Pharmacological correction efficiency of endothelial dysfunction in treatment of children with asthma

V. M. Dudnyk, K. V. Khromykh

Abstract


Dudnyk V. M., Khromykh K. V. Ефективность фармакологічної корекції ендотеліальної дисфункції в лікуванні дітей, хворих на бронхіальну астму = Pharmacological correction efficiency of endothelial dysfunction in treatment of children with asthma. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(3):199-206. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16362

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%283%29%3A199-206

https://pbn.nauka.gov.pl/works/549883

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16362

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.01.2014. Revised 27.02

 

УДК 616.248 – 053:611.018.74:616 – 008.6

 

ЕФЕКТИВНОСТЬ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ В ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

 

PHARMACOLOGICAL CORRECTION EFFICIENCY OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN TREATMENT OF CHILDREN WITH ASTHMA

 

В. М. Дудник, К. В. Хромих

V.M. Dudnyk, K.V. Khromykh

 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Vinnitsa National Medical University

 

Article

Background. In recent years all over the world, including Ukraine, there is a tendency to increase the incidence of asthma children shift its start at an earlier age and heavier flow. Despite numerous studies on the pathogenesis of asthma has recently received considerable attention is the role of endothelial dysfunction in the mechanisms of control and capabilities of this disease.

The aim of our study was to evaluate the effectiveness of pharmacological correction of endothelial dysfunction in children with allergic asthma.

Materials and methods. We have examined 224 child with allergic asthma in acute disease aged 6 to 17 years (mean age 9,42 ± 3,43 years who were divided into two groups, representative by age, sex, severity and duration of disease, and duration and dose of ongoing basic anti-inflammatory therapy. In the study group (n = 45) was conducted correction of endothelial dysfunction "Tivortin aspartate" (orally, 5 ml (1 g) 3 times a day during meals, for 30 days). All children contents were determined in serum homocysteine and VEGF, and performed ultrasonography of the carotid and brachial arteries.

Results and discussion. Control of asthma improved in the intervention group patients, resulting in a decrease in the number of children who have night and day symptoms, limited physical activity and the need for b2-agonists on short-acting (17.32 - 55.65)%, than in children with comparison group. After 4 weeks of treatment tivortinom homocysteine and VEGF in the study group patients was lower at 26.48% and 36.03%, respectively, than in children with asthma with the comparison group. Intima-media thickness carotid artery in the group of children who received a combination of IGC with tivortin decreased to 0,83 ± 0,02 mm, which is 14.43% lower than in patients who received standard therapy of asthma base. As regards the ultrasound brachial artery, they also decreased in the range (12.39 - 19.56) %, reflecting the success of the treatment.

Conclusion.  Сhildren with asthma need for pharmacological correction of endothelial dysfunction, allowing  to have better control of this disease.

Key words: bronchial asthma, children, endothelial dysfunction, treatment.

 

Реферат

Актуальність проблеми. За останні роки в усьому світі, в тому числі й Україні, спостерігається тенденція до зростання захворюваності на бронхіальну астму (БА) дітей, зміщення її початку на більш ранній вік та важчий перебіг. Не зважаючи на чисельні дослідження щодо патогенезу БА, останнім часом приділяється значна увага ролі ендотеліальної дисфункції в механізмах розвитку та можливостях контролю даного захворювання.

Метою нашого дослідження було оцінити ефективність  фармакологічної корекції ендотеліальної дисфункції у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму.

Матеріали та методи. Нами було обстежено 224 дитини із алергічною БА у періоді загострення захворювання віком від 6 до 17 років (середній вік 9,42 ± 3,43 років, які були поділені на дві групи, репрезентативні за віком, статтю, важкістю та тривалістю захворювання, а також тривалістю та дозами проведеної базисної протизапальної терапії. В основній групі (n = 45) проводилась корекція ендотеліальної дисфункції «Тівортін аспартатом» (перорально, по 5 мл (1 г) 3 рази на добу під час прийому їжі, протягом 30 днів). Усім дітям визначались вміст в сироватці крові гомоцистеїну та VEGF, а також проводилась ультрасонографія сонної та плечової артерії.

Результати та їх обговорення. Контроль над перебігом БА покращився в основній групі пацієнтів, що проявлялось зменшенням кількості дітей, які мали нічні та денні симптоми, обмежену фізичну активність та необхідність застосування b2агоністів короткої дії на (17,32 – 55,65) %, ніж у дітей із групи порівняння. Після 4–тижневого курсу лікування тівортіном вміст гомоцистеїну та VEGF в основній групі пацієнтів був меншим на 26,48 % та 36,03 % відповідно, ніж  у дітей, хворих на БА із групи порівняння. ТКІМ сонної артерії в групі дітей, які отримували комбінацію БПЗТ ІГК із тівортіном, знизилось до 0,83 ± 0,02 мм, що на 14,43 % менше, ніж у пацієнтів, які отримували стандартну базову терапію БА. Що стосується показників УСГ плечової артерії, то вони також зменшувались в межах (12,39 – 19,56) %, що свідчить про успішність проведеного лікування.

Висновок. У дітей, хворих на БА існує необхідність фармакологічної корекції ендотеліальної дисфункцій, що дозволяє посилити контроль даного захворювання.

Ключові слова: бронхіальна астма, діти, ендотеліальна дисфункція, лікування.


Keywords


бронхіальна астма, діти, ендотеліальна дисфункція, лікування, bronchial asthma, children, endothelial dysfunction, treatment

References


Антипкiн Ю. Г., Гончаренко Н. І., Тарасюк Б. А. Лазерна допплерівська флоуметрія у дослідженні ендотеліальної функції у дітей з бронхіальною астмою. Журнал АМН України, 2010; 2(16); 307–312.

Грищенко О.В., Лісіцина Н.В., Коровай С.М., Пак С.О., Тівортін як потужний регулятор судинного тонусу та його місце в патогенетичній терапії прееклампсії. Педіатрія, акушерство та гінекологія, 2010; 3; 101 – 106.

Регеда М.С., Регеда М.М., Фурдичко Л.О., Колішецька М.А., Мироненко С.І. Бронхіальна астма. Львів, 2012; 147

Степанов Ю. М., Кононов И. Н., Журбина А. И., Филиппова А. Ю. Аргинин в медицинской практике (обзор литературы). Журнал АМН України, 2004; 1(10); 340 – 352.

Adams N, Bestall JM, Jones PW. Cochrane Database Syst Rev 2002;(1):CD002310.

Pauwels R, Pedersen S, Busse W, et al. Early intervention with budesonide in mild persistent asthma: a randomized, double-blind trial. Lancet 2003; 361: 1071-76.

Tural Onur S, Yalcin AD, Celik B, Gumuslu S. evaluation of D-dimer, CXCL8, homocysteine, eosinophil cationic peptide, 25(OH)-vitamin D and immunomodulatory OX-2 levels in allergic patients. J. Asthma. 2015 Jan 13:1-5.

Wanner A., Mendes E. S. Airway Endothelial Dysfunction in Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Challenge for Future Research . Am. J. of Respiratory and Crit. Care Med. 2010; 182; 1344–1351.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)