Ogniska zakażenia pochodzenia zębowego u chorych kardiologicznych = Dental focal infections in patients with cardiac issues

Anna Janas, Adam Chiżyński, Aleksandra Szczepkowska, Anna Olborska, Piotr Osica

Abstract


Janas Anna, Chiżyński Adam, Szczepkowska Aleksandra, Olborska Anna, Osica Piotr. Ogniska zakażenia pochodzenia zębowego u chorych kardiologicznych = Dental focal infections in patients with cardiac issues. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(1):75-87. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.14049

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%281%29%3A75-87

https://pbn.nauka.gov.pl/works/528333

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2014. Revised 05.10.2014. Accepted: 25.12.2014.

 

Ogniska zakażenia pochodzenia zębowego u chorych kardiologicznych

Dental focal infections in patients with cardiac issues

 

Anna Janas1, Adam Chiżyński2, Aleksandra Szczepkowska2, Anna Olborska2, Piotr Osica2

 

1 Zakład Stomatologii Ogólnej UM w Łodzi

2 Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi

 

Adres do korespondencji:

dr n. med. Piotr Osica

Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM  w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

e-mail: pioosica@interia.pl

 

Praca finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Lodzi w ramach działalności statutowej nr 503/2-163-01/503/01.

 

Streszczenie

Spośród chorób układu krążenia, które mogą mieć związek z ogniskami zapalnymi w jamie ustnej na szczególną uwagę zasługuje infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW).

Celem pracy było wykazanie ognisk zakażenia pochodzenia zębowego u chorych kardiologicznych,

Materiał i metody.

Badaniem retrospektywnym  objęto 103 pacjentów (42 kobiety i 61 mężczyzn), leczonych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi, z powodu ognisk zakażenia pochodzenia zębowego, w okresie od 1 października 2010 roku do 20 listopada 2014 roku. Wiek chorych wahał się od 32 do 68 lat.  U wszystkich pacjentów w procedurach chirurgii 1- dnia usunięto ogniska zakażenia pochodzenia zębowego. Pacjenci stosowali doustne antykoagulanty.

Wyniki. Oceniano ryzyko przedłużających się krwawień poekstrakcyjnych  u leczonych  osób. Wśród 55 chorych, którzy stosowali doustne antykoagulanty brak krwawienia wtórnego po wykonanym zabiegu   stwierdzono u 45 chorych, u których wskaźnik INR wahał się od 0,9 do 2.  Natomiast u 10 osób stwierdzono mały stopień krwawienia wtórnego w drugim dniu zabiegu u 6 chorych, a w 4 przypadkach w trzecim dniu po zabiegu.  Na późniejsze wystąpienie krwawień wpłynęło przerwanie terapii przeciwzakrzepowej i obniżenie wskaźnika INR do 1,8.

Wniosek. Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi u osób kardiologicznych na profilaktykę stomatologiczną.    

 

Słowa kluczowe: zębopochodne ogniska zakażenia, choroby serca.

 

Abstract

Among cardiovascular diseases that may be linked to the dental focal inflammations, endocarditis deserves substantive attention.

The aim of the article was to demonstrate dental focal inflammations in patients with cardiac issues.

Material and methods.

Retrospective study included 103 patients (42 women and 61 men), treated in Department of Oral Surgery of Medical University in Lodz, due to dental focal infections, between the 1st of October 2010 and 20th of November 2014. The age of the patients varied – from 32 to 68 years. The whole group was subjected to elimination of the dental infections in procedures of 1 day surgery. Patients received oral anticoagulants.

Results.

The risk of prolonged post-extraction bleeding has been assessed. Among 55 anti-coagulant treated patients, no post-operative bleeding has been ascertained in 45 cases, in which the preoperative INR ranged from 0,9 to 2. Whereas in 10 cases the bleeding was described as oozing and occurred in 6 patients in second day after the surgery and in 4 in the third day. Withdrawal of anticoagulant therapy caused the postoperative bleeding and reducing the INR to 1.8.

Conclusion

Special considerations regarding the patients who receive the anticoagulant therapy and undergo dental surgery are needed.

 

Key words: dental focal infections, cardiovascular diseases.


Keywords


zębopochodne ogniska zakażenia, choroby serca, dental focal infections, cardiovascular diseases.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Genco R.J., van Dyke T.: Reducing the risk of CVD in patients with periodontitis. Nat. Rev. Cardiol. 2010, 7, 479-480.

Offenbacher S., Beck J.D., Moss K.: Results from the Periodontitis and Vascular Events (PAVE) Study: a pilot multicentered, randomized, controlled trial to study effects to periodontal therapy in a secondary prevention model of cardiovascular disease. J. Periodontol. 2009, 80, 190-201.

Stępińska J., Undas A.: Choroby wsierdzia. Red. A. Szczeklik w: Choroby wewnętrzne. 2005: 271-284.

Karchmer A. W: Diagnostyka i leczenie chorych z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia. Red. E. Braunwalda i L. Goldmana, wyd. pierwsze polskie red. G. Opolskiego: Kardiologia. Urban & Partner, 2005, 643-663.

Marzec-Koronczewska Z., Płońska E., Kaczmarek A.: Przewlekłe infekcje zębopochodne jako czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Czas. Stomat., 2001, 54, 249- 254.

Li X., Kolltveit K.M., Tronstad L., Olsen I.: Systemic diseases caused by oral infection. Clin. Microbiol. Rev., 2000, 13, 547 – 558.

Elliot W.J.: Clinical features and management of selected hypertensive emergencies. J. Clin. Hypertens., 2004, 6, 431 – 433.

Veughan C.I., Desanty N.: Hypertensive emergencies. Lancet, 2000, 356, 411 – 417.

Varon I., Marik P.E.: The diagnosis and management of hypertensive crises. Chest, 2000, 118, 214 – 273.

Wilson W., Taubert K., Gewitz M. i wsp.: Prevention of Infective Endocarditis. Circulation 2007, 116, 1736-1754.

Morris A.M., Webb G.D.: Antibiotics before dental procedures for endocarditis prophylaxis: back to the future. Heart.2001, 86, 3 – 4.

Lauber C., Lalh S.S., Grace M. i wsp.: Compton S. Antibiotic prophylaxis practices in dentistry: a survey of dentists and physicians. J. Can. Dent. Assos., 2007, 73, 245 - 248.

Boyle N., Gallagher C., Sleeman D.: Antibiotic prophylaxis for bacterial endocarditis – a study of knowledge and application of guidelines among dentists and cardiologists. J. Ir. Dent. Assos., 2006, 51, 232 – 237.

Lewandowski B.: Miejscowe leczenie krwawień po usunięciu zębów u chorych po wszczepieniu sztucznych zastawek serca w czasie długotrwałego leczenia przeciwzakrzepowego. Pol. Mer. Lek., 2002, 67, 2- - 24.

Mehra P.D., Cottrel A.: Management of heparin therapy in the high-risk, chronically anticoagulated oral surgery patient: a review and a propsed nomogram. J. Oral Maxillofac. Surg., 2000, 58, 198 – 202.

Alframin D.J., Lalla R.V., Petersom D.E.: Management of dental patients taking common hemostasis allering medications. Oral Surg.Oral Pathol. Oral Med., 2007, 103, 1- 11


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)