Jakość życia pacjentów z zaćmą = The quality of life of patients with cataracts

Iwona Jaworska, Irena Wrońska

Abstract


Jaworska Iwona, Wrońska Irena. Jakość życia pacjentów z zaćmą = The quality of life of patients with cataracts. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(3):229-246. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16392

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%283%29%3A229-246

https://pbn.nauka.gov.pl/works/550075

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16392

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.01.2014. Revised 27.02.2015. Accepted: 12.03.2015.

 

Jakość życia pacjentów z zaćmą

 

The quality of life of patients with cataracts

 

Iwona Jaworska, Irena Wrońska

 

Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa. Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Cathedral of the Development of the Nursing. Medical University in Lublin

 

Autor do korespondencji

Author for the correspondence

Iwona Jaworska

email: iwonajaworska1@op.pl

 

Słowa kluczowe: zaćma, jakość życia.

 

Keywords: cataract, quality of life.

 

Streszczenie

 

Cel pracy: Określenie wpływu zmiennych społeczno-demograficznych (płeć, wiek, poziom wykształcenia, stan cywilny) na postrzeganie jakości życia w zaćmie.

Materiał i metodyka: Badanie kwestionariuszem Jakości Życia WHOQOL Bref przeprowadzono wśród 300 pacjentów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Wyniki badań: Analiza wyników wykazała, że chorzy z zaćmą wysoko oceniają jakość swojego życia we wszystkich dziedzinach, jednak najniższej oceny dokonują w zakresie samooceny stanu zdrowia. Stwierdzono też, że płeć, wiek, wykształcenie i stan cywilny korelują z oceną jakości życia. Najniższej oceny jakości życia w dziedzinie somatycznej dokonują kobiety oraz osoby po 75 roku życia. Osoby najstarsze dokonują też niższej niż pozostałe grupy wiekowe oceny stanu zdrowia i jakości życia w dziedzinie fizycznej. Im wyższy poziom wykształcenia chorych z zaćmą tym niższe poczucie jakości życia w dziedzinie fizycznej i niższa ocena stanu zdrowia.

Wnioski: W badaniach stwierdzono istnienie istotnej statystycznie zależności pomiędzy badanymi zmiennymi społeczno-demograficznymi (wiek, płeć, poziom wykształcenia, stan cywilny) a samooceną stanu zdrowia, ogólnym poczuciem jakości życia oraz poczuciem jakości życia w dziedzinie fizycznej.

 

Abstract

Aim: To determine the impact of socio-demographic variables (gender, age, education level, marital status), the perception of quality of life in cataract.
Material and methods: The study was a questionnaire Quality of Life WHOQOL Bref was conducted among 300 patients Radomski Mazowiecki Specialist Hospital and Specialist Hospital in Radom

Test results: Analysis of the results showed that patients with cataract highly appreciate the quality of your life in all areas, but the lowest assessed by self-assessment in the field of health. It was also found that gender, age, education and marital status correlate with the assessment of quality of life. Low quality of life in the field of somatic make women and people over 75 years of age. Oldest person shall also lower than the other age groups assessing the health and quality of life in the physical domain. The higher the level of education of patients with cataract, the lower the quality of life in the physical and lower health assessment.

Conclusions: The study found there is no statistically significant correlation between the study of socio-demographic variables (age, gender, education level, marital status) and a self-assessment of health, and the general feeling of quality of life and sense of quality of life in the physical domain.


Keywords


zaćma, jakość życia, cataract, quality of life.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Leske MC, Wu SY, Nemesure B, Hennis A. Barbados Eye Studies Group. Risk factors for incident nuclear opacities. Ophthalmol. 2002;109: 1303–8.

Taylor AE, Shah SP, Gilbert CE. Visual function and quality of life among visually impaired and cataract operated adults. The Pakistan National Blindness and Visual Impairment Survey. Ophthal Epidemiol. 2008;15: 242-9.

Kalinowski P, Bojakowska U. Ocena satysfakcji z wyników leczenia wśród pacjentów po operacji usunięcia zaćmy z wszczepem soczewki wewnątrzgałkowej w prywatnej klinice okulistycznej. Probl Pielęg. 2013;21 (2): 164-72.

Kalinowski P, Bojakowska U. Ocena satysfakcji z opieki pielęgniarskiej wśród pacjentów po operacji usunięcia zaćmy w prywatnej klinice okulistycznej. Probl Pielęg. 2013;21 (2): 173-8.

Michalski A, Philips R, Miśkowiak B. Metody oceny jakości życia

w wybranych przewlekłych schorzeniach narządu wzroku. Probl Hig Epidemiol. 2009; 90 (1): 31.

Harwood RH, Foss AJ, Osborn F, et al. Falls and health status in elderly women following first eye cataract surgery: a randomized controlled trial. British J Ophthalmol. 2005;89: 53-9.

Oleś P, Oleś M. Poczucie jakości życia u pacjentów chorych na zaćmę, [w:] Oleś P, Steuden S, Toczołowski J, red. Jak świata mniej widzę. Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin: Tow Nauk KUL; 2002.s.101-19.

Fagerström R. Fear of cataract operations in aged persons. Psychol Rep. 1993;72: 1339-46.

Fagerström R. Correlation between psychic and somatic symptoms and vision in aged patients before and after a cataract operations. Psychol Rep. 1991;69: 707-21.

Klein R, Klein BEK, Jensen SC, et al. The relation of socioeconomic factors to age-related cataract, maculopathy and impaired vision. The beaver dam eye study. Ophthalmol. 1994;101: 1969-79.

Pockharel GP, Selvaraj S, Ellwein LB. Visual functioning and quality of life outcomes among cataract operated and unoperated blind population in Nepal. British Journal Ophthalmol. 1998;82: 606-10.

He M, Xu J, Li S, Wu K, et al. Visual acuity and quality of life in patients with cataract in Doumen Cauntry, Chine. Ophthalmol. 1999;106: 1609-15.

Czapiński J. Szczęśliwy człowiek w szczęśliwym społeczeństwie. Zrównoważony rozwój, jakość życia i złudzenie postępu. Psychol Jak Życ. 2002;1: 9-34.

Brzuzy G. Uszkodzenie wzroku a poczucie jakości życia. Rocz Nauk Kuj-Pom Szk Wyż Bydg. 2008;3: 137-50.

Oleś P. Poczucie jakości życia u chorych z zaburzeniami widzenia: koncepcja badań, [w:] Oleś P, Steuden S, Toczołowski J, red. Jak świata mniej widzę. Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin: Tow Nauk KUL; 2002.s.45-9.

Massam BH. Quality of life: public planning and private living. Progr Plan. 2002;58: 141.

Hartholt KA, van Beeck EF, Polinder S. Societal consequences of falls in the older population: injuries, healthcare costs, and long-term reduced quality of life. J Traumatol. 2011;71: 748-53.

Finger RP, Kupitz DG, Fenwick E, et al. The impact of successful cataract surgery on quality of life, household income and social status in South India. PLoS One. 2012;7(8): 1-7.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)