonienie kobiet znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka oraz wdrożenie wśród nich metod profilaktyki pierwotnej. W pracy, posługując się metodą analizy piśmiennictwa przedstawiono  najważniejsze czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi.

 

Słowa kluczowe: rak piersi, czynniki ryzyka.

 

Abstract

 

Introduction: Breast cancer is the most commonly occurring tumour in women in Poland and in the world. Despite the development of medicine, many prevention programs and undeniable improvement of the treatment results, the number of cases is still increasing. Therefore, the breast cancer comprises an important medical and social problem.

Purpose of the study: Purpose of this study was the analysis of selected risk factors for breast cancer.

Brief description of the state of knowledge: Breast cancer is a multifactor disease. The scientific studies indicate the existence of many risk factors, which indirectly or directly contribute to the starting of carcinogenesis process within the mammary gland. The cancerous changes occur in genetically predisposed persons who are simultaneously exposed to environmental factors that damage DNA (carcinogens). Most of these are associated with the unhealthy lifestyle.

Summary: Due to the fact that most of the risk factors for mammary gland cancer have modifiable character, their popularization among women may significantly contribute to reducing the number of cases and deaths. Modern oncology puts a great emphasis on the estimation of individual risk of carcinogenesis, the selection of women belonging to the high risk group and implementing the methods of primary prevention. In this work, the most important risk factors for breast cancer have been presented using the method of literature review.

 

Keywords: breast cancer, risk factor.


Keywords


rak piersi, czynniki ryzyka, breast cancer, risk factor.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Niwińska A. Clinical aspects of genetic predisposition to breast cancer – clinical oncologist’s point of view. Nowotwory Journal of Oncology 2002; 52: 317-323.

Zych B, Marć M, Bińkowska- Bury M. Stan wiedzy kobiet po 35 roku życia w zakresie profilaktyki raka piersi. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków 2006; 1: 27- 33.

Grodecka- Gazdecka S. Association between obesity and breast cancer. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2011; 4 (2): 231- 238.

Graja T, Grodecka – Gazdecka S. Czynniki wpływające na jakość życia kobiet leczonych z powodu raka piersi. Prz Ginekol Położ 2005; 3 (5): 115.

Tkaczuk- Włach J, Sobstyl M, Jakiel G. Rak piersi- znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej, Prz Menopauz 2012; 4: 343- 347.

Wdowiak A, Lewicka M, Sulima M, et al. Knowledge of risk factors for breast cancer in woman at the age of menopause. Zdrowie i dobrostan 2013; 2: 167-179.

Zbucka M, Leśniewska M, Knapp P, et al. How we can modify the risk of breast cancer? Prz Menopauz 2005; 6: 70 – 75.

King MC, Marks JH, Mandell JB, et al. Breast and ovarian cancer risks due to inherited mutations in BRCA1 and BRCA2. Science 2003; 302 (5645): 643-6.

Połać I, Wilamowska A, Stetkiewicz T, et al. Dense breast- a brest cancer risk factor. Prz Menopauz 2008; 5: 273 -277.

Antoniou A, Pharoah P D, Narod S, et al. Average risks of breast cancer and ovarian cancer associated with BRCA1 or BRCA2 mutations detected in case series unselected for family history: a combined analysis of 22 studies. Am J Hum Genet 2003; 72: 1117–30.

Kauff ND, Satagopan JM, Robson ME, et al. Risk-reducing salping-oophorectomy in women with a BRCA1 or BRCA2 mutation. N Engl J Med 2002; 346: 1609-15.

McPherson K, Steel CM, Dixon JM. Breast cancer-epidemiology, risk factors, and genetics. Br Med J 2000; 321: 624–8.

Malone K. E, Begg C.B, Haile R.W, et al. Population Based – Study of the Risk of Second Primary Contralateral Breast Cancer Associated With Carrying a Mutation in BRCA 1 or BRCA2. J Clin Oncol 2010; 14: 2404 – 2410.

Malczyk E, Majkrzak Ż. Selected elements of lifestyle and risk of breast cancer. Probl Hig Epidemiol 2014; 95(4): 827-830.

Jarde T, Perrier S, Vasson M.P, et al. Molecular mechanism of leptin and adiponectin. Eur J Cancer 2011; 47: 33-34.

Consedine N S, Magai C, Conway F, et al. Obesity and awareness of obesity as risk factors for breast cancer in six ethnic groups. Obes Res 2004; 12: 1680–9.

Cleary M P, Maihle N J. The role of body mass index in the relative risk of developing premenopausal versus postmenopausal breast cancer. Proc Soc Exp Biol Med 1997; 216: 28–43.

Roszak M, Litwiniuk M, Gazdecka S. Otyłość a rak piersi. Współcz Onkol 2010, 14(4): 270-275.

Rosato V, Bosetti C, Talamini R, et al. Metabolic syndrome and the risk of breast cancer in postmenopausal women. Ann Oncol 2011; 22 (12): 2687- 2692.

Kulie T, Slattengren A, Redmer J, et al. Obesity and women health: an evidence- based review. J Am Board Fam Med 2011; 24 (1): 75- 85.

Zhang M, Holman CD. Low-to-moderate alcohol intake andbreast cancer risk in Chinese women. Br J Cancer 2011; 105: 1089-1095.

Narod SA. Alcohol and Risk of Breast Cancer. JAMA 2011; 306(17): 1920-1921.

Coronado GD, Beasley J, Livaudais J. Alcohol consumptionand the risk of breast cancer. Salud Publica Mex 2011; 53(5): 440-447.

Makowski M, Połać I, Pertyński T. Estrogeny a rak sutka. Prz Menopauz 2007; 3: 150–154.

Brinton LA, Schairer C, Hoover RN. Menstrual factors and risk of breast cancer Cancer Invest 2001; 6: 245-54.

Willis D. Does estrogene replacement therapy reduce the risk of fatal breast cancer in postmenopausal women. Maturitas 1997; 37: 105-108.

Czekanowski R. Choroby gruczołu sutkowego. Menopauza. Hormonalna Terapia Zastępcza. W: Menopauza i okres menopauzy. Borgis, 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)