The hygienic standards of xenobiotics in different environments as a unified system

M. R. Gzhegotsky, B. M. Shtabsky, L. M. Shafran, W. Zukow

Abstract


Gzhegotsky M. R., Shtabsky B. M., Shafran L. M., Zukow W. The hygienic standards of xenobiotics in different environments as a unified system. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(1):31-40. ISSN 2391-8306. DOI: 10.13140/2.1.2725.1523

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%281%29%3A31-40

https://pbn.nauka.gov.pl/works/521632

http://dx.doi.org/10.13140/2.1.2725.1523

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

Conflict of interest: None Conflict of interest declared. Received: 15.06.2014. Revised 05.10.2014. Accepted: 25.12.2014.

 

the hygienic standards of xenobiotics in different environments AS A UNIFIED SYSTEM

 

M. R. Gzhegotsky*, B. M. Shtabsky*, L. M. Shafran**, W. Zukow***

 

*Danylo Galytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

**Ukrainian Scientific and Research Institute of Transport Medicine, Odessa, Ukraine

***Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland

 

Ключевые слова: химические вещества, гигиенические нормативы, надежность, нормирование, системный подход, кумулятивная токсичность, использование при регламентации.

 

Keywords: chemicals, hygienic standards, the reliability, standardization, system approach, cumulative toxicity.

 

Słowa kluczowe: substancje chemiczne, standardy higieniczne, niezawodność, standaryzacja, podejścia systemowego, skumulowanej toksyczności, stosowanie standaryzacji.

 

Резюме

 

Cистемный подход к гигиеническому нормированию ксенобиотиков в разных средах

 

М. Р. Гжегоцкий, Б. М. Штабский, Л. М. Шафран, W. Zukow

 

На основе собственных экспериментальных данных и комплексного анализа национальных показателей токсикометрии и ПДК 330 химических веществ в разных средах, а также 265 нормативов, используемых в США и ЕЭС, разработан и внедрен системный подход для обоснования гигиенических нормативов химических веществ в разных средах. Он предполагает учет параметров токсичности и кумулятивных свойств нормируемых веществ, которые интегрально проявляются в величине надежности норматива, определяемой по соотношению LC50(LD50)/ПДКрз, что коррелирует с соответствующими  соотношениями зарубежных нормативов. При этом аргументировано использование ПДКрз как системообразующего показателя.

Внедрение разработанных авторами и утвержденных Минздравом Украины Методических указаний открыло возможности для существенного снижения степени неопределенности в процессе гигиенического нормирования, повышения надежности разрабатываемых новых и коррекции существующих нормативов на основе вновь накопленных экспериментальных и клинических данных.

Дальнейшее развитие системного подхода в гигиеническом нормировании позволит более успешно решать такие сложные задачи гигиены и количественной токсикологии, как оценка приемлемых рисков, комбинированного действия химических веществ, обоснование разновременных, региональных, аварийных нормативов и регламентов, комплексного нормативного обеспечения химической безопасности работающих и населения в целом.

 

Summary

 

Systematic approach to the hygienic standards of xenobiotics in different environments

 

M. R. Gzhegotsky, B. M. Shtabsky, L. M. Shafran, W. Zukow

 

Based on the own experimental data and comprehensive analysis of national toxicometric indicators and MPC of 330 chemicals in different media (working area, atmospheric air and water reservoirs), as well as 265 standards used in the U.S. and the EU, designed and implemented a systematic approach with a purpose to substantiate the chemicals hygienic standards in different media. It takes into consideration the parameters of toxicity and cumulative properties of standardized substances which are manifested integrally by the reliability standard value, determined by the ratio of LC50 (LD50) / MPCwz, which correlates with the corresponding relations of foreign standards. At the same time was justified MPCwz as important system created criteria.

The implementation of methodological guide developed by the authors and approved by the Ministry of Public Health of Ukraine provided the opportunity to reduce significantly uncertainties in the process of hygienic standardization, improving the reliability of new developed and correction of existing standards on the basis of newly accumulated experimental and clinical data.

Further development of systematic approach to the hygienic standards will more successfully solve challenges of hygiene and quantitative toxicology, as the assessment of acceptable risk, the combined effects of chemical substances, the substantiation of regional, emergency standards, integrated regulatory support of chemical safety of the workers and the population as whole.

 

Abstrakt (Streszczenie)

 

Systematyczne podejście do standaryzacji higienicznej ksenobiotyków w różnych środowiskach

 

M. R. Gzhegotsky, B. M. Shtabsky, L. M. Szafran, W. Zukow

 

Na podstawie własnych danych doświadczalnych, analiza parametrów krajowych toximetry oraz maksymalne dopuszczalne poziomy 330 substancji chemicznych w różnych środowiskach (strefa robocza, atmosfery i wody) i 265 norm stosowanych w USA i UE, opracowane i realizowane systemowe podejście do obsługuje standardy higieny chemikaliów w różnych mediach. Bierze ona pod uwagę parametry toksyczności i kumulacyjnych właściwości standardowych materiałów, które pojawiają się w integralną wartości normy niezawodności, określonych przez stosunek LC50 (LD50) /, MPLwz koreluje z odpowiednimi przepisami norm zagranicznych. Wykazano, że MPLwz odgrywa istotną rolę jako parametr tworzenia systemu.

Wdrożenie opracowanych przez autorów i zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia Ukrainy publiczności na metodyczne instrukcje otworzyło możliwość znacznego zmniejszenia stopnia niepewności w opracowywaniu norm higienicznych, niezawodność nowych opracowane i korekta istniejących standardów w oparciu o nowo skumulowana eksperymentalnych i klinicznych danych.

Dalszy rozwój systemowego podejścia do opracowywania standardów higienicznych daje możliwość bardziej skutecznego rozwiązania tych złożonych zadań w zakresie higieny i toksykologii quantifyd jako akceptowalnego ryzyka oraz łącznych skutków substancji chemicznych ocenie, uzasadnienia regionalnym, standardów ratowniczych i uzasadnienia regulacji, zintegrowany regulacyjnych wsparcie pracowników oraz ludności bezpieczeństwa chemicznego.


Keywords


chemicals, hygienic standards, the reliability, standardization, system approach, cumulative toxicity.

Full Text:

PDF

References


GCO. Global Chemicals Outlook.Towards Sound Management of Chemicals. Trends and Changes. Synthesis Report for Decision-Makers. – Geneva: UNEP. - 2011. – 44 p.

Kundiev Y.I. Trachtenberg I.M. [Chemical Safety in Ukraine]. - Kiev: Avicenna. – 2007. – 72 p. Russian.

Topping M. Occupational exposure limits for chemicals // Occup. Environ. Med., 2001. – Vol. 58. – No. 1. – P. 138-144.

Liang Y, Wong O, Yang L, Li T, Su Z. The development and regulation of occupational exposure limits in China //Regul. Toxicol. Pharmacol., 2006. – Vol. 46. – Iss. 2. – P. 107-113.

Principles of Forecasting (International Series in Operations Research & Management ) / Red.: S. Armstrong. – Berlin: Springer Ferlag, 2001. – 849 pp.

Antomonov M. [Mathematical processing and analysis of medical and biological data] – Kiev, 2006. - 558 p. Russian.

Kupczewska-Dobecka M., Jakubowski M., Czerczak S. Calculating the dermal flux of chemicals with OELs based on their molecular structure: An attempt to assign the skin notation // Environ. Toxicol. Pharmacol., 2010. – Vol. 30. – No. 2. – P. 95-102.

Combes R.D. Challenges for computational structure-activity modelling for predicting chemical toxicity: future improvements? // Expert. Opin. Drug Metab. Toxicol., 2011. – Vol. 7. – No. 9. – P. 1129-1140.

Lee EG, Slaven J, Bowen RB, Harper M. Evaluation of the COSHH Essentials model with a mixture of organic chemicals at a medium-sized paint producer // Ann. Occup. Hyg., 2011. – Vol. 55. – No. 1. – P. 16-29.

Shafran L.M., Ohulenko O.P., Tretyakova O.V., Leonova D.I. [Mathematical modeling of the problem combined action components of polymeric materials] // J. Current problems of transport medicine, 2011. - № 4 (26). - S. 13 - 21. Ukrainian.

[Calculation methods of hazard and hygienic standards assessment of hazardous substances in different environments] / V.G. Smirnov, V. Maymulov, S.P. Nechiporenko, S.A. Loit etc.– М.:Medicina. - 2002. - 130 p. Russian.

Evaluation of 309 environmental chemicals using a mouse embryonic stem cell adherent cell differentiation and cytotoxicity assay / Chandler K.J., Barrier M., Jeffay S., et al. // PLoS One, 2011. – Vol. 6. – Iss. 6. Epub 2011 Jun 7. doi: 10.1371.

Animal testing and alternative approaches for the human health risk assessment under the proposed new European chemicals regulation / Hofer T., Gerner I., Gundert-Remy U., et al. // Arch. Toxicol., 2004. – Vol. 78. – P. 549–564.

Janasik B. Unmetabolized VOCs in urine as biomarkers of low level occupational exposure / B. Janasik, M. Jakubowski, W. Wesołowski, M. Kucharska // Int. J. Occup. Med. Environ. Health., 2010. – Vol. 23. – No.1 – P. 21-26.

Shafran L.M., Pychteeva E.G., Bolshoy D.V. [Metallothioneins]. – Odessa: Chernomorye, 2011. – 428 p. Russian.

Shtabsky B.M., Gzhegocky M.R. [Xenobiotics, chemical homeostasis and human safety]. - Lviv: Nautilus, 1999. - 307 p. Ukrainian.

Gzhegocky M.R., Fedorenko V., B.M. Shtabsky. [Essays of Preventive Medicine] / Ed. B.M. Shtabsky. - Lviv: Medicine and Law, 2008. - 400 p. Ukrainian.

Sanotsky I.V., Ulanova I.P. [Hazard criteria in hygiene and toxicological risk assessment for energy chemical compounds]. - M.: Medicine, 1975. - 328 p. Russian.

Shafran L.M. [Biological time and the features of age toxicity of xenobiotics] // Essays of age toxicology / Ed. I.M. Trachtenberg. - K.: Avicenna, 2006. - S. 115-135. Russian.

Shtabsky B.M. [Qualimetric assessment of xenobiotics accumulation in toxicology studies] / / Gig. and sanitary, 1993. - № 3. - P. 77-79. Russian.

Kagan Y.S. [General toxicology of pesticides]. - K.: Zdorovye, 1981. – 176 p. Russian.

Krasovsky G.N., Rakhmanin Y.A., Egorova N.A. [Extrapolation of toxicological data from animals to humans]. - M.: Medicine, 2009. – 208 p. Russian.

[Substantiation of hygienic standards of harmful chemicals in different environments by means of systematic approach]. Methodical Guidance MG 1.1.5.-088-02 (official publication). - Kyiv, 2002. - 40 p. Ukrainian.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)