Znaczenie aktywności fizycznej dla człowieka w samoocenie uczestników zajęć w klubie „Maximus” w Bydgoszczy = The importance of physical activity for human participants self-assessment classes at the club "Maximus" in Bydgoszcz

Dorota Lisiak, Marek Napierała, Małgorzata Pezala, Walery Zukow

Abstract


Lisiak Dorota, Napierała Marek, Pezala Małgorzata, Zukow Walery. Znaczenie aktywności fizycznej dla człowieka w samoocenie uczestników zajęć w klubie „Maximus” w Bydgoszczy = The importance of physical activity for human participants self-assessment classes at the club "Maximus" in Bydgoszcz. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(1):151-162. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.14759

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%281%29%3A151-162

https://pbn.nauka.gov.pl/works/532880

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14759

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.10.2014. Revised 18.01.2015. Accepted: 25.01.2015.

 

 

ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA CZŁOWIEKA W SAMOOCENIE UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W KLUBIE „MAXIMUS” W BYDGOSZCZY

 

THE IMPORTANCE OF PHYSICAL ACTIVITY FOR HUMAN PARTICIPANTS SELF-ASSESSMENT CLASSES AT THE CLUB "MAXIMUS" IN BYDGOSZCZY

 

Dorota Lisiak, Marek Napierała, Małgorzata Pezala, Walery Zukow

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland

 

Słowa kluczowe: zdrowy styl życia, aktywność fizyczna.

 

Keywords: healthy lifestyle, physical activity.

 

 

Abstract

 

The main objective of this study was to present the special benefits of physical activity among participants of the club "Maximus" in Bydgoszcz. The study was conducted using a diagnostic survey using the tools research survey of 69 women and 48 men.

Specific objectives:

1. What does the phrase "healthy lifestyle"?

2. How do people spend their free time?

3. What motivates a man to sport?

4. What restricts participation in classes in fitness clubs?

conclusions:
• A healthy lifestyle is associated primarily with physical activity, healthy food,

• Limited financial resources and little free time are the main factors limiting the frequency of visiting fitness clubs,

• Admission is a major issue that affects the choice of club,

• The main factors motivating physical activity is a desire to improve the figure and the desire to lose the extra pounds,

• Interest in the environment of people attending the club Maximus classing on average.

 

 

Streszczenie

 

Celem głównym badań było przedstawienie korzyści jakie niesie aktywność fizyczna wśród uczestników klubu „Maximus” w Bydgoszczy. Badania zostały przeprowadzone za pomocą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem narzędzia badawczego- ankiety, wśród 69 kobiet oraz 48 mężczyzn.

                Cele szczegółowe:

  1. Co oznacza formuła „zdrowy styl życia”?
  2. W jaki sposób ludzie spędzają czas wolny?
  3. Co motywuje człowieka do uprawiania sportu?
  4. Co ogranicza uczestnictwo w zajęciach w klubach fitness?

Wnioski:

  • Zdrowy styl życia utożsamiany jest głównie z aktywnością fizyczną, zdrową żywnością,
  • Ograniczone środki finansowe i mało czasu wolnego są głównymi czynnikami ograniczającymi częstotliwość odwiedzania klubów fitness,
  • Cena wstępu stanowi główny aspekt wpływający na wybór klubu fitness,
  • Głównymi czynnikami motywującymi do uprawiania aktywności fizycznej są chęć poprawy sylwetki oraz chęć zgubienia zbędnych kilogramów
  • Zainteresowanie w środowisku ludzi uczęszczających do klubu Maximus klasuje się na średnim poziomie.

Keywords


zdrowy styl życia, aktywność fizyczna, healthy lifestyle, physical activity.

Full Text:

PDF

References


Drabik J. (1996). Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych. Część II. AWF, Gdańsk.

Gracz J., Sankowski T. (2001). Psychologia w rekreacji i turystyce. AWF, Poznań.

Kwilecka M. (2006). Bezpośrednie funkcje rekreacji. ALMAMER - Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Napierała M., Muszkieta R. (2011). Wstęp do teorii rekreacji. UKW, Bydgoszcz.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)