Analiza zapotrzebowania na wsparcie oraz wsparcia otrzymanego przez kobiety z rakiem piersi = Analysis of demand for support and of support received by women with breast cancer

Zdzisława Cecylia Szadowska-Szlachetka, Marzena Janczaruk, Jolanta Dziurko, Elżbieta Starosławska, Andrzej Stanisławek

Abstract


Szadowska-Szlachetka Zdzisława, Janczaruk Marzena, Dziurko Jolanta, Starosławska Elżbieta, Stanisławek Andrzej. Analiza zapotrzebowania na wsparcie oraz wsparcia otrzymanego  przez kobiety z rakiem piersi = Analysis of demand for support and of support received by women with breast cancer. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(2):246-259. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16104

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%282%29%3A246-259

https://pbn.nauka.gov.pl/works/546317

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16104

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.10.2014. Revised 18.01.2015. Accepted: 25.02.2015.

 

Analiza zapotrzebowania na wsparcie oraz wsparcia otrzymanego  przez kobiety z rakiem piersi

Analysis of demand for support and of support received by women with breast cancer

 

Zdzisława Szadowska-Szlachetka2, Marzena Janczaruk1, Jolanta Dziurko1, Elżbieta Starosławska1, Andrzej Stanisławek2

 

1Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

2Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej

Streszczenie

 

Wstęp

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet w Polsce. Jego leczenie jest długotrwałe wielokierunkowe, czasami wiąże się z okaleczeniem, uciążliwymi skutkami ubocznymi leczenia. Powoduje to wiele obaw u pacjentek, które przeżywają duży stres związany ze swoją sytuacją zdrowotną. Dlatego też potrzebują one holistycznego wsparcia ze strony rodziny i pracowników służby zdrowia.

Cel

Celem niniejszej pracy była ocena zapotrzebowania na wsparcie społeczne

(informacyjne, emocjonalne, instrumentalne, duchowe i materialne) u pacjentek leczonych z powodu raka piersi.

Materiał i metoda

Badania zostały przeprowadzone wśród pacjentek leczonych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Pododdziale Chemioterapii Dziennej, I Oddziale Onkologii Klinicznej, IV Oddziale Radioterapii Onkologicznej, V Oddziale Chirurgii Onkologicznej. Dotyczyły one   112 pacjentek leczonych w tej placówce. W  badaniu zastosowano technikę wywiadu z użyciem autorskiego kwestionariusza ankiety.

Wyniki

Pacjentki leczone z powodu raka piersi potrzebują wsparcia informacyjnego (59%), emocjonalnego (51%) i duchowego (59%)Mniejszy odsetek badanych ma zapotrzebowanie na wsparcie  instrumentalne (48%) i materialne (45%).

Najczęściej wsparcia emocjonalnego dostarczają pacjentkom członkowie rodzin (71%), zaś pielęgniarki są dawcami wsparcia informacyjnego udzielanego w czasie leczenia uzupełniającego, to jest chemioterapii (25%) i  radioterapii (13,39%).

Wnioski

Pacjentki leczone z powodu raka piersi potrzebują najczęściej wsparcia informacyjnego, emocjonalnego i duchowego, rzadziej instrumentalnego i materialnego.

 

Słowa kluczowe: rak piersi, wsparcie oczekiwane, zapotrzebowanie na wsparcie.

 

Summary

 

Introduction

Breast cancer is the most common cancer among women in Poland. Its treatment is long-term and multidirectional, sometimes associated with mutilation, burdensome side effects of treatment. This causes a lot of concern in patients who are experiencing high stress due to their health situation. Therefore, they need a holistic support from family and health care workers.

Purpose

The purpose of the study was to determine demand for social support

(information, emotional, instrumental, spiritual and material) at patients treated for breast cancer.

Material and method

The study was conducted among patients treated in St Johns’ Oncology Center in Lublin (COZL) in Daily Chemotherapy subdivision, I Department of Medical Oncology, IV Department of Radiation Oncology, V Department of Oncological Surgery. They concerned 112 patients treated in this institution. In the study used was interview technique using author’s survey questionnaire.

Results

Patients treated for breast cancer need information (59%), emotional (51%) and spiritual (59%) support. Smaller percentage of respondents needs instrumental (48%) and material (45%) support.

Emotional support is most commonly provided to patients by family members (71%), whereas nurses provide information during the follow-up treatment, i.e. chemotherapy (25%) and radiotherapy (13.39%).

Conclusions

Patients treated for breast cancer most frequently need information, emotional and spiritual support, less frequently instrumental and material support.

 

Key words: breast cancer, expected support, demand for support.


Keywords


rak piersi; wsparcie oczekiwane; zapotrzebowanie na wsparcie, breast cancer, expected support, demand for support.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Ferlay J.F., Bray P., Pisani P., Parkin D.M. GLOBOCAN 2002: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide IARC CancerBase. IARCPress, Lyon 2004

Jassem J. (red.) Maciej Krzakowski (red.),: Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy. Via Medica - Wydawnictwo Medyczne,Warszawa 2009.

Kawula S.: Wsparcie społeczne-kluczowy wymiar pedagogiki społecznej [W:] Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, 1996, 1. Kwaśniewska G., Wojnarska A.: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. Wyd. UMCS, Lublin 2004

Cierpiałowska L., Sęk H.: Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2001, Sęk H.: Społeczna Psychologia kliniczna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993.

de Walden- Gałuszko K.: Psychoonkologia w praktyce klinicznej. PZWL, Warszawa 2011.

Sęk H. (red.) Cieślak R.: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. PWN, Warszawa 2005

Sęk H., Cieślak R.: Wsparcie społeczne –sposoby definiowania, rodzaj i źródła. Koncepcje teoretyczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Fitchett G., Handzo G.: Spirytual assessment, screening and intervention. W: Psycho-onkology . Oxford University Press, Oxford 1998

Jarosz D. I., Krychowska-Ćwikła A.: Życie po mastektomii. Położna. Nauka i Praktyka, 2009, 4, 8,: 25-30.

Grabińska K., Szewczyk-Cisek I., Hernik P., Mykała-Cieśla J., Kaziród D.: Problemy i potrzeby psychosocjalne pacjentów poddanych chemioterapii onkologicznej. Psychoonkologia, 2011, 2,: 39-47

Makara-Studzińska M., Kowalska A. J.: Akceptacja siebie po utracie piersi-wsparcie informacyjne. Seksuologia Polska, 2011, 9, 1,: 16-21.

Rzepka K., Nowicki A.: Zespół zmęczenia u chorych na raka piersi. Współczesna Onkologia. 2010, 14,: 321-325

Kozela M., Stepaniak U., Pająk A.: Membership in a breast cancer peer-support organization (Amazons Club) and depression. Contemporary Oncology, 2011, vol. 15;1 (55-58).

Lewandowska K., Bączyk G.: Funkcjonowanie kobiet po mastektomii jako ocena efektywności leczenia, opieki pielęgniarskiej oraz edukacji. Ginekologia Praktyczna, 2009, 3,: 12-16

Żułtak-Bączkowska i wsp.: Relacje rodzinne wśród pacjentek z chorobą nowotworową gruczołu piersiowego. Family Medicine & Primary Care Review, 2011, 13, 3,: 553-555.

Stępień R., Wiraszka G.: Znaczenie rodziny w adaptacji funkcjonalnej kobiet po radykalnym leczeniu chirurgicznym raka piersi. Problemy Pielęgniarstwa, 2011, 19, 3,: 372-377.

de Walden-Gałuszko K.: Problemy psychoonkologiczne rodziny. [W:] de Walden-Gałuszko (red.) Psychoonkologia. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków, 2000,: 83-99.

Cousson-Gelie F., Bruchon-Schweitzer M., Dilhuydy JM., Jutland M.: Do anxiety, body image, social support and coping strategies predict survival in breast cancer? A ten-year follow-up study. Psychosomatics. 2007, 48,: 211–216 4].

Feher S., Maly RC.,: Coping with breast cancer in later life: the role of religious faith. Psycho-Oncology, 1999, 8,: 408-416


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)