Ochrona prawna pielęgniarki / położnej w razie agresywnych zachowań pacjentów w podmiotach leczniczych = Legal protection of the nurse / midwife in case of aggressive behavior of patients in therapeutic entities

Anna Augustynowicz, Aleksandra Czerw, Iwona Wrześniewska-Wal, Adam Fronczak

Abstract


Augustynowicz Anna, Czerw Aleksandra, Wrześniewska-Wal Iwona, Fronczak Adam. Ochrona prawna pielęgniarki / położnej w razie agresywnych zachowań pacjentów w podmiotach leczniczych = Legal protection of the nurse / midwife in case of aggressive behavior of patients in therapeutic entities. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(3):259-268. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16425

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%283%29%3A259-268

https://pbn.nauka.gov.pl/works/550410

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16425

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.01.2014. Revised 27.02.2015. Accepted: 12.03.2015.

 

Ochrona prawna pielęgniarki/położnej w razie agresywnych zachowań pacjentów w podmiotach leczniczych

Legal protection of the nurse / midwife in case of aggressive behavior of patients in therapeutic entities

 

Anna Augustynowicz 1, Aleksandra Czerw 2, Iwona Wrześniewska-Wal 3, Adam Fronczak 2

 

1. Katedra iZakład Zdrowia Publicznego WUM, Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP

2. Katedra iZakład Zdrowia Publicznego WUM

3. Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP

 

Correspondence to Anna Augustynowicz PhD, Zakład Zdrowia Publicznego, Medical University of Warsaw, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Poland

Tel: + 48 22 599 21 80; fax. + 48 22 599 21 80; e-mail: aaugustynowicz@poczta.onet.p

 

Streszczenie

 

W artykule przedstawiono zasady ochrony prawnej przysługujące pielęgniarce i położnej w razie agresywnych zachowań pacjentów. Personel medyczny w razie agresywnych zachowań pacjentów może dochodzić roszczeń zarówno na drodze procesu karnego, jak i cywilnego. Z punktu widzenia ochrony karnej istotne znaczenie ma fakt, iż pielęgniarka i położna podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. W przypadku agresji słownej pacjent może ponieść odpowiedzialność karną za znieważenie funkcjonariusza publicznego (art. 226 k.k.), ewentualnie za zniesławienie (art. 212 k.k.). Do grupy tej należy również dodać przestępstwo kierowania gróźb pod adresem pielęgniarki/położnej (art. 190 k.k.). Następstwem agresji fizycznej może być odpowiedzialność za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (art. 222 k.k.), czynną napaść (223 k.k.) a także za spowodowanie lekkiego, średniego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 k.k., art. 157 § 1 k.k.). Poza sankcjami natury karnej, agresywnie zachowujący się pacjent może ponieść odpowiedzialność cywilną z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Dobrem osobistym naruszanym działaniami pacjenta będzie cześć. Agresja fizyczna lub słowna powodować może powstanie szkody majątkowej w postaci straty poniesionej w wyniku zdarzenia szkodzącego, a także utraconych korzyści. W tym przypadku pielęgniarce, położnej przysługuje wobec pacjenta roszczenie z art. 415 k.c.

 

Abstract

 

This paper presents the principles of legal protection enjoyed by the nurse and midwife in the case of aggressive behavior of patients. Medical personnel in the event of violent behavior of patients can seek redress through a process of both criminal and civil law. From the point of view of criminal law important is the fact that the nurse and midwife during and in connection with the performance of the loans of health care benefits from the protection provided for public servants. In the case of verbal aggression, the patient may incur criminal liability for insulting a public official (art. 226 of the Penal Code), or for defamation (art. 212 of the Penal Code). To this group should also be added an offense targeting threats against a nurse / midwife (Art. 190 of the Penal Code). The consequence of physical aggression may be responsible for the assault and battery of a public official (art. 222 of the Penal Code), assault (223 of the Penal Code), as well as causing a light, medium or serious bodily injury (art. 156 of the Penal Code, Art. 157 § 1 of the Penal Code). In addition to the sanctions of a criminal nature, behaving aggressively, the patient may incur liability for the infringement of personal rights. The infringed personal good will honor the patient's activities. Physical or verbal aggression may result in the damage of property in the form of loss incurred as a result of detrimental events, as well as lost profits. In this case, the nurse, midwife patient is entitled to claim under Art. 415 of the Civil Code.

 

Słowa kluczowe: pielęgniarka, położna, agresywny pacjent, ochrona prawna.

Keywords: nurse, midwife, aggressive patient, legal protection.


Keywords


pielęgniarka, położna, agresywny pacjent, ochrona prawna, nurse, midwife, aggressive patient, legal protection.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Ustawa z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.).

Rozwadowska E., Położna w systemie prawnym. Prawo dla położnych, PZWL, Warszawa 2012.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 31 stycznia 2002 r., II Aka 252/01, Prokuratura i Prawo 2004, Nr 5, poz. 19.

Zoll A., Kodeks karny. Część szczególna, Zakamycze, Kraków 1999.

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer Polska,Warszawa 2010.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 sierpnia 2012 r. sygn. akt II AKa 137/12, LEX nr 1217652.

Barcikowska-Szydło E., Kapko M., Majcher K., Preiss W., Sakowski K., Zielińska E., Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Ciepły F., Grześkowiak A., Gałązka M., Hałas R.G., Hypś S., Szeleszczuk D., Kodeks Karny. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2014.

Wyrok Sądu Najwyższego z 9 września 1969 r., V KRN 106/69, OSNKW 1970, Nr 1, poz. 3.

Postanowienie Sadu Najwyższego z 7 maja 2008 r., III KK 234/07, Biuletyn Prawa Karnego 2008, Nr 10, poz. 33.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 30 sierpnia 2001 r., V KKN 118/99, OSNKW 2001, Nr 11-12, poz. 99.

Filar M., Krześ S., Marszałkowska – Krześ E., Zaborowski P., Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, LexisNexis, Warszawa 2005.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie 6 czerwca 2011 II AKa 91/2011, LEX nr 895936.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 14 października 2010 r., II KK 105/10, OSNwSK 2010, Nr 1, poz. 1963.

Wyrok Sądu Najwyższego z 29 maja 2008 r., II KK 12/08, OSNwSK, Nr 1, poz. 1173.

Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Kunicka – Michalska B., Wojciechowska J., Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cielesnej, Warszawa 2001.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 lipca 2002 r.,II AKa 163/02, KZS 2002, z. 7-8, poz. 38, LEX nr 57028.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 1987 r., sygn. akt I KR 225/87, OSNKW 1988, nr 3, poz. 21, LEX nr 20272.

Wojciechowski J. Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo. Librata, Warszawa 2002.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

Wyrok Sądu Najwyższego z 7 listopada 2002 r. , V CKN 1493/00, LEX nr 57238,

Wyrok Sądu Najwyższego z 8 października 1987 r., II CR 269/87, OSNCP 1989, Nr 4, poz. 66,

Wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 1971 r. (II CR 455/71, OSNCP 1972, Nr 4, poz. 77).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 11 października 2000 r. (I ACa 505/00, OSA 2000, Nr 2, poz. 12.

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).

Wrześniewska-Wal I., Augustynowicz A., Czerw A., Ochrona prawna lekarza pediatry w razie agresywnych zachowań małoletnich pacjentów lub osób opiekujących się pacjentem, Pediatria Polska, Nr 1/2014, s. 64-70.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)