The relation between odontogenic inflammations and acceleration of erythrocyte sedimentation rate in patients with infectious endocarditis

Anna Janas, Adam Chiżyński, Monika Ratajek-Gruda, Piotr Osica

Abstract


Janas Anna, Chiżyński Adam, Ratajek-Gruda Monika, Osica Piotr. Relacja pomiędzy zębopochodnymi stanami zapalnymi a przyspieszonym odczynem Biernackiego u chorych z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia = The relation between odontogenic inflammations and acceleration of erythrocyte sedimentation rate in patients with infectious endocarditis. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(2):109-116. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.15637

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%282%29%3A109-116

https://pbn.nauka.gov.pl/works/540839

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15637

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.10.2014. Revised 18.01.2015. Accepted: 20.02.2015.

 

Relacja pomiędzy zębopochodnymi stanami zapalnymi a przyspieszonym odczynem

Biernackiego u chorych z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia

 

The relation between odontogenic inflammations and acceleration of erythrocyte sedimentation rate in patients with infectious endocarditis

 

Anna Janas1, Adam Chiżyński2, Monika Ratajek-Gruda2, Piotr Osica2

 

1 Zakład Stomatologii Ogólnej UM w Łodzi

2 Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi

 

 

Adres do korespondencji:

dr n. med. Piotr Osica

Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

 

Praca finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach działalności statutowej nr 503/2-163-01/503/01

 

Streszczenie

 

Odczyn Biernackiego to wskaźnik sedymentacji erytrocytów. Jest miarą szybkości opadania krwinek czerwonych w osoczu krwi. Określany jest standardowo po upływie 1 godziny.

Celem pracy było wykazanie relacji pomiędzy zębopochodnymi stanami zapalnymi a przyspieszonym OB. u chorych z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia.

Materiał i metody

Roczną obserwacją kliniczną objęto 14 pacjentów, skierowanych na konsultację z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia i przyspieszonym OB. U pacjentów badaniem klinicznym i radiologicznym stwierdzono zębopochodne stany zapalne, które usunięto chirurgicznie .

Wyniki

W badaniach kontrolnych po 1. i 3. miesiącach po zabiegu stwierdzono zmniejszenie wartości OB. z 2- cyfrowego na 1-cyfrowe.

Wniosek

Zębopochodne  stany zapalne powodują przyspieszone OB. u pacjentów z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia.

 

Słowa kluczowe: zębopochodne stany zapalne, infekcyjne zapalenie wsierdzia.

 

 

Abstract

 

The erythrocyte sedimentation rate also called a sedimentation rate, is the rate at which red blood cells sediment in a period of one hour.

The aim of the study was to show a relation between odontogenic infections and acceleration of erythrocyte sedimentation rate in patients with infectious endocarditis.

Material and methods.

Yearly observation of 14 patients, referred for a consultation because of infectious endocarditis and accelerated sedimentation rate. Clinical and radiological examination showed odontogenic inflammations, which were removed surgically.

Results.

Checkups after 1 and 3 months after the procedure showed a decrease in the sedimentation rate from two to one figure.

Conclusion.

Odontogenic inflammations cause acceleration of erythrocyte sedimentation rate in patients with infectious endocarditis.

 

Key words: odontogenic infections, infectious endocarditis.


Keywords


zębopochodne stany zapalne, infekcyjne zapalenie wsierdzia, odontogenic infections, infectious endocarditis.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Ingelsson E., Arnlow J., Sundstrom J., Lind L.: Inflammation, as measured by the erythrocyte sedimentation rate, is an independent predictor for the development of heart failure. J. Am. Coll, Cardiol., 2005, 11, 1802 – 1806.

Greidanus N.V., Masri B.A., Garbuz D.S.: Use of erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein level to diagnose infection before total knee arthroplasty. A prospective evaluation. J. Bone Joint. Surg. Am., 2007, 89, 1409 – 1416.

Janas A.: Zakażenia ogniskowe zębopochodne a patologia chorób ogólnoustrojowych. TPS, 2006, 10, 38 – 39.

Olshaker J.S., Jerrard D.A.: The erythocyte sedimentation rate. J. Emerg. Med., 1997, 6, 869 – 874.

Scarano M., Pezzuoli F., Torrisi G., i wsp.: Cardiovascular implantable electronic device infective endocarditis. Int. J. Kardiol., 2014, 173, 38 – 39.

Onager K., Lindberg J., Thulstrup A.M. I wsp.: Incidence and shortterm prognosis of Infective endocarditis in Denmark, 1980 – 1997. Scand. J. Infect. Dis., 2003, 35, 27 – 30.

Karchmer A.W: Diagnostyka i leczenie chorych z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia. Red. E. Braunwalda i L. Goldmana. Wyd. pierwsze polskie red. G. Oplskiego: Kardiologia. Urban –Partner, 2005, 643- 663.

Gillum R.F., Mussolini M.E., Makuc D.M.: Erythrocyte sedimentation rate and coronary heart disease: the nhanes I epidemiologic follow-up study. J. Clin. Epidemiol., 1995, 48, 353 – 361.

Sharma R., Rauchhaus M., Ponikowski P.P. i wsp.: The relationship of the erythrocyte sedimentation rate to inflammatory cytokines and survival in patients with chronic heart failure treated with angiotensin-converting enzyme inhibitors. J. Am. Coll. Cardiol., 2000, 36,523 – 528.

Meurman J.K., Janket S., Qvarnstrom M. i wsp.: Dental infection and serum inflammatory markers in patients with and without severe heart disease. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol., 2003, 96, 695 – 700.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)