Schorzenia w obrębie stawu łokciowego. Łokieć teniststy - schorzenie i współczesne metody leczenia = Diseases within the elbow joint. Tennis elbow - condition and modern methods of treatment

Joanna Siminska, Katarzyna Pietkun, Karol Ogurkowski, Joanna Stocka, Jolanta Dejewska, Krystyna Nowacka, Wojciech Hagner

Abstract


Siminska Joanna, Pietkun Katarzyna, Ogurkowski Karol, Stocka Joanna, Dejewska Jolanta, Nowacka Krystyna, Hagner Wojciech. Schorzenia w obrębie stawu łokciowego. Łokieć tenisisty - schorzenie i współczesne metody leczenia = Diseases within the elbow joint. Tennis elbow - condition and modern methods of treatment. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):205-218. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16769

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%284%29%3A205-218

https://pbn.nauka.gov.pl/works/554266

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16769

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.02.2015. Revised 27.03.2015. Accepted: 10.04.2015.

 

SCHORZENIA W OBRĘBIE STAWU ŁOKCIOWEGO.

ŁOKIEĆ TENISISTY - SCHORZENIE I WSPÓŁCZESNE METODY LECZENIA

DISEASES WITHIN THE ELBOW JOINT. TENNIS ELBOW - CONDITION AND MODERN METHODS OF TREATMENT

 

Siminska Joanna, Pietkun Katarzyna, Ogurkowski Karol, Stocka Joanna, Dejewska Jolanta, Nowacka Krystyna, Hagner Wojciech

 

Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

 

Streszczenie

 

Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia zauważyć należy, iż że wśród wszystkich obrażeń układu mięśniowo-szkieletowego prawie połowa to urazy tkanek miękkich (wraz ze ścięgnami i więzadłami), które często prowadzą one do powstawania przewlekłych dolegliwości  bólowych, ograniczenia ruchomości a  nawet niepełnosprawności. Ciągły rozwój medycyny oraz postęp technologiczny umożliwiają lepsze poznanie schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, ale również znalezienie najlepszych sposobów kompleksowej rehabilitacji. Jednym z obecnie najczęstszych urazów jest zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, popularnie zwane „łokciem tenisisty”. Pacjent z tym schorzeniem zgłasza się z odczuwanym bólem, który  jest spowodowany zwyrodnieniem w okolicy ścięgna prostowników. Omówiono również  najczęstsze urazy, które  dotyczą stawu łokciowego.

Obecnie możemy wyróżnić kilka  metod leczenia schorzenia zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej m. in. polegające na ostrzykiwaniu miejsca sprawiającego ból: pełną krwią, sterydami oraz płukanymi płytkami krwi. Ponadto możemy stosować także  terapię falami uderzeniowymi oraz zabieg koblacji topaz.

 

Słowa kluczowe: łokieć tenisisty, leczenie, dolegliwości bólowe nadkłykcia bocznego kości ramiennej.

Abstract

According to the latest World Health Organization data that should be noted that among all the injuries of the musculoskeletal system, nearly half of the soft tissue injuries (along with the tendons and ligaments), which often lead to the formation of chronic pain disorders, limitation of movable property and even disability. The continuous development of the medicine and technological advances make it possible to better know the conditions of the musculoskeletal system, but also to find the best ways for comprehensive rehabilitation. One of the currently most common injuries is inflammation of the lateral epicondyle of the humerus, commonly referred to as "tennis elbow". A patient with this condition shall be reported with felt pain, which is caused by degeneration of the extensor tendons in the area. Also discusses the most common injuries that affect the elbow joint. Now we can distinguish a number of treatments for diseases of inflammation of the lateral epicondyle of the humerus, among others, consisting of injections space causing pain: full blood, steroids and washed platelets. In addition, we can also be used with shock wave therapy and treatment coblation topaz.

Keywords: tennis elbow, treatment, humeral lateral epicondyle aches and pains.


Keywords


łokieć tenisisty, leczenie, dolegliwości bólowe nadkłykcia bocznego kości ramiennej, tennis elbow, treatment, humeral lateral epicondyle aches and pains.

Full Text:

PDF

References


Brotzman S.B., Wilk K.E., Rehabilitacja ortopedyczna, Wrocław 2008.

Degi W., Ortopedia i rehabilitacja, Warszawa 2008.

Dziak A., Tayara S., Urazy i uszkodzenia w sporcie, Kraków 1999.

Gołąb B., Traczyk W.Z., Anatomia i fizjologia człowieka, Warszawa 1981.

Kolster B., Ebelt-Paprotny G., Poradnik Fizjoterapeuty – badanie, techniki, leczenie, rehabilitacja, Wrocław 2001.

Mała encyklopedia medycyny pod red. Tadeusz Różniatowski, Warszawa 1989.

Mańka J., Milewska M., Otwarte i zamknięte łańcuchy kinematyczne, Warszawa 2001.

Mika T., Kasprzak W., Fizykoterapia, Warszawa 2006.

Straburzyńska-Lupa A., Staburzyński G., Fizjoterapia, Warszawa 2004.

Sylwanowicz W., Michajlik A., Ramotowski W., Anatomia i fizjologia człowieka, Warszawa 1989.

Bachta A., Cieślik P., Kwiatkowski K., Płomiński J, Rowicki K., Zastosowanie płytkopochodnych czynników wzrostu jako alternatywa w nieoperacyjnym leczeniu „łokcia tenisisty” [w:] Kwartalnik Ortopedyczny nr 3, 2012

Geszprych A., Rosińska D., Rosiński M., Łokieć tenisisty – wybrane sposoby postępowania fizjoterapeutycznego [w:] Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja nr 28, maj 2012.

Mikołajewska E. Kinesiotaping w terapii wybranych schorzeń stawu łokciowego: przykłady aplikacji. [w:] Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, nr 28, 2012.

Trojnacka A., Kopytyńska A., Walczuk M., Testy kliniczne w badaniu narządu ruchu [w:] Rehabilitacja w praktyce, nr 1 2009.

http://achillesmed.pl/lokiec-tenisisty, data dostępu: 7.05.2014

http://fimedica.pl/index.php/lokiec-tenisisty-leczenie-i-objawy/, data dostępu: 12.05.2014

http://krioterapia.net/, data dostępu: 3.05.2014

http://physio-medica.pl/uslugi/fizykoterapia/laseroterapia/, data dostępu: 5.05.2014

http://www.fizjoklinika.com/stawlokciowynadgarstek.html, data dostępu: 11.05.2014

http://www.fizjoterapeutom.pl/materialy/artykuly/biomechanika/biomechanika-stawu-lokciowego, data dostępu: 13.05.2014

http://www.oppomedical.pl/?2485-elastyczny-stabilizator-lokcia-tenisisty-z-wkladka-silikonowa,77, data dostępu: 13.05.2014

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/kregoslup/lokiec-tenisisty-leczenie-skuteczne-metody-leczenia-lokcia-tenisty_39875.html, data dostępu: 10.05.2014

portalwiedzy.onet.pl/44426,,,,fizjologia,haslo.html, data dostępu: 8.05.2014

portalwiedzy.onet.pl/65747,,,,bekhend,haslo.html, data dostępu: 9.05.2014

www.dolmed.pl/podzial-badania-diagnostyczne/badania-radiologiczne/, data dostępu: 11.05.2014

www.dolmed.pl/podzial-badania-diagnostyczne/badania-ultrasonograficzne/, data dostępu: 12.05.2014

www.rosetta-eswt.pl/terapia-fala-uderzeniowa, data dostępu: 20.05.2014.

www.zdronet.pl/%C5%81okie%C4%87%20tenisisty,875,objawy-schorzenia,8528,choroba.html, data dostępu: 10.05.2014

zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,101459,949977.html, data dostępu: 12.05.2014


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)