Znaczenie badań laboratoryjnych w diagnostyce udaru mózgu = The importance of laboratory tests in the diagnosis of stroke

Anna Pietrykowska, Bartosz Kochański, Anna Plaskiewicz, Krystian Kałużny, Walery Zukow, Wojciech Hagner

Abstract


Pietrykowska Anna, Kochański Bartosz, Plaskiewicz Anna, Kałużny Krystian, Zukow Walery, Hagner Wojciech. Znaczenie badań laboratoryjnych w diagnostyce udaru mózgu = The importance of laboratory tests in the diagnosis of stroke. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(2):133-140. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.15696

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%282%29%3A133-140

https://pbn.nauka.gov.pl/works/541393

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15696

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.10.2014. Revised 18.01.2015. Accepted: 25.02.2015.

 

Znaczenie badań laboratoryjnych w diagnostyce udaru mózgu

The importance of laboratory tests in the diagnosis of stroke

 

Anna Pietrykowska1, Bartosz Kochański2, Anna Plaskiewicz2, Krystian Kałużny2, Walery Żukow3, Wojciech Hagner2

 

1Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej II Katedry Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

2Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

3Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

 

Streszczenie

 

Diagnostyka laboratoryjna jest dynamicznie rozwijającą się dyscypliną medycyny.
Na całym świecie prowadzone są liczne badania mające na celu określenie parametrów biologicznych i fizykochemicznych krwi istotnych dla diagnostyki udaru mózgu.
Diagnostyka laboratoryjna daje nowe możliwości w diagnozowaniu, monitorowaniu i leczeniu pacjentów z udarem mózgu. W pracy przedstawiono zastosowanie badań laboratoryjnych w diagnostyce udaru mózgu. Zwrócono szczególną uwagę na znaczenie biomarkerów tj.: TNF – alfa, Mózgowy peptyd natriuretyczny (BNP), Czynnik von Willebranda (vWF), Białko S100B, Enolaza neurospecyficzna (NSE) oraz leptyna.

 

Słowa kluczowe: udar mózgu, biomarkery, diagnostyka laboratoryjna.

 

Abstract

 

Laboratory diagnosis is a rapidly growing discipline of medicine. In the world there are many studies conducted to determine the biological and physicochemical parameters of blood significant for the diagnosis of stroke. Laboratory diagnosis gives new possibilities in the diagnosis, monitoring and treatment of patients with stroke. The paper presents the use of laboratory tests in the diagnosis of stroke. Special attention is paid to the importance of biomarkers: TNF - alpha, Brain natriuretic peptide (BNP), von Willebrand factor (vWF), S100B protein, neuron specific enolase (NSE) and leptin.

 

Key words: stroke, biomarkers, laboratory diagnosis.


Keywords


udar mózgu, biomarkery, diagnostyka laboratoryjna, stroke, biomarkers, laboratory diagnosis.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo.

Mazur R., Świerkocka-Miastkowska M.: Udar mózgu – pierwsze objawy. Choroby Serca i Naczyń 2005; 2(2):84-87.

Mazur R., Książkiewicz B., Nyka W.M. Udar mózgu w praktyce lekarskiej.Via Medica, Gdańsk 2004; 27–36

Neurology: A Queem Square Textbook Edited by Charles Clarke, Robin Howard, Martin Rossor and Simon Shorvon. 2009 Blackwell Publishing Ltd. ISBN: 978-1-405-13443-9. Stroke and Cerebrovascular Diseases, Nicholas Loseff, Martin Brown, Joan Grieve.

Wojciech Fortuna: Udar niedokrwienny mózgu – ciągle aktualne wyzwanie dla systemu ratownictwa. Na Ratunek 2014, 3/14, 36-47.

Członkowska A., Ryglewicz D., Weissbein T i wsp.: A prospective community – based study of stroke in Warsaw, Poland :Stroke” 1994; 25, 547-551.

Łabuz-Roszak B., Skrzypek M., Pierzchała K., Machowska-Majchrzak A., Mossakowska M., Chudek J, et. al. Secondary Prevention of Stroke in Elderly Peopole in Poland – Results of PolSenior Study. Neurol Neurochir Pol 2014;48(3):85-90.

. Mazur R., Świerkocka-Miastkowska M.: Diagnostyka wczesnego okresu udaru mózgu. Choroby Serca i Naczyń 2005; 2(3):136-141.

Szyller J., Sikora T.: Diagnostyka laboratoryjna w medycynie ratunkowej – charakterystyka i możliwości. Anastezjologia i Ratownictwo 2014: 8; 429-436.

Huang J. Upadhyay U.M., Tamargo R.J.: Inflammation in stroke and ocal cerebral ischemia. Surg. Neurol 2006, 66 (3), 232-245.

Danton G.H., Dietrich W.D.: Inflammatory mechanisms after ischemia and stroke. J Neuropathol. Exp. Neurol. 2003, 62 (2), 127-136.

Anuk T., Assayag E.B., Rostein R., Fusman R., Zeltser D., Berliner S., et. al.: Prognostic implications of admission inflammatory profile in acute ischemic neurological events. Acta Neurol Scand. 2002, 106 (4), 196-199.

Akyol A., Ozkul A., Yenisey C., Kiylioglu N.L The relationship between protein C, protein S and cytokines in acute ischemic stroke. Neuroimmunomodulation 2006, 13 (4), 187-193.

Masztalewicz M., Nowacki P., Turowska-Kowalska J., Safranow K.: Wykładniki reakcji zapalnej we krwi obwodowej u chorych w pierwszej dobie niedokrwiennego udaru mózgu. Annales Academiae Medicae Stetinensis 2010, 56,1, 36-40.

Juszczyk Z.: Znaczenie peptydu natriuretycznego typu B w schorzeniach układu krążenia. Adv Clin Exp Med. 2005; 14, 6: 1277-1882.

Cooney MT., Dudina AL., O’Callaghan P et al. Von Willebrand Factor in CHD and stroke: relationships and therapeutic implications. Curr Treat options Cardiovasc Med 2007 Jun; 9(3): 180-190.

Paulinska P, Spiel A, Jilma B.: Role of von Willebrand factor in vascular disease. Haemastaseologie 2009 Jan; 29(1):32-38.

Kołodziejska EM., Mitosek-Szewczyk K., Stelmasiak Z.: Wybrane biomarkery w udarze mózgu. Studia Medyczne 2012; 25(2): 79-82.

Wanke-Jellinek L., Van Griensven M., Biberthaler P.: Diagnostiche Biomarker der Schaedel-Hirn-Traumas. Unfallchirurg 2014; 117:693-8.

Heizmann CW, Fritz G., Schafer BW.: S100 proteins: structure, functions and pathology. Front Biosci 2002:7:13356-68.

Heizmann CW.: S100B protein in clinical diagnostics assay specificity. Clin Chem 2004:50(1):249-51.

Węglewski A.: Biochemiczne marker uszkodzenia mózgu. Postepy Psychiatrii i Neurologii, 003, 12,1,111-116.

Pyzik M.: Stężenie leptyny w udarze niedokrwiennym mózgu. Pol. Merk. Lek. 2010, XXVIII, 167,371.

Hill MD, Jackowski G, Bayer N, Lawrence M, i wsp. Biochemical markers in acute ischemic stroke. CMAJ 2000; 162: 1139.

Kim JS, Yoon SS, Kim YH, Ryu SJ, i wsp. Se-rial measurement of interleukin-6, transforming growth factor and SI OOB protein in patients with acute stroke. Stroke 1996; 27: 1553.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)