Obecne spojrzenie na rehabilitację Zespołu Odpychania (Zespołu Pushera). Przegląd literatury oraz doświadczenia własne = The current look of repulsion on pusher syndrome. Review of the literature and our own experience

Edyta Tomaszewska, Michał Cichosz, Bartosz Kochański, Anna Plaskiewicz, Walery Zukow

Abstract


Tomaszewska Edyta, Cichosz Michał, Kochański Bartosz, Plaskiewicz Anna, Zukow Walery. Obecne spojrzenie na rehabilitację Zespołu Odpychania (Zespołu Pushera). Przegląd literatury oraz doświadczenia własne = The current look of repulsion on pusher syndrome. Review of the literature and our own experience. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(2):196-207. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16042

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%282%29%3A196-207

https://pbn.nauka.gov.pl/works/545775

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16042

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.10.2014. Revised 18.01.2015. Accepted: 25.02.2015.

 

Obecne spojrzenie na rehabilitację Zespołu Odpychania (Zespołu Pushera).

Przegląd literatury oraz doświadczenia własne

 

The current look of repulsion on pusher syndrome.

Review of the literature and our own experience

 

Edyta Tomaszewska1, Michał Cichosz1,2, Bartosz Kochański3, Anna Plaskiewicz3, Walery Zukow4

 

1Jolly Med Szpital rehabilitacyjny Popielówek. Oddział rehabilitacji neurologicznej

2Fundacja Wsparcie Kowary

3Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

4Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

 

Streszczenie

 

Zespół odpychania jest klasycznie definiowany jako zaburzenie postrzegania orientacji ciała w płaszczyźnie czołowej. Główną przyczynę zespołu odpychania stanowią uszkodzenia mózgu, zarówno o podłożu udarowym jak i nie spowdowane przez sam udar. Pacjenta
z zespołem odpychania charakteryzuje wychylenie w stronę porażoną i opór na zewnętrze próby przywrócenia do pionu. Na podstawie piśmiennictwa oraz badań własnych autorzy przedstawili główne przyczyny, objawy i metody leczenia zespołu odpychania.

 

Summary

 

Pusher syndrome is classically described as a disorder of body orientation in the frontal plane. The main cause of the Pusher syndrome is brain demage and due either to stroke or to other factors. Pusher behaviour is characterized by a tilt towards the contralesional paretic side and resistance to external attempts to rectify it. Authors describes on the basis of the literature and his own research, the symptoms and methods of treatment of pusher syndrome.

 

Słowa kluczowe: zespół Pushera, neurorehabilitacja.

 

Key words: Pusher syndrome, neurorehabilitation.


Keywords


zespół Pushera, neurorehabilitacja, Pusher syndrome, neurorehabilitation.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Mikołajewska E. Aktualne poglądy na temat etiologii i leczenia zespołu odpychania. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2012; 66(4): 29-33

Mikołajewska E. Rozpoznanie i rehabilitacja zespołu odpychania (zespołu Pushera). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010; 9: 56-59

Karnath H.O. Pusher syndrome – a frequent but little-known disturbance of body orientation perception. J. Neurol. 2007; 254: 415-424

Ticini L.F., Klose U., Nägele T., Karnath H.O. Perfusion imaging in Pusher syndrome to investigate the neural substrates involved in controlling upright body position. PLoS One 2009; 29, 4: e5737

Honoré J., Saj A., Bernati T. i wsp. The pusher syndrome reverses the orienting bias caused by spatial neglect. Neuropsychologia 2009; 47: 634-638

Davies P.M., Steps to follow: A guide to the treatment of adult hemiplegia. Wyd. 1. Springer, New York 1985

Brotz D., Gotz A., Miller H. I wsp. Diagnostyka i terapia zespołu odpychania. Rehabilitacja Medyczna, 2004; 8: 52-58

Czarnek J., Krawczyk M. Zespół odpychania po udarze mózgu – problem diagnostyczny i terapeutyczny. Adv. Rehabil. 2004; 18, 2

Karnath H.O., Jahanssen L., Broetz D. i wsp. Posterior thalamic hemorrhage induces „pusher syndrome”. Neurology 2005; 64: 1014-1019

Karnath H.O., Brötz D. Understanding and treating „pusher-syndrome”. Physical Therapy 2003; 12: 1119-1125

Mikołajewska E. Przykład terapii metodą NDT-Bobath pacjentów z hemiplegią z rozpoznaniem zespołu odpychania. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2010; 11: 21-23

Baccini M., Paci M., Rinaldi L.A. The Scale for Contraversive Pushing: a reliability and validity study. Neurorehabilitation and Neural Repair 2006; 20: 468-472

Brötz D., Karnath H.O New aspects for the physiotherapy of pushing behaviour. Neuro Rehabilitation 2005; 20: 133-138

Mikołajewska E. Rehabilitacja pacjentów z zespołem odpychania. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(4): 291-296

Karnath H.O., Johannsen L., Broetz D. i wsp. Prognosis of contraversive pushing. J. Neurol. 2002; 9: 1250-1253

Mikołajewska E. Posterior-lateral pusher syndrome – preliminary findings. Journal of Health Sciences 2011; 1(4): 179-183

Karnath H.O., Broetz D., Gotz A. Clinical symptoms, origin and therapy of the „pusher syndrome”. Nervenartz 2001, 2: 86-92

Mikołajewska E. Zespół Pushera – diagnostyka i rehabilitacja – opis dwóch przypadków. Valetudinaria 2007; 1: 54-56

Dickstein R., Sheffi S., Markovici E. Anticipatory postural adjustment in selected trunk muscles in post stroke hemaparetic patients. Archivies of Physical Medicine and Rehabilitation 2004; 85: 261-267

Brötz D., Johannsen L., Karnath H.O. Time course of „pusher syndrome” under visual feedback treatment. Physiotherapy Research International 2004; 9: 138-143

. Cardoen S., Santens P. Posterior pusher syndrome: A report of two cases. Clin. Neurol. Neurosurg. 2010; 112: 347–349

Babyar S.R., Peterson M.G., Bohannon R. Clinical examination tools for lateropulsion or pusher syndrome following stroke: a systematic review of the literature. Clin. Rehabil. 2009; 23: 639–650.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)