Sprawność fizyczna osób w wieku emerytalnym z aglomeracji miejskiej = Fitness of retirement age with urban agglomeration

Wojciech Ratkowski, Paulina Grabowska-Skorb, Maciej Bzdawski, Marek Napierała, Małgorzata Pezala, Walery Zukow

Abstract


Ratkowski Wojciech, Grabowska-Skorb Paulina, Bzdawski Maciej, Napierała Marek, Pezala Małgorzata, Zukow Walery. Sprawność fizyczna osób w wieku emerytalnym z aglomeracji miejskiej = Fitness of retirement age with urban agglomeration. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):177-194. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16726

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%284%29%3A177-194

https://pbn.nauka.gov.pl/works/554168

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16726

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.02.2015. Revised 27.03.2015. Accepted: 05.04.2015.

 

SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM Z AGLOMERACJI MIEJSKIEJ

 

FITNESS OF RETIREMENT AGE WITH URBAN AGGLOMERATION

 

Wojciech Ratkowski1, Paulina Grabowska-Skorb1, Maciej Bzdawski1,

Marek Napierała2, Małgorzata Pezala2, Walery Zukow2

 

1Akademia Wychowania Fizycznego I Sportu w Gdańsku

2Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Słowa kluczowe: sprawność, ludzie starsi, miasto.

 

Key words: efficiency, the elderly, the city.

 

Streszczenie

 

Celem badań było określenia poziomu sprawności osób w wieku emerytalnym. Do badań zakwalifikowano 109 osób aktywnych fizycznie i grupę kontrolną - 82 osoby  nie ćwiczący z Trójmiasta. Do oszacowania sprawności fizycznej użyto testu sprawności fizycznej dla osób starszych The Fullerton Functional Fitness Test składający się z 6 zadań ruchowych. Analiza statystyczna obejmowała analizę opisową i decyzyjną. W skład analizy opisowej weszły prezentacje graficzne i liczbowe otrzymanych wyników.

Każda forma uczestnictwa w kulturze fizycznej, każdy rodzaj aktywności fizycznej, poprawa indywidualnej sprawności fizycznej jest pożądana z punktu widzenia konstruowania i realizacji programów prozdrowotnych skierowanych do osób starszych. Niezbędne jest też oszacowanie poziomu sprawności fizycznej osób, do których te programy będą skierowane. Stwarza to potrzebę permanentnego testowania osób w różnych grupach wiekowych i stworzenia bazy danych do opracowania polskich norm sprawności fizycznej osób starszych.

 

Abstract

 

The aim of this study was to determine the level of efficiency of people of retirement age. The study enrolled 109 people who are physically active and the control group - 82 people not practicing with Tri-City. To assess the physical fitness physical fitness test was used for the elderly The Fullerton Functional Fitness Test consisting of 6 motor tasks. Statistical analysis included descriptive analysis and decision-making. The descriptive analysis came pictorial representations and numerical results.

Any form of participation in physical culture, any kind of physical activity, improve individual fitness is desirable from the point of view of the design and implementation of health-promoting programs for the elderly. It is also necessary to estimate the fitness level of the persons to whom these programs will be targeted. This creates the need for a permanent testing people in different age groups and create a database for the development of Polish standards of physical fitness of the elderly.


Keywords


sprawność, ludzie starsi, miasto, efficiency, the elderly, the city.

Full Text:

PDF

References


Alencar N., Bezerra J.C.P., Dantas E. H. M. (2009): Evaluation of the levels of physical activity, functional autonomy and quality of life of elderly women members of the family health program. W: Fitness & Performance Journal. Vol. 8, Dostępny w Internecie: http://www.fpjournal.org.br/en_index.php.

Antikainen I., Ellis R., Kosma M. (2007): Change in physical activity beliefs among culturally diverse older adults. Journal of Sport & Exercise Psychology, Supplement, Vol. 29.

Budzińska K. (2005): Wpływ starzenia się organizmu na biologie mięśni szkieletowych. Gerontologia Polska,1.

Charansonny O.L. (2011): Physical activity and aging: a life-long story. Discov. Med.

Craig C.I., Marshall A.L., Sjostrom M, Baumann A.E, Booth M.L, Ainsworth B.E., Pratt M., Ekelund U., Yngve A., Sallis J.F., Oja P. (2003): International physical activity questionnaire: 12 country reliability and validity. Med Sci Sports Exerc. vol. 35.

Drabik J., Resiak M. ( 2010): Styl życia w promocji zdrowia. AWFiS, Gdańsk.

Hiller D. (2011): Rise of the AOP. Athletics Weekly (Descartes Publishing Ltd.), vol. 66.

King A.C., Rejeski W.J., & Buchner, D.M. (1998): Physical activity interventions targeting older adults: a critical review and recommendations. American Journal of Preventive Medicine, vol.15.

Kozdroń E. (2010): Aktywność fizyczna w profilaktyce starzenia się. [W:] Klukowski (red), Medycyna aktywności fizycznej z elementami psychologii i pedagogiki, T. 1, Medycyna aktywności fizycznej. Wysiłek fizyczny w aspekcie wieku. Pedagogika zdrowia. AWF, Warszawa.

Kuński H. (2003a): Trening zdrowotny osób dorosłych. Wydawnictwo Medsport Press, Warszawa.

Kuński H. (2003b): Trening zdrowotny osób dorosłych stosowany w praktyce. Medicina Sportiva, 7, 15.

Łuczak J. (2006): Rekreacja ruchowa jako składowa jakości życia. Raport z badań seniorów poznańskich. Szczecin, Wydawnictwa Promocyjne ,,Albatros”.

Makuła W. (2009): Aktywność fizyczna seniorów polskich, czeskich i brytyjskich. Postępy Rehabilitacji, T. 23, 4.

McAuley E., Morris K.S. (2007): Advances in Physical Activity and Mental Health: Quality of Life. American Journal of Life Style Medicine.vol. 1.

Merom D., Phongsavan P., Wagner R. (2007): Promoting walking as an adjunct intervention to group cognitive behavioral therapy for anxiety disorders: a pilot group randomized trial. J Anxiety Disord, 22(6).

Niedzielska E. (2012): Zajęcia fitness a jakość życia kobiet w okresie około menopauzalnym. Rozprawa doktorska. AWF Warszawa.

Parnicka U. (2005): Aktywność ruchowa ludzi w starszym wieku. Sport dla wszystkich, 3.

Rikli R.E., Jones C.J. (2001): Senior Fitness Test Manual. Champaign Il., Human Kinetics Publishers.

Różańska-Kirschke A., Kocur P., Wilk M., Dylewicz P. (2006): The Fullerton Fitness Test as an index of fitness in the elderly. Medical Rehabilitation, vol. 10(2).

Sozański H. (1975): Sprawność fizyczna w teorii i praktyce sportu. Sport Wyczynowy 12.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)