Wiedza pielęgniarek pracujących w szpitalu na temat profilaktyki raka szyjki macicy jest niewystarczająca = Insuffitient knowledge about the profilaxy of cervial carcinoma among nurses working in the hospital

Ewa Kostrzewa-Zabłocka, Piotr Dziemidok, Marta Makara-Studzińska

Abstract


Kostrzewa-Zabłocka Ewa, Dziemidok Piotr, Makara-Studzińska Marta. Wiedza pielęgniarek pracujących w szpitalu na temat profilaktyki raka szyjki macicy jest niewystarczająca = Insuffitient knowledge about the profilaxy of cervial carcinoma among nurses working in the hospital. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):229-244. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16866

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%284%29%3A229-244

https://pbn.nauka.gov.pl/works/554864

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16866

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.02.2015. Revised 27.03.2015. Accepted: 10.04.2015.

 

WIEDZA PIELĘGNIAREK PRACUJĄCYCH W SZPITALU NA TEMAT PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY JEST NIEWYSTARCZAJĄCA

 

INSUFFITIENT KNOWLEDGE ABOUT THE PROFILAXY OF CERVIAL CARCINOMA AMONG NURSES WORKING IN THE HOSPITAL

 

Ewa Kostrzewa-Zabłocka¹, Piotr Dziemidok¹, Marta  Makara-Studzińska²

 

¹ Oddział Diabetologii, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

² Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

dr n.med. Ewa Kostrzewa-Zabłocka 601-590-393 email: ewak@post.pl

Nazwa jednostki: Oddział Diabetologii, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie/

Adres do korespondencji: ul. Lwowska 6/1  22-100 Chełm

 

Streszczenie

 

Wstęp: Od momentu odkrycia powiązań między wirusem HPV a rakiem szyjki macicy, dokonał się ogromny postęp w rozumieniu etiopatogenezy tej choroby. Szacuje się, że ok. 80% kobiet przynajmniej raz w życiu jest zakażonych tym wirusem nie wiedząc o infekcji. Chorobie można zapobiegać poprzez połączenie szczepienia przeciwko HPV i regularne wykonywanej cytologii.

Cel: Sprawdzenie wiedzy pielęgniarek pracujących w szpitalu w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy.

Materiał i metody: Przebadano grupę 100 pielęgniarek z losowo wybranych oddziałów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu. Badanie  przeprowadzono w dniach 23-27.09. 2013 roku. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Opracowano ankietę według obowiązujących norm i zasad konstruowania kwestionariusza badawczego, zawierała 28 pytań. Oprócz metryczki, problematyka zawarta w ankiecie wiedzy pielęgniarek pracujących w szpitalu w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy.

Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że badane pielęgniarki (71%) regularnie poddają się badaniom profilaktycznym, a ponad połowa badanych (67%) popiera inicjatywę szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego.  Z drugiej strony znaczy to, ze 1/3 fachowych pracowników służby zdrowia mających kontakt z pacjentami nie jest poddawana regularnym badaniom diagnostycznym i nie popiera koncepcji masowych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. 87% pielęgniarek przyznaje, iż działania w szkołach, mediach, gabinetach lekarskich na płaszczyźnie uświadamiania kobiet o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą rak szyjki macicy, są niewystarczające.

Wniosek: W badanej grupie Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy nie funkcjonuje w sposób prawidłowy.

 

Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, HPV, edukacja zdrowotna, wiedza personelu medycznego.

 

Abstract

 

Introduction: Since the discovery of links between HPV virus and cervical cancer, has made a huge progress as defined in etiopathogenesis of this disease. It is estimated that ok. 80% of women at least once in a lifetime is infected with this virus without knowing about the infection. The disease can be prevented through a combination of vaccination against HPV and regular cytology done.

Objective: To verify the knowledge of nurses working in the hospital in the prevention of cervical cancer.

Material and methods: We studied a group of 100 nurses from randomly selected branches of Public Provincial Hospital Alone in Zamość. The study was conducted on 23-27.09. 2013. In the work of the diagnostic survey method. The questionnaire was developed according to the standards and principles of the construction of the research questionnaire, contained 28 questions. In addition to the metrics, information contained in a survey of knowledge of nurses working in the hospital in the prevention of cervical cancer.

Results: Studies show that tested nurses (71%) and regularly submit to prophylactic examinations, and more than half of the respondents (67%) supports the initiative of the vaccination against the human papilloma virus.  On the other hand, this means that 1/3 of expert health professionals coming into contact with patients is not subjected to regular diagnostic tests, and does not endorse the concept of mass vaccination against the human papilloma virus. 87% of nurses acknowledges that action in schools, the media, the surgeries on the women's awareness about the dangers posed by cervical cancer, are insufficient. Conclusion: in the test Group Program for early detection of cervical cancer is not functioning properly.

 

Key words: cervical cancer, HPV, health education, knowledge of medical personnel.


Keywords


rak szyjki macicy, HPV, edukacja zdrowotna, wiedza personelu medycznego, cervical cancer, HPV, health education, knowledge of medical personnel.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bieber E., Sanfilippo J. S., Horowitz I. R.(2009), Ginekologia kliniczna tom II, Elsevier Urban & Partner, Wrocław.

Korżawska S.(2013), Pospolite ruszenie przeciw nowotworom, Corsam, Warszawa.

Slomowitz B.M., Bodurka D.C. (2007), Szczepionka przeciw HPV: przełamywanie barier, „Ginekologia po Dyplomie”, 6(52), s. 37-39.

Spaczyński M., Nowak-Markwitz E. (2007) Rak szyjki macicy w ciąży, „Ginekologia Polska”, 9(78), s. 727-730.

Nowak Z., Karowicz-Bilińska A. (2007), Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego z uwzględnieniem onkogenności oraz obecności wybranych czynników ryzyka u kobiet ciężarnych z prawidłowymi wynikami badań cytologicznych, „Ginekologia Polska”, 9(78), s. 678-684.

Richard R., Cox J.T., Twiggs L.B., Wilkinson E.J., Wright T.C. (2003), Nowości w diagnostyce i leczeniu zmian w obrębie szyjki macicy na podłożu zakażenia HPV- część 1, „Ginekologia po Dyplomie”, 3(25), s. 63-71.

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące szczepienia przeciwko zakażeniom HPV. ( 2007) „Ginekologia Polska”, 3(78), s. 185-190.

Spaczyński M., Karowicz-Bilińska A., Nowak-Markwitz E., Uchlik J., Januszek-Michalecka L. (2010), Podsumowanie realizacji Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych lata 2007 – 2010, Poznań.

Long H.J., Laack N.I., Gostout B.S. (2008), Zapobieganie, diagnostyka i leczenie raka szyjki macicy, „Ginekologia po Dyplomie”, 5(57), s. 37-49.

Nowakowski A., Kotarski J. (2007), Kliniczne postacie zakażeń HPV, „Ginekologia Polska”, 9(78), s. 709-714.

Lockwood C.J. (2007), Tak dla obowiązkowych szczepień przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka, „Ginekologia po Dyplomie”, 6(52), s. 41-43.

Pasieka-Lis M. (2008), Analiza częstości występowania mikrojąder w komórkach nabłonkowych w narządach płciowych kobiet, „Ginekologia Praktyczna”, 1(96), s.36-41.

Łuszczyńska A., Bukowska-Durawa A. (2011) Dlaczego Polki nie robią badań cytologicznych? Tysiąc kobiet, tysiąc barier. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.

Kulikowski M., Lenczewski A., Terlikowski S.J. (2003), Rak pochwy, „Ginekologia po Dyplomie”, 3(25), s. 26-31.

Wright T. C., Bosch F. X., Franco E. L., Cuzick J., Schiller J. T., Garnett G. P., Meheus A. (2007) Szczepionki przeciwko ludzkim wirusom brodawczaka oraz badania przesiewowe w zapobieganiu zachorowaniom na raka szyjki macicy, „Medycyna Praktyczna. Ginekologia i Położnictwo”, 3(49), s. 21-35.

Profilaktyka HPV w Polsce. Wytyczne dla organizacji programów profilaktycznych przez jednostki samorządu terytorialnego. (2010) Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet, czerwiec.

Ostrowska A., Gujski M. (2007), Walka z rakiem szyjki macicy w Polsce. Perspektywy, szanse i rekomendacje dla polityki państwa. Raport z sesji naukowej zorganizowanej przez Szkołę Nauk Społecznych IFiS PAN i dziennik „Służba Zdrowia”9 październik w Warszawie.

Kotarski J. (2009), Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące szczepienia przeciwko zakażeniom HPV, „Ginekologia Polska”, nr 80, s. 139-146.

Villa L.L.( 2006) Vaccines against papillomavirus infections and disease. “Rev Chilean Infectol.”; nr 23, s. 157-163.

Kędzia W., Józefiak- Goździcka A. (2007), Mechanizm kancerogenezy zachodzący w komórkach nabłonka paraepidermalnego szyjki macicy zakażonych przewlekle onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego, „Ginekologia Polska”, 9(78), s. 701-708.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)