Differentiation of behavioral health factors among students depending on selected socio-demographic, environmental and cultural factors

Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Irena Wrońska

Abstract


Ślusarska Barbara, Zarzycka Danuta, Wrońska Irena. Zróżnicowanie behawioralnych czynników zdrowia wśród studentów zależne od wybranych wskaźników społeczno-demograficznych i środowiskowo-kulturowych = Differentiation of behavioral health factors among students depending on selected socio-demographic, environmental and cultural factors. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(2):99-108. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.15608

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%282%29%3A99-108

https://pbn.nauka.gov.pl/works/540582

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15608

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.10.2014. Revised 18.01.2015. Accepted: 25.01.2015.

 

Zróżnicowanie behawioralnych czynników zdrowia wśród studentów zależne od wybranych wskaźników społeczno-demograficznych i środowiskowo-kulturowych

 

Differentiation of behavioral health factors among students depending on selected socio-demographic, environmental and cultural factors

 

Barbara Ślusarska

 

Pracowania Pielęgniarstwa Środowiskowego Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, UM Lublin, Polska

Department of Community Nursing, Chair of Oncology and Environmental Health Care, Faculty of Health Sciences, Medical University, Lublin, Poland

 

Danuta Zarzycka

 

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UM Lublin, Polska

Chair and Department of Paediatric Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University, Lublin, Poland

 

Irena Wrońska

 

Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu, UM Lublin, Polska

Chair of Nursing Development, Faculty of Health Sciences, Medical University, Lublin, Poland

 

 

Streszczenie

Wstęp. Czynniki behawioralne stanu zdrowia stanowią istotny obszar poznania empirycznego z punktu widzenia długookresowej inwestycji zdrowotnej jednostkowej, jak i społecznej.

Cel. Ocena zachowań zdrowotnych i ich zróżnicowania ze względu na wybrane cechy społeczno-demograficzne i środowiskowo-kulturowe w grupie młodych dorosłych.

Materiał i metoda. Badania przekrojowe w grupie studentów miasta Lublina przeprowadzono przy użyciu Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ) wg Z. Juczyńskiego. Badania obejmowały także pytania ankietowe z zakresu wskaźników społeczno demograficznych i środowiskowo-kulturowych.

Wyniki. Analizie poddano dane dotyczące losowo wybranych 1593 osób (63,53% kobiet, 36,47% mężczyzn), w wieku 20-35 lat (x=22,16, SD=2,81). W badanej grupie u 45,07% studentów wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych IZZ był niski, u 39,60% był przeciętny,  a tylko u 11,30% był wysoki.

Wnioski. W grupie stwierdzono przewagę niskiego wskaźnika nasilenia zachowań zdrowotnych (IZZ). Wśród kobiet, studentów uczelni medycznej, osób  niepalących oraz osób charakteryzujących się regularną aktywnością fizyczną wykazano wyższy poziom zachowań zdrowotnych.

 

Słowa kluczowe: czynniki behawioralne, wskaźniki społeczno-demograficzne, stan zdrowia, młodzi dorośli.

 

Abstract

Introduction. Behavioral factors of health are an important area of empirical cognition from the perspective of long-term individual as well as social investment in health.

Aim. The assessment of health behaviors and their differentiation due to selected socio-demographic and environmental-cultural characteristics in a group of young adults.

Materials and methods. Cross-sectional studies in the group of students of the city of Lublin were performed using the Health Behavior Inventory (HBI) by Z. Juczyński. The study also included the survey questions in the field of socio-demographic and cultural- environmental indicators.

Results. The analysis concerned data on 1,593 randomly selected people (63.53% women, 36.47% men), aged 20-35 years (x = 22.16, SD =2.81). In the group, at 45.07% of students, the rate of intensity of health behaviors according to HBI was low, at 39.60% - was the average, and in only 11.30% -it was high.

Conclusions. In the group, low rates of health behaviors intensity predominated. Among women, the students of medical university, non-smokers and those characterized by regular physical activity a higher level of health behaviors was shown.

 

Key words: behavioral factors, socio-demographic indicators, health status, young adults.


Keywords


czynniki behawioralne, wskaźniki społeczno-demograficzne, stan zdrowia, młodzi dorośli, behavioral factors, socio-demographic indicators, health status, young adults.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo

Misiuna M. Styl życia a zdrowie. Publikacja przygotowana przez zespół ds. Edukacji Zdrowotnej Europejskiego Biura WHO. Prom Zdr 1994; I (1-2): 99-111.

Puchalski K. Psychospołeczne problemy zdrowia i choroby. W: Opolski J. red. Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Tom I. Warszawa. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; 2011: 161-172.

Synowiec-Piłat M. Paradygmat socjoekologiczny jako zaplecze teoretyczne promocji zdrowia. W: Synowiec-Piłat M. Promocja zdrowia i profilaktyka w działaniach organizacji pozarządowych. Wyd. Adam Marszałek & Akademia Medyczna we Wrocławiu. Toruń; 2009: 17-38.

Nosko J. Zachowania zdrowotne i zdrowie publiczne: aspekty historyczno- kulturowe. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Łódź 2005.

Jacennik B. Strategie dla zdrowia. Kształtowanie zachowań zdrowotnych przez środowisko. Warszawa. Wyd. VIZJA PRESS & IT; 2008.

Berrigan D, . Patterns of health behavior in US adults. Prev Med 2003, 36 (5): 615-623.

.Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001.

Stanisz-Wallis K. Testy nieparametryczne. W: Stanisz A. red. Biostatystyka Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005:.135-178

Ślusarska B, Nowicki G Zachowania zdrowotne w profilaktyce chorób układu krążenia wśród osób pracujących. Probl Hig Epidemiol 2010; 91(1): 34-40.

Jurkiewicz M, Mianowana V, Wysokiński A. Aktywność fizyczna jako zachowanie zdrowotne zmniejszające ryzyko wystąpienia ponownego incydentu wieńcowego. Pol Przegl Kardiol. 2011; 13(1): 24-30.

Kurowska K, Figiel O. Poczucie koherencji a zachowania zdrowotne u osób z rozpoznaną cukrzycą. Now Lek 2009: 78, 3–4: 197–205.

Kozieł D, Kaczmarczyk M, Naszydłowska E, Gałuszka R. Wpływ kształcenie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku na zachowania zdrowotne ludzi starszych. Studia Medyczne 2008;12: 23–28.

Urbańska B, Kurowska K. Poczucie koherencji (SOC) a zachowania zdrowotne u pielęgniarek. Pielęg Chir Angiol 2010; 3: 90-95

Lewko J., Politańska-Lewko B., Sierakowska M., Krajewska-Kułak E.: Zachowania zdrowotne wśród studentów pielęgniarstwa. W: Promocja zdrowia w hierarchii wartości. Praca zbiorowa. NeuroCentrum, Lublin 2005; t. 3:. 260-264.

Kozieł D, Naszydłowska E, Trawczyńska M, Czerwiak G. Zachowania zdrowotne młodzieży – kierunek działania dla edukacji zdrowotnej. Zdr Publ 2003. 113, 3-4: 280-284

Piasecka H. Zachowania zdrowotne młodzieży studiującej a wybrane wskaźniki socjomedyczne stanu zdrowia. Praca magisterska. Maszynopis. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2008 (promotor: dr B. Ślusarska).

Andruszkiewicz A, Basińska M. Zachowania zdrowotne osób uzależnionych od nikotyny. Prz Lek 2009; 66 (10): 783-785.

Rasińska R. Analiza wybranych wyznaczników kształtowania postaw prozdrowotnych młodzieży akademickiej. Rozprawa doktorska. Maszynopis. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego. Poznań 2010.

Pietryka-Michałowska E, Wdowiak L. Zachowania zdrowotne studentów akademii medycznej. Wpływ czynników demograficznych na ocenę zachowań zdrowotnych. Zdr Publ 2004; 114(3): 326-330.

Ostrowska A.(1999), Płeć jako czynnik zróżnicowania zdrowia społeczeństwa. Prom Zdr 1999; VI (16): 55-59

Łopuszańska M, Szklarska A, Jankowska EA. Zachowania zdrowotne dorosłych mężczyzn i kobiet w Polsce w latach 1984-1999. Zdr Publ 2004; 114(1):23-28

Panagiotakos D, Pitsavos C, Chrysohoou C. et.al. The association between educational status and risk factors related to cardiovascular disease in healthy individuals: The ATTICA Study. Ann. Epidemiol. 2004; 14: 188–194.

Waśkiewicz A, Sygnowska E. Wpływ poziomu wykształcenia na zachowania zdrowotne i czynniki żywieniowe związane z powstawaniem otyłości - badanie Pol-MONICA bis Warszawa. Zdr Publ 2006; 116(2): 227-231.

Gacek M. Wybrane uwarunkowania postaw młodzieży akademickiej wobec żywienia. Probl Hig Epidemiol 2007; 88(3): 332-335.

Baran A., Stocka A. Kierunek studiów jako wyznacznik zachowań zdrowotnych. Prz Med U R 2008; 4: 326-331

Nybo H, Petersen HC, Gaist D et al. Predictors of mortality in 2,249 nonagenarians–The Danish 1905–cohort survey. J Am Geriatr Soc 2003; 51: 1365–73.

Ford J, Spallek M, Dobson A. Self-rated health and a healthy lifestyle are the most important predictors of survival in elderly women. Age and Ageing 2008; 37: 194–200.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)