Dynamics of antioxident ptotection indices in answer to skeletal, cranial-cerebral trauma and combined traumas in the period of early signs of traumatic disease

I. A. Mykhaylyuk, A. A. Gudyma

Abstract


Mykhaylyuk I. A., Gudyma A. A. Dynamics of antioxident ptotection indices in answer to skeletal, cranial-cerebral trauma and combined traumas in the period of early signs of traumatic disease. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):29-40. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16591

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%284%29%3A29-40

https://pbn.nauka.gov.pl/works/553130

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16591

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.01.2014. Revised 27.02.2015. Accepted: 15.03.2015.

 

UDC 612.015.11-02:616.711/.714-001-036.4]-092.9

 

DYNAMICS OF ANTIOXIDENT PTOTECTION INDICES IN ANSWER TO SKELETAL, CRANIAL-CEREBRAL TRAUMA AND COMBINED TRAUMAS IN THE PERIOD OF EARLY SIGNS OF TRAUMATIC DISEASE

 

I. A. Mykhaylyuk, A. A. Gudyma

 

State High Educational Establishment “I.Ya.HorbachevskyyTernopilStateMedicalUniversity”

 

Abstract

In answer to skeletal, cranial-cerebral and combined traumas the significant abnormalities of liver tissue antioxidant protection is observed. There comes a significant reduction in the activity of superoxide dismutase, catalase, content of SH-groups compared to the control group. Against the background of cranial-cerebral trauma and combined trauma, the activity of superoxide dismutase and catalase gradually decreases from the 1st to the 7th days, and against the background of skeletal trauma itself it reaches the maximum decrease after 3 days and increase after 7 days without reaching the control level. Maximum abnormalities occur against the background of combined trauma after 7 days of post-traumatic period. The maximum infringement of SH-groups content in all the experimental groups occur up to the 3rd day and are larger in the group with combined trauma. Henceforth the index against the background of all the traumas increases up to the 7th day without reaching control dimensions. In the conditions of modeled traumas the abnormalities of ceruloplasmin content is observed. In all the experimental groups it grows from the 1st to the 7th day and is statistically reliable bigger than in the control group.

Key words: skeletal traumas, cranial-cerebral trauma, cranial-skeletal trauma, antioxidant protection, early period of the traumatic disease.


Keywords


skeletal traumas, cranial-cerebral trauma, cranial-skeletal trauma, antioxidant protection, early period of the traumatic disease.

Full Text:

PDF

References


R.M. Borys. Morfologichni i biokhimichni zminy vnutrishnikh orhaniv pry eksperymental’niy kranioskeletniy travmi: monohrafiya / R.M.Borys. – Ternopil : Ukrmedknyha, 2013. – 142 s.

I.V. Vieryovkina. Kolometricheskiy mietod opriedielieniya SH-grupp I SS-svyazyey v bielkah pri pomoshchi 5,5-ditiobis (2-nitrobienzoynoy) kisloty / I.V. Vieryovkina, A.I.Tochilkin, N.A.Popova // Sovriemiennyye mietody biokhimiyi – М. : Mieditsyna, 1977. – S. 223–231.

V.N. Yel’skiy, S.V. Ziablitsev. Modelirovaniye chieriepno-mozgovoy travmy. – Donietsk: Izd-vo “Novyy mir”, 2008. – 140 s.

Izbrannyie aspiekty patogieneza i liecheniya travmaticheskoy boliezni / [V.N. Yel’skiy, V.G. Klimovitskiy, S.Ye. Zolotoukhin I dr.] – Donietsk : ООО “Liebied’”, 2002. – 360 s.

D.V.Kozak. Dynamika antyoksydantnoho zakhystu v rannyomu periodi eksperymental’noyi tyazhkoyi travmy / D.V. Kozak // Medychna khimiya. – 2011. – Т. 13, № 2 (47). – S. 112–114.

D.V. Kozak. Dynamika pokaznykiv antyoksydantnoho zakhystu u vidpovid’ na popiltravmu / D.V. Kozak // Shpytal’na khirurhiya.– 2012. – № 3 (59). – S. 60–64.

Yu.P. Kozlov. Biooksydanty v riegulyatsyyi metabolizma v norme i patologiyi / Yu.P. Kozlov, V.Ye.Kagan. – Chernogolovka : Bukva, 2006. – 76 s.

V.G.Kolb. Spravochnik po klinicheskoy khimiyi / V.G. Kolb, V.S. Kamyshnikov. – Minsk: Bielarus’, 1982.. – 311 s.

L.A.Kutsenko. Miesto tseruplazmina sriedi bielkov ostroy fazy kak markera sistiemnogo vospalieniya / L.A. Kutsenko, I.P.Kaydashev // Labaratornaya diagnostika. – 2011. – № 3 (57). – S. 59-68

Mietod opriedilieniya aktivnosti katalazy / M.A.Korolyuk, L.I. Ivanova, I.G. Mayorova, V.Ye.Tokaryov // Lab.dielo. – 1988. – № 1. – S. 16–19.

O.V. Pietukhova. Sodierzhaniye lipoproteyidov i produktov perekisnogo okisleniya lipidov u bol’nykh v ostrom periodie politravmy / O.V.Pietukhova, I.M. Ustyantseva, V.V. Agadzhanian // Politravma. – 2006. – № 3. – S. 65–68.

S.M.Prydruha. Porushennia humoral’noyi lanky imunitety v period piznikh proyaviv politravmy ta yoho korektsiya tiotryazolinim / S.M.Prydruha, R.M. Borys // Bukovyns’kyy medychnyy visnyk. – 2013. – Т. 17, №1 (65). – S. 96-101.

S.Chevari. Rol’ supieroksiddismutazy v okislitiel’nykh protsessakh klietki i mietod opriedielieniya ieyo v biologicheskikh materialakh [Tekst] / S. Chevari, I.Chaba, Y.Sokiey // Lab.dielo. – 1985. – №11. – S. 678–681.

Hayes J. D. Glutathione and glutathione-dependent enzymes represent a co-coordinately regulated defense against oxidative stress / J. D. Hayes, L. I. McClellan // Free Radars. 1999. — Vol. 31. — P. 273–300.

Post-traumatic stress. The mechanisms of trauma / D. Guerreiro, B. Brito, J. L. Bartista, F. Galvao // Acta Med. Port. – 2007. – № 20. – P. 347–354.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)