Łokieć tenisisty - przegląd wybranych metod fizykalnych, metod zaopatrzenia ortopedycznego i masażu = Tennis elbow ty - review of selected physical methods, methods of orthopaedic supplies and massage

Joanna Siminska, Katarzyna Pietkun, Joanna Stocka, Małgorzata Giermakowska, Krystyna Nowacka, Wojciech Hagner

Abstract


Siminska Joanna, Pietkun Katarzyna, Stocka Joanna, Giermakowska Małgorzata, Nowacka Krystyna, Hagner Wojciech. Łokieć tenisisty - przegląd wybranych metod fizykalnych, metod zaopatrzenia ortopedycznego i masażu = Tennis elbow ty - review of selected physical methods, methods of orthopaedic supplies and massage. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(2):269-280. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16771

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%282%29%3A269-280

https://pbn.nauka.gov.pl/works/554272

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16771

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.10.2014. Revised 18.01.2015. Accepted: 25.02.2015.

 

ŁOKIEĆ TENISISTY - PRZEGLĄD WYBRANYCH METOD FIZYKALNYCH, METOD ZAOPATRZENIA ORTOPEDYCZNEGO I MASAŻU

TENNIS ELBOW TY - REVIEW OF SELECTED PHYSICAL METHODS, METHODS OF ORTHOPAEDIC SUPPLIES AND MASSAGE

Siminska Joanna, Pietkun Katarzyna, Stocka Joanna, Giermakowska Małgorzata, Nowacka Krystyna, Hagner Wojciech

Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

 

Streszczenie

 

Obecnie szeroko rozpropagowany jest zdrowy i aktywny tryb życia. Dzisiaj dominuje moda za zdrowie i podejmowanie różnych form aktywności fizycznej. Nikogo zatem nie dziwi coraz większe zainteresowanie różnymi dyscyplinami sportu, zaczynając od biegania, przez fitness a kończąc na kulturystyce. Wzrost poziomu aktywności fizyczne i jej aktywnego podejmowania  jest zauważany nie tylko wśród ludzi zajmującymi się sportem zawodowo, ale również pośród amatorów, co jest obecnie bardzo popularne. Uprawianie sportu może niestety wiązać się z powstawaniem kontuzji oraz niechcianych urazów w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego człowieka. Oczywiście wraz z podejmowanymi formami aktywności fizycznej mogą pojawiać się nieprzyjemne dolegliwości związane z odczuwaniem bólu w kościach, stawach, mięśniach czy ścięgnach. Te dolegliwości bólowe mogą występować również podczas wykonywania codziennych, rutynowych czynności życiowych. Ponadto grupą, która jest szczególnie narażona na takie niechciane urazy i dolegliwości bólowe są osoby pracujące fizycznie, wykonujące często powtarzalne ruchy. Często występują u nich powtarzające się mikrourazy. Z wiekiem mogą one przyczynić się do powstawania zwyrodnień. Jednym a takich przykładów mikrourazów w obrębie kończyny górnej jest łokieć tenisisty. Jedną ze skutecznych metod leczenia oprócz leczenia operacyjnego jest fizykoterapia. Działania te mogą zmniejszyć dolegliwości bólowe, a także zahamować niepożądane skutki mikrouszkodzeń w obrębie stawu łokciowego.

 

Słowa kluczowe: łokieć tenisisty, urazy, fizykoterapia, rehabilitacja.

 

Abstract

 

Now widely publicised is a healthy and active lifestyle. Today is dominated by the fashion for health and to undertake various forms of physical activity. It is not surprising, therefore anyone growing interest in different sports disciplines, from running for fitness and bodybuilding. The increase in the level of physical activity and its active making is perceived not only among people involved in the sport professionally, but also among amateurs, which is now very popular. Sporting may unfortunately be associated with the formation of an injury and unwanted injuries within the human musculoskeletal system. Of course, along with the measures taken by the forms of physical activity may appear unpleasant ailments related to the perception of pain in the bones, joints, muscles or tendons. These aches and pains can also occur when performing everyday, routine life. In addition, the group that is particularly vulnerable to such unwanted injuries and aches and pains are people working physically, often performing repetitive movements. Often occur in these repetitive microtrauma. With age they may contribute to the formation of postures. One such example of micro-injuries within the upper extremity is tennis elbow. One of the effective treatments in addition to surgical treatment is physical therapy. These actions can reduce aches and pains, as well as curb the adverse effects of microdamage of within the elbow joint.

 

Keywords: tennis elbow, injuries, physical therapy, rehabilitation.


Keywords


łokieć tenisisty, urazy, fizykoterapia, rehabilitacja, tennis elbow, injuries, physical therapy, rehabilitation.

Full Text:

PDF

References


Brotzman S.B., Wilk K.E., Rehabilitacja ortopedyczna, Wrocław 2008.

Degi W., Ortopedia i rehabilitacja, Warszawa 2008.

Dziak A., Tayara S., Urazy i uszkodzenia w sporcie, Kraków 1999.

Gołąb B., Traczyk W.Z., Anatomia i fizjologia człowieka, Warszawa 1981.

Kolster B., Ebelt-Paprotny G., Poradnik Fizjoterapeuty – badanie, techniki, leczenie, rehabilitacja, Wrocław 2001.

Mała encyklopedia medycyny pod red. Tadeusz Różniatowski, Warszawa 1989.

Mika T., Kasprzak W., Fizykoterapia, Warszawa 2006.

Straburzyńska-Lupa A., Staburzyński G., Fizjoterapia, Warszawa 2004.

Geszprych A., Rosińska D., Rosiński M., Łokieć tenisisty – wybrane sposoby postępowania fizjoterapeutycznego [w:] Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja nr 28, maj 2012.

http://fimedica.pl/index.php/lokiec-tenisisty-leczenie-i-objawy/, data dostępu: 12.05.2014

http://krioterapia.net/, data dostępu: 3.05.2014

http://physio-medica.pl/uslugi/fizykoterapia/laseroterapia/, data dostępu: 5.05.2014

http://www.oppomedical.pl/?2485-elastyczny-stabilizator-lokcia-tenisisty-z-wkladka-silikonowa,77, data dostępu: 13.05.2014

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/kregoslup/lokiec-tenisisty-leczenie-skuteczne-metody-leczenia-lokcia-tenisty_39875.html, data dostępu: 10.05.2014

portalwiedzy.onet.pl/44426,,,,fizjologia,haslo.html, data dostępu: 8.05.2014


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)