Analiza wsparcia oczekiwanego z ustaleniem jego dawców w odniesieniu do osób z wyłonioną stomią jelitową = Expected and received support as well as its providers at patients with emerged intestinal stoma

Zdzisława Cecylia Szadowska-Szlachetka, Marzena Janczaruk, Jadwiga Kijewska, Elżbieta Starosławska, Marta Łuczyk

Abstract


Szadowska-Szlachetka Zdzisława, Janczaruk Marzena, Kijewska Jadwiga, Starosławska Elżbieta, Łuczyk Marta. Analiza wsparcia oczekiwanego z ustaleniem jego dawców w odniesieniu do osób z wyłonioną stomią jelitową = Expected and received support as well as its providers at patients with emerged intestinal stoma. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(3):91-102. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16253

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%283%29%3A91-102

https://pbn.nauka.gov.pl/works/548060

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16253

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.01.2014. Revised 27.02.2015. Accepted: 12.03.2015.

 

Analiza wsparcia oczekiwanego z ustaleniem jego dawców w odniesieniu do osób z wyłonioną stomią jelitową

Expected and received support as well as its providers at patients with emerged intestinal stoma

 

Zdzisława Szadowska-Szlachetka1, Marzena Janczaruk2, Jadwiga Kijewska2, Elżbieta Starosławska2, Marta Łuczyk1

 

1Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej

2Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św.Jana z Dukli

 

Streszczenie

Wstęp

Wyłonienie stomii jelitowej jest to sytuacja bardzo trudna w której występuje naruszenie integralności fizycznej człowieka. Osoby, u których w trakcie zabiegu została wyłoniona stomia jelitowa czują się bezradne, zagubione i okaleczone. Postrzegają ją jak coś nienaturalnego, obcego dla nich [1]

 Pojawia się obawa dotycząca procesu adaptacji do zmian, jakie zachodzą w ciele człowieka oraz do nowej sytuacji życiowej. Ważne jest przygotowanie pacjenta do zmienionej sytuacji życiowej poprzez udzielenie mu wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego, duchowego zarówno przez pracowników

służby zdrowia, psychologa, osobę duchowną oraz przez bliskich chorego.

Cel:

Celem pracy było ustalenie zapotrzebowania na różne rodzaje wsparcia oraz ustalenie jakie są oczekiwania pacjentów z wyłonioną stomią jelitową co do osób, świadczących im wsparcie.

Materiał i metoda

Badani to 102 osoby leczone w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki wywiadu. Narzędziem był autorski kwestionariusz ankiety.

Wyniki

Respondenci  potrzebowali  najczęściej  wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i duchowego,  rzadziej instrumentalnego  oraz materialnego.

Wnioski

1)                   Pacjenci z wyłonioną stomią jelitową potrzebują wsparcia informacyjnego i emocjonalnego.

2)                   Niewielki odsetek pacjentów potrzebuje wsparcia materialnego, duchowego i instrumentalnego.

3)                   Kobiety z wyłonioną stomią jelitową  oczekują najczęściej wsparcia emocjonalnego i duchowego.

 

Summary

Introduction

Emergence of intestinal stoma is a very difficult situation involving violation of a physical integrity of human. People in which, during the operation, the intestinal stoma has been emerged, feel helpless, confused and mutilated. They perceive it as something unnatural,  strange [1]

 There is a concern about the process of adaptation to changes that occur in the human body and to the new life situation. It is important to prepare a patient for the changed life situation by providing him/her emotional, information, instrumental, spiritual support by health care workers, psychologists, spiritual person and by the person’s family and friends.

Purpose:

The purpose of the study was to determine the demand for different types of support and to determine what are the expectations of patients with emerged intestinal stoma for people providing them with support.

Material and method

Respondents are 102 people treated in St Johns’ Oncology Center in Lublin (COZL). The study used diagnostic survey method using interview technique. Author’s survey questionnaire was used as a tool.

Results

Respondents most frequently needed emotional, information and spiritual support,  less frequently instrumental and material support.

Conclusions

1)                   Patients with emerged intestinal stoma need information and emotional support.

2)                   Small percentage of patients needs material, spiritual and instrumental support.

3)                   Women with emerged intestinal stoma most frequently expect emotional and spiritual support.

 

Key words: intestinal stoma, support provided to a patient, demand.

 

Słowa kluczowe: Stomia jelitowa, wsparcie pacjenta , zapotrzebowanie.


Keywords


Stomia jelitowa; wsparcie pacjenta ; zapotrzebowanie

Full Text:

PDF (Polski)

References


Wrońska I., Wiraszka G.: Jakość życia chorych z rakiem jelita grubego i wytworzonym brzusznym odbytem. Psychoonkologia 2003;7 : 37-42

Gapińska B., Tartas M., Walkiewicz M., Majkowicz M.: Poczucie własnej skuteczności a lęk i depresja po zabiegu wyłonienia stomii jelitowej. Współczesna Onkologia 2008 ;2: 84-89

Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa. Wydawnictwo Czelej, Tom I, Lublin 2008

Sęk H., Cieślak R.: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2005

Wojtyna E, Dosiak M, Życińska J. Wpływ wsparcia społecznego

na przebieg zaburzeń depresyjnych u pacjentów w podeszłym wieku.

Psychogeriatria Polska 2007; 4: 17-26.

Wojewoda B, Juzwiszyn J, Durlej S i wsp. Jakość życia chorych ze stomią.Onkol Pol 2006; 9: 184-188.

Kurowska K, Kościelna H.: Orientacja życiowa a wsparcie społeczne u osób z kolostomią wyłonioną z powodu raka jelita grubego Współczesna Onkologia (2008) vol. 12; 5 (228–233)

Oleksiak K. Ocena jakości życia pacjentów ze stomią jeli-tową. Legnica; Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, 2008.

Glińska J., Cerbin M., Lewaddowska M.: Czynniki demograficzne a poziom samopielegnacji pacjentów po wyłonieniu stomii Jelitowej.Problemy Pielęgniarstwa.2012; 20 s 137-142 14

Rogowska. J., Krajewska-Kulak E, Kondzior D.:Przystosowanie się do życia pacjentów po wyłonieniu stomii .Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2013; 2: 44-54

Cierzmiakowska K., Kozłowska E., Szewczyk M.T.: Analiza deficytu samoopieki u chorych ze stomią w oparciu o teorię pielęgniarstwa Dorothy Orem. Pielęg. Chirurg. Angiol.2007; 1 s 16-22 5.

Trzciński R., Biskup-Wróblewska A., Dziki A.: Życie emocjonalne pacjentów ze stomią. Proktologia.2005;6 :299-306

Walewska E.: Podstawy Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Copyright by Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

Wiraszka G.: Problemy funkcjonowania chorych z kolostomią wytworzoną po operacyjnym leczeniu raka jelita grubego na podstawie badań HRBOL . Probl. Pielę. 2007; 15 :1-5

Sęk H., Cieślak R.: Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: Sęk H., Cieślak R.: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004: 7-28

Brown H., Randle J. Living with a stoma: a review of the literature.J. Clin. Nurs. 2005; 14: 74–81.

Leyk M., Książek J., Stangiewicz M.: Rodzina jako źródło wsparcia społecznego dla osób z wyłonioną kolostomią. Problemy Pielęgniarstwa.

;18 : 41-46

Ponczek D. , Nowicki A., Zegarski W. :. Ocena jakości życia chorych leczonych chirurgicznie z powodu raka odbytnicy w aspekcie czynników społeczno-demograficznych. Współczesna Onkologia. 2006;10 : 164-170


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)