Łokieć tenisisty - przegląd wybranych metod fizykalnych, metod zaopatrzenia ortopedycznego i masażu = Tennis elbow ty - review of selected physical methods, methods of orthopaedic supplies and massage

Joanna Siminska, Katarzyna Pietkun, Joanna Stocka, Małgorzata Giermakowska, Krystyna Nowacka, Wojciech Hagner

Abstract


Siminska Joanna, Pietkun Katarzyna, Stocka Joanna, Giermakowska Małgorzata, Nowacka Krystyna, Hagner Wojciech. Łokieć tenisisty - przegląd wybranych metod fizykalnych, metod zaopatrzenia ortopedycznego i masażu = Tennis elbow ty - review of selected physical methods, methods of orthopaedic supplies and massage. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(2):269-280. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16771

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%282%29%3A269-280

https://pbn.nauka.gov.pl/works/554272

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16771

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.10.2014. Revised 18.01.2015. Accepted: 25.02.2015.

 

ŁOKIEĆ TENISISTY - PRZEGLĄD WYBRANYCH METOD FIZYKALNYCH, METOD ZAOPATRZENIA ORTOPEDYCZNEGO I MASAŻU

TENNIS ELBOW TY - REVIEW OF SELECTED PHYSICAL METHODS, METHODS OF ORTHOPAEDIC SUPPLIES AND MASSAGE

Siminska Joanna, Pietkun Katarzyna, Stocka Joanna, Giermakowska Małgorzata, Nowacka Krystyna, Hagner Wojciech

Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

 

Streszczenie

 

Obecnie szeroko rozpropagowany jest zdrowy i aktywny tryb życia. Dzisiaj dominuje moda za zdrowie i podejmowanie różnych form aktywności fizycznej. Nikogo zatem nie dziwi coraz większe zainteresowanie różnymi dyscyplinami sportu, zaczynając od biegania, przez fitness a kończąc na kulturystyce. Wzrost poziomu aktywności fizyczne i jej aktywnego podejmowania  jest zauważany nie tylko wśród ludzi zajmującymi się sportem zawodowo, ale również pośród amatorów, co jest obecnie bardzo popularne. Uprawianie sportu może niestety wiązać się z powstawaniem kontuzji oraz niechcianych urazów w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego człowieka. Oczywiście wraz z podejmowanymi formami aktywności fizycznej mogą pojawiać się nieprzyjemne dolegliwości związane z odczuwaniem bólu w kościach, stawach, mięśniach czy ścięgnach. Te dolegliwości bólowe mogą występować również podczas wykonywania codziennych, rutynowych czynności życiowych. Ponadto grupą, która jest szczególnie narażona na takie niechciane urazy i dolegliwości bólowe są osoby pracujące fizycznie, wykonujące często powtarzalne ruchy. Często występują u nich powtarzające się mikrourazy. Z wiekiem mogą one przyczynić się do powstawania zwyrodnień. Jednym a takich przykładów mikrourazów w obrębie kończyny górnej jest łokieć tenisisty. Jedną ze skutecznych metod leczenia oprócz leczenia operacyjnego jest fizykoterapia. Działania te mogą zmniejszyć dolegliwości bólowe, a także zahamować niepożądane skutki mikrouszkodzeń w obrębie stawu łokciowego.

 

Słowa kluczowe: łokieć tenisisty, urazy, fizykoterapia, rehabilitacja.

 

Abstract

 

Now widely publicised is a healthy and active lifestyle. Today is dominated by the fashion for health and to undertake various forms of physical activity. It is not surprising, therefore anyone growing interest in different sports disciplines, from running for fitness and bodybuilding. The increase in the level of physical activity and its active making is perceived not only among people involved in the sport professionally, but also among amateurs, which is now very popular. Sporting may unfortunately be associated with the formation of an injury and unwanted injuries within the human musculoskeletal system. Of course, along with the measures taken by the forms of physical activity may appear unpleasant ailments related to the perception of pain in the bones, joints, muscles or tendons. These aches and pains can also occur when performing everyday, routine life. In addition, the group that is particularly vulnerable to such unwanted injuries and aches and pains are people working physically, often performing repetitive movements. Often occur in these repetitive microtrauma. With age they may contribute to the formation of postures. One such example of micro-injuries within the upper extremity is tennis elbow. One of the effective treatments in addition to surgical treatment is physical therapy. These actions can reduce aches and pains, as well as curb the adverse effects of microdamage of within the elbow joint.

 

Keywords: tennis elbow, injuries, physical therapy, rehabilitation.


Keywords


łokieć tenisisty, urazy, fizykoterapia, rehabilitacja, tennis elbow, injuries, physical therapy, rehabilitation.

Full Text:

PDF

References


Brotzman S.B., Wilk K.E., Rehabilitacja ortopedyczna, Wrocław 2008.

Degi W., Ortopedia i rehabilitacja, Warszawa 2008.

Dziak A., Tayara S., Urazy i uszkodzenia w sporcie, Kraków 1999.

Gołąb B., Traczyk W.Z., Anatomia i fizjologia człowieka, Warszawa 1981.

Kolster B., Ebelt-Paprotny G., Poradnik Fizjoterapeuty – badanie, techniki, leczenie, rehabilitacja, Wrocław 2001.

Mała encyklopedia medycyny pod red. Tadeusz Różniatowski, Warszawa 1989.

Mika T., Kasprzak W., Fizykoterapia, Warszawa 2006.

Straburzyńska-Lupa A., Staburzyński G., Fizjoterapia, Warszawa 2004.

Geszprych A., Rosińska D., Rosiński M., Łokieć tenisisty – wybrane sposoby postępowania fizjoterapeutycznego [w:] Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja nr 28, maj 2012.

http://fimedica.pl/index.php/lokiec-tenisisty-leczenie-i-objawy/, data dostępu: 12.05.2014

http://krioterapia.net/, data dostępu: 3.05.2014

http://physio-medica.pl/uslugi/fizykoterapia/laseroterapia/, data dostępu: 5.05.2014

http://www.oppomedical.pl/?2485-elastyczny-stabilizator-lokcia-tenisisty-z-wkladka-silikonowa,77, data dostępu: 13.05.2014

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/kregoslup/lokiec-tenisisty-leczenie-skuteczne-metody-leczenia-lokcia-tenisty_39875.html, data dostępu: 10.05.2014

portalwiedzy.onet.pl/44426,,,,fizjologia,haslo.html, data dostępu: 8.05.2014


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments


Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Because of the parallel version of the magazine publishing traditional (paper) and of electronic (online), Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

 

Dekłaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

ISSN 2391-8306

formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

 

 

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

 

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1


http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467


http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7 Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, EBSCO, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

NLM Logo

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

 

 

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 


 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

 

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

 

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

 

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Institute of Physical Education
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2 Tel. +48 52 32 31 707 www.ukw.edu.pl

Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy

 

 

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs

 

 Open Access

ISSN 2391-8306

formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 -2014

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

 

 

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

 

 

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1


http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

  The formerly journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1089 (31.12.2014). 

The formerly journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1107 (17.12.2013). 

 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683 (21.12.2012).


The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

 

 

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank)0
Russian Impact factor
0.16
Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2016 = 84.69

ICV 2015:93.34

ICV 2014: 89.51 Standardized Value: 8.27


ICV 2013: 7.32

 ICV 2012: 6.41

ICV 2011: 5.48

 

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website:  www.infobaseindex.com


Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Federacja Bibliotek Cyfrowych

 

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)CITED ARTICLES IN SCOPUS

 

References

 

Augustynowicz, A., Czerw, A., & Wrześniewska-Wal, I. (2015). Ochrona prawna pielȩgniarki/położnej w razie agresywnych zachowań pacjentow w podmiotach leczniczych. Journal of Education, Health and Sport, 5, 259-268. Retrieved from www.scopus.com

Babinets, L. S., & Nadkevyich, A. L. (2015). The state of bone mineral density cytokine status and endothelial dysfunction in the patients with reflex manifestations of lumbar osteochondrosis and possible ways of their correction. Journal of Education, Health and Sport, 5(6), 29-36. Retrieved from www.scopus.com

Bieganski, P., & Polewska, E. (2015). Choroba zwyrodnieniowa stawow biodrowych-pacjent i problemy funkcjonalne. Journal of Education, Health and Sport, 5(8), 47-54. Retrieved from www.scopus.com

Bieganski, P., & Polewska, E. (2015). The hip joint osteoarthritis - patient and functional problems. Journal of Education, Health and Sport, 5(8), 47-54. Retrieved from www.scopus.com

Chuhraev, N., Zukow, W., Samosiuk, N., & Danilova, О. (2016). The role of psychological correction in discogenic dorsopathies treatment. Journal of Education, Health and Sport, 6(11), 262-270. Retrieved from www.scopus.com

Cieślicka, M., & Ivashchenko, O. (2017). Features of formation of the cumulative effect of power loads in boys 7 years old. Journal of Education, Health and Sport, 7(1), 198-208. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., & Sataieva, T. P. (2015). Effect of ras-blockers and no-cycle metabolites on the renal functions of rats exposed to thyroxine injections. Journal of Education, Health and Sport, 5(1), 41-55. Retrieved from www.scopus.com

Gmitrowicz, A., Wolanek, U., & Madej, A. (2015). Motywy podejmowania prob samobojczych przez młodzież w wieku 13-19 lat. Journal of Education, Health and Sport, 5, 51-64. Retrieved from www.scopus.com

Hatamzade, E., Rzayeva, A., Agayeva, K., & Mammadbayli, A. (2015). The risk mortality of the population of azerbaijan from circulatory diseases, depending on the season. Journal of Education, Health and Sport., 5(6), 115-122. Retrieved from www.scopus.com

Ivashchenko, O., & Cieślicka, M. (2017). Features of evaluations of power loadsin boys 7 years old. Journal of Education, Health and Sport, 7(1), 175-183. Retrieved from www.scopus.com

Kamińska-Gwóźdź, E., Lewicki, R., & Studnicki, R. (2015). The effect of foundation for active rehabilitation camps on psychophysical state following spinal cord injury. Journal of Education, Health and Sport, 5(11), 43-52. Retrieved from www.scopus.com

Karolina, J., Jaslikowska, U., Zbrojkiewicz, M., & Slusarska, B. (2016). Czynniki zwiazane z wystepowaniem depresji u osób doroslych. przeglad systematyczny literatury polskiej w latach 2009-2014. Journal of Education, Health and Sport., 6, 297-318. Retrieved from www.scopus.com

Korabiusz, K., Lubkowska, A., & Wawryków, A. (2016). Przeglad najczesciej stosowanych metod fizjoterapii w zespołach bólowych kregosłupa wsród pacjentów NZOZ SROD-MED w policach. Journal of Education, Health and Sport., 6(4), 127-140. Retrieved from www.scopus.com

Kotyk, T. (2015). Features of ultrastructural restructuring of hemocapillaries of the submandibular gland in rats in case of diabetes mellitus. Journal of Education, Health and Sport, 5, 284-290. Retrieved from www.scopus.com

Mączka, M., Sass, A., & Wojtyla, A. (2017). ASSESSMENT OF PHYSICAL ACTIVITY AMONG PREGNANT WOMEN IN CONTEXT OF WEIGHT GAIN IN PREGNANCY. Journal of Education, Health and Sport, 7(6), 332-376. Retrieved from www.scopus.com

Olejniczak, D. (2016). Praktyczne wykorzystanie health literacy – alfabetyzmu zdrowotnego, jako narzędzia osiągania celów zdrowotnych. Journal of Education, Health and Sport, 6(2), 238-243. Retrieved from www.scopus.com

Petsyukh, S. V., Petsyukh, M. S., Kovbasnyuk, M. M., Barylyak, L. G., & Zukow, W. (2016). Relationships between popovych's adaptation index and parameters of ongoiging hrv and EEG in patients with chronic pyelonephritis and cholecystitis in remission. Journal of Education, Health and Sport, 6(2), 99-110. Retrieved from www.scopus.com

Sheremet, M. I., Shidlovskyy, V. O., & Sydorchuk, L. P. (2015). Analysis of a process of peroxidation, caspase-3 and caspase-8 in patients with autoimmune thyroiditis. Journal of Education, Health and Sport, 5(11), 117-125. Retrieved from www.scopus.com

Sheremet, M. I., Shidlovskyy, V. O., & Sydorchuk, L. P. (2016). Assessment of proliferation and apoptosis markers in patients with autoimmune thyroiditis. Journal of Education, Health and Sport, 6(1), 179-188. Retrieved from www.scopus.com

Sheremet, M. I., Sydorchuk, L. P., & Shidiovskyi, V. O. (2017). New prognostic markers of nodular forms of goiter combined with autoimmune thyroiditis. Journal of Education, Health and Sport, 7(3), 475-482. Retrieved from www.scopus.com

Sokolov, O., Dobosz, K., Dreszer, J., Duch, W., Grzelak, S., Komendzinski, T., . . . Weber, P. (2007). Spirometry data analysis and monitoring in medical and physiological tests. 'Journal of Education, Health and Sport', 5(3), 35-46. Retrieved from www.scopus.com

Szadowska-Szlachetka, Z., Janczaruk, M., & Dziurko, J. (2015). Analysis of demand for support and of support received by women with breast cancer. Journal of Education, Health and Sport, 5, 246-259. Retrieved from www.scopus.com

Vergolyas, M. R., & Goncharuk, V. V. (2016). Toxic effects of heavy metals on the hydrobionts' organism. Journal of Education, Health and Sport, 6(6), 436-444. Retrieved from www.scopus.com

Zienowicz, A., Parzelski, D., & Budnik-Przybylska, D. (2015). The attitude of the coach to the philosophy of karate and his system of values and attitudes and value systems of its students. "Journal of Education, Health and Sport", 5(9), 149-169. Retrieved from www.scopus.com

 

 

References

 

Borys, R. M., Sirman, V. M., Nykytenko, O. P., Zukow, W., & Gozhenko, A. I. (2016). Description of dynamics change hemostasis, proteolysis, fibrinolysis and lipid peroxidation in kidney tissue. J Educ Health Sport, 6(3), 241-258. Retrieved from www.scopus.com

Kocjan, J. (2015). Is quality of life related to illness and acceptance of illness? J Educ Health Sport, 5, 34-42. Retrieved from www.scopus.com

Kocjan, J. (2016). Poczucie koherencji i akceptacja choroby a nasilenie dolegliwosci bólowych u osób z choroba dyskowa odcinka ledzwiowego kregoslupa [sense of coherence, acceptance of an illness and pain intensity in patients with lumbar disc herniations]. J Educ Health Sport, 6(4), 481-492. Retrieved from www.scopus.com

Kozlowski, P., Czepińska-Ćwik, W., Kozlowska, M., & Kozlowska, K. (2015). Levetiracetam-epilepsy treatment, pharmacokinetics, mechanism of action, interaction and toxicity. J Educ Health Sport, 5, 143-150. Retrieved from www.scopus.com

Łubkowska, W., Połeć, J., Szark-Eckardt, M., & Zukowska, H. (2016). Subjective assessment of kinesitherapy as an element of comprehensive rehabilitation process of subjects with lower spine pain. J Educ Health Sport., 6(2), 255-266. Retrieved from www.scopus.com

Luczyk, R., Jusko, A., Luczyk, M., Krzyzanowska, E., & Plottke, A. (2016). Akceptacja choroby w grupie pacjentów z rozpoznana dusznica bolesna niestabilna [acceptance of the disease in patients with a diagnosis of unstable angina]. J Educ Health Sport, 6(7), 453-470. Retrieved from www.scopus.com

Pawlikowska-Lagód, K., Janiszewski, M., Firlej, E., Dabska, O., & Sak, J. (2016). Akceptacja choroby kobiet leczacych sie z powodu osteoporozy [acceptance of diseases of women treated for osteoporosis]. J Educ Health Sport, 6(5), 139-148. Retrieved from www.scopus.com

Yuzvenko, T. (2016). Lipids profile and thyroid parameters in patients with type 2 diabetes mellitus. J Educ Health Sport, 6(3), 227-232. Retrieved from www.scopus.com

 

References

 

Babiñski, Z., & Habel, M. (2013). Impact of check dam on the hydromorphological processes below lowland reservoirs illustrated by the example of selected dams in poland (in polish with english summary). Journal of Health Sciences, 3, 52-55. Retrieved from www.scopus.com

Bartoszek, A., Kachaniuk, H., Kocka, K., Charzyńska-Gula, M., Łuczyk, M., Łuczyk, R., . . . Szadowska-Szlachetka, Z. (2014). Conditioning and concessions health behaviors older people. Journal of Health Sciences, 4(10), 259-270. Retrieved from www.scopus.com

Bazhora, Y. I., Komlevoy, A. N., Chesnokova, M. M., Nalazek, A., & Zhukov, W. (2013). Respiratory system estimation at the healthy children and children with bronchitis with the use of laser correlative spectroscopy. Journal of Health Sciences, 3(7), 135-150. Retrieved from www.scopus.com

Biegański, P., Słomko, W., Dzierżanowski, M., & Polewska, E. (2013). Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawow. Journal of Health Sciences, 3(6), 295-304. Retrieved from www.scopus.com

Chomicz, R., & Batyk, I. M. (2012). Pomiar wielkości ruchu w turystyce żeglarskiej na szlaku wielkich jezior Mazurskich–stan na 2012 r. Journal of Health Sciences, 2(6), 71-79. Retrieved fromwww.scopus.com

Ciesielska, N., Sokołowski, R., & Kędziora-Kornatowska, K. (2013). Screening clinimetric scales used in the diagnostics of cognitive functions impairment in dementia. systematic overview. Journal of Health Sciences, 3, 393-410. Retrieved from www.scopus.com

Deregowska, K., Kochański, B., Kałuźny, K., Łabejszko, A., Struensee, M., & Zukow, W. (2013). The role of the manager in a hospital ward. Journal of Health Sciences, 3(5), 457-470. Retrieved fromwww.scopus.com

Dix, B., Błažej, S., Ligman, O., & Zukow, W. (2013). Somatic characteristics rowers from secondary school nr 10 in bydgoszcz. Journal of Health Sciences, 3(7), 151-166. Retrieved from www.scopus.com

Dix, B., Görner, K., & Błenska, M. (2013). I wsp. nordic walking as a form of activity for people of all ages. Journal of Health Sciences, 3(11), 63-70. Retrieved from www.scopus.com

Dombrowicz, M., Ska, S., & Rajnik, S. (2013). Monitoring chronionych gatunków roślin na obszarze wdeckiego parku krajobrazowego. Journal of Health Sciences, 3(16), 328-335. Retrieved fromwww.scopus.com

Dragomiretskaya, N., Shevchenko, N., Izha, G., Zabolotnaya, I., Kalinichenko, N., & Zukow, W. (2013). Application of natural and physical factors is in treatment of patients with chronic viral hepatitis S - ground of the use. Journal of Health Sciences., 3(4), 153-163. Retrieved from www.scopus.com

Gajos, A., Kujawski, S., Gajos, M., Chatys, Z., Bogacki, P., Ciesielska, N., & Zukow, W. (2014). Effect of physical activity on cognitive functions in elderly. Journal of Health Sciences, 4(8), 91-100. Retrieved from www.scopus.com

Galamandjuk, L. L. (2014). Peculiarities of physical abilities and development of physical features of boys with different orientation of manual motor asymmetry within 4-6 years of life. Journal of Health Sciences, 4(9), 89-100. Retrieved from www.scopus.com

Garczyński, W., & Lubkowska, A. (2013). Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentow ze zmianami zwyrodnieniowymi lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Journal of Health Sciences, 3(4), 118-130. Retrieved from www.scopus.com

Garczynski, W., Lubkowska, A., & Dobek, A. (2013). Zastosowanie metody kinesiology tapingu w sporcie. Journal of Health Sciences., 3(9), 233-246. Retrieved from www.scopus.com

Gierszewski, P. J., Poddubnyi, S. A., & Zakonno, V. V. (2013). Ogólne cechy cyrkulacji wód w zbiorniku włocławskim na podstawie obliczeń symulacyjnych [the general features of the water circulation in the wloclawek reservoir based on simulation calculations]. Journal of Health Sciences, 3(15), 152-166. Retrieved from www.scopus.com

Grygus, I., & Nohal, A. (2013). Improvement of life quality of the patients with rheumatoid arthritis with help of physical activity. Journal of Health Sciences, 3(1), 97-104. Retrieved from www.scopus.com

Guziy, O. V., & Romanchuk, A. P. (2014). Anthropometric correlates reaction of cardiovascular system for standard exercise stress athletes playing sports. Journal of Health Sciences, 4(7), 37-46. Retrieved from www.scopus.com

Kortas, J., Bielawa, L., Cieslicka, M., Prusik, K., & Prusik, K. (2013). Health training and the strenght of women aged 60-69 years. Journal of Health Sciences, 3(13), 237-247. Retrieved fromwww.scopus.com

Kozyavkina, O. V., Popovych, I. L., & Zukow, W. (2013). Immediate vegetotropic effects of bioactive water naftussya and their neuro-endocrine-immune accompaniment in healthy men. Journal of Health Sciences, 3(5), 391-408. Retrieved from www.scopus.com

Limansky, Y., Gulyar, S., & Samosiuk, I. (2011). Puncture methods of physiotherapy and their scientific rationale. Journal of Health Sciences, 1(4), 185-210. Retrieved from www.scopus.com

Michniewicz-Ankiersztajn, H., Grzelak-Kostulska, E., & Hoowiecka, B. (2013). Territorial diversity of causes of burden of diseases in the chosen european countries on the background of life expectancy.Journal of Health Sciences, 3(14), 165-177. Retrieved from www.scopus.com

Muszyńska-Jeleszyńska, D. (2013). Riverside areas in terms of development and urban regeneration. [Tereny nadrzeczne w aspekcie rozwoju i rewitalizacji miast] Journal of Health Sciences, 3(14), 99-107. Retrieved from www.scopus.com

Okoniewska, M. (2013). Changes of air temperature in poland in XX century on the background of air circulation. Journal of Health Sciences, 3(15), 130-151. Retrieved from www.scopus.com

Pezala, M., & Zukow, W. (2013). Somatic features of women's volleyball players elementary school no. 31 in bydgoszcz. Journal of Health Sciences, 3(6), 7-18. Retrieved from www.scopus.com

Pilewska, W., Pilewski, R., & Zukow, W. (2013). Characteristics of body composition highly qualified dancers and dancers latin american style of dance sports in light of perkal method. Journal of Health Sciences, 3(8), 193-218. Retrieved from www.scopus.com

Polovynko, I. S., Zayats, L. M., Zukow, W., & Popovych, I. L. (2013). Neuro-endocrine-immune relationships by chronic stress at male rats. Journal of Health Sciences, 3(12), 365-374. Retrieved fromwww.scopus.com

Popovych, I. L., Lukovych, Y., Korolyshyn, T. A., Barylyak, L. G., Kovalska, L. B., & Zukow, W. (2013). Relationship between the parameters heart rate variability and background EEG activity in healthy men. Journal of Health Sciences, 3(4), 217-240. Retrieved from www.scopus.com

Prusik, K., Dix, B., Iermakov, S., Okninski, J., & Zukow, W. (2013). Health and recreational values practicing nordic walking. Journal of Health Sciences, 3(11), 259-272. Retrieved from www.scopus.com

Romanchuk, A. P. (2013). Estimation of cardiovascular system reactance of sportsmen at use of tests with controlled respiration]. Journal of Health Sciences, 3(4), 335-344. Retrieved fromwww.scopus.com

Rosa, K., Muszkieta, R., Zukow, W., Napierała, M., & Cieslicka, M. (2013). Czestosc wystepowania wad postawy u dzieci z klas i-iii szkoły podstawowej. Journal of Health Sciences, 3(12), 107-136. Retrieved from www.scopus.com

Rurek, M. (2013). Local changes in the nature environments caused by activity of the european beaver (castor fiber L.) on the outskirts of trzebcin (tuchola administrative district). [Lokalne zmiany środowiska przyrodniczego wywołane działalnością Bobra Europejskiego (Castor fiber L.) w okolicy Trzebcin (powiat tucholski)] Journal of Health Sciences, 3(15), 232-246. Retrieved fromwww.scopus.com

Samosiuk, I., Chukhraev, N., & Pisanko, O. (2011). Ecophysical factors based on short wave frequency and singlet-oxygen therapy. Journal of Health Sciences, 1(3), 137-146. Retrieved fromwww.scopus.com

Samosiuk, I., Chukhraeva, E., Samosiuk, N., & Zukow, W. (2012). Low-intensity physical factors in the treatment of and medical rehabilitation of patients with type 2 diabetes and their effects on lipid metabolism. Journal of Health Sciences, 2(4), 27-37. Retrieved from www.scopus.com

Stankiewicz, B., Majchrowski, A., & Zukow, W. (2013). Nordic walking as an alternative form of physical recreation. Journal of Health Sciences, 3(7), 80-108. Retrieved from www.scopus.com

Strojek, K., Bulatowicz, I., Radziminska, A., Kazmierczak, U., Siedlaczek, M., Lipiec, M., . . . Zukow, W. (2014). Evaluation of body posture on preschool children. Journal of Health Sciences, 4(7), 229-240. Retrieved from www.scopus.com

Szulc, A. (2013). Biophysical and environmental basis of the analysis of body composition. Journal of Health Sciences, , 410-427. Retrieved from www.scopus.com

Wasilewicz, W., Napierala, M., Cieslicka, M., Muszkieta, R., Zukow, W., & Karaskova, V. (2013). Activity women over the age of seventy. Journal of Health Sciences, 3(16), 125-134. Retrieved fromwww.scopus.com

Wiech, M., Prusik, K., Kortas, J., Bielawa, L., Ossowski, Z., Prusik, K., & Zukow, W. (2013). Changes in the ranges of motion in the joints of the upper and lower extremities in elderly people under the influence of the nordic walking training. Journal of Health Sciences, 3(5), 255-266. Retrieved from www.scopus.com

Wiech, M., Prusik, K. A., Kortas, J., Bielawa, Ł., Ossowski, Z., Prusik, K. R., & Zukow, W. (2013). Changes in the ranges of motion in the joints of the upper and lower extremities in elderly people under the influence of the nordic walking training. Journal of Health Sciences, 3(5), 267-276. Retrieved from www.scopus.com

 

References

 

Ancheva, I. A. (2013). The role of endothelial dysfunction for pregnancy complications occurrence with asiderotic anemia in pregnant women. J Health Sci, 3, 377-380. Retrieved from www.scopus.com

 

Barinov, E. F., Prilutskaya, I. A., & Sulaieva, O. N. (2013). Mechanisms of the platelet-leukocyte aggregates formation in the peripheral blood of patients with ischemic stroke. J Health Sci, 3, 637-648. Retrieved from www.scopus.com

 

Bartoszek, A., Kachaniuk, H., & Kocka, K. (2014). Uwarunkowania i nastȩpstwa zachowań zdrowotnych osób starszych. J Health Sci, 4, 259-270. Retrieved from www.scopus.com

 

Batyk, I. (2012). Zwyczaje żywieniowe ws̈ród młodzieży. J Health Sci, 2(5), 7-13. Retrieved from www.scopus.com

 

Byzdra, K., Skrzypczyńska, A., Piatek, M., & Stepniak, R. (2013). Aktywność fizyczna, a rozwój sprawności fizycznej u chłopców w wieku 13-15. J Health Sci, 3, 261-274. Retrieved from www.scopus.com

 

Charzynski, P., Nowak, A., & Podgórski, Z. (2013). Turystyka winiarska na ziemi lubuskiej-historycznie uwarunkowana koniecznosc czy nowatorskie rozwiazanie? J Health Sci, 3(15), 198-216. Retrieved from www.scopus.com

 

Chwialkowska, A. (2013). The factors influencing the physician-patient relationship: The case study of poland. J Health Sci, 3(11), 37-50. Retrieved from www.scopus.com

 

Denysova, E. G., & Sokolova, I. I. (2014). Caries and enamel hypoplasia temporary teeth at children of early age: Prevention and treatment. J Health Sci, 4(11), 283-291. Retrieved from www.scopus.com

 

Denysova, E. G., & Sokolova, I. I. (2014). Caries and enamel hypoplasia temporary teeth at children of early age: Prevention and treatment. J Health Sci, 4, 283-291. Retrieved from www.scopus.com

 

Dolgova, E., Kurushin, D., Fayzrahmanov, R., Gozhenko, A., Prokhorov, V., & Zhukow, W. (2012). About use of neural network models to evaluate the trainee's actions on training complexes complex systems. J Health Sci., 2(6), 055-063. Retrieved from www.scopus.com

 

Dolomatov, S., Novikov, N., Zukow, W., Jaworska, I., Kozestanska, M., & Napierala, M. (2011). Effect of captopril and losartan on the structural and functional indicators kidneys of white rats in experimental hyperthyroidism. J Health Sci, 1, 147-166. Retrieved from www.scopus.com

 

Dolomatov, S., Zukow, W., & Hagner-Derengowska, M. (2013). Toxic and physiological aspects of metabolism of nitrites and nitrates in the fish organism. J Health Sci., 3(2), 68-91. Retrieved from www.scopus.com

 

Dolomatov, S., Zukow, W., & Skomarovskiy, D. (2011). Features nitrogen metabolism fish and methods neutralize the product of nitrogen metabolism fish aquaculture. J Health Sci., 1(3), 13-37. Retrieved from www.scopus.com

 

Eksterowicz, J., Napierała, M., & Zukow, W. (2014). Body of selected kenyan marathoners [in polish]. J Health Sci, (4), 212-221. Retrieved from www.scopus.com

 

Garczyński, W., & Lubkowska, A. (2013). Physiotherapy in osteoarthritis of the lumbar spine. J Health Sci, 3(4), 118-130. Retrieved from www.scopus.com

 

Gorner, K. (2014). Aktywnosc fizyczna młodziezy w czasie wolnym na tle wybranych uwarunkowan. J Health Sci., 4(13), 266. Retrieved from www.scopus.com

 

Grigoryeva, T., Lisitsin, R., & Pasichnik, V. (2013). Use of leukotriene receptor antagonists for preventive maintenance of breasts capsular contracture. J Health Sci., 3, 37-46. Retrieved from www.scopus.com

 

Kalisz, K., Kalisz, Z., Hagner-Derengowska, M., Zuków, W., & Trela, E. (2012). Ocena równowagi u pacjentów po przebytym udarze mózgu na podstawie wybranych skal i testów. J Health Sci., 2(4), 141-177. Retrieved from www.scopus.com

 

Kazmierczak, U., Strojek, K., Radziminska, A., & Dzierzanowski, M. (2014). Evaluation of the life satisfaction and physical fitness participants of classes at home daily stay "senior". J Health Sci, 4(12), 223-232. Retrieved from www.scopus.com

 

Kȩdziora, P., Lizis, P., Znojek-Tymborowska, J., Hagner-Derengowska, M., & Szczygielska-Babiuch, A. (2012). Wpływ aktywnej rehabilitacji na sprawność samoobsługi i lokomocji osób po uszkodzeniu rdzenia krȩgowego. J Health Sci, 4, 271-282. Retrieved from www.scopus.com

 

Klimczak, K., Kochański, B., Kałuzny, K., Plaskiewicz, A., Smuczyński, W., & Ratuszek-Sadowska, D. (2014). The analysis of foot defects in children aged 6-10 years. J Health Sci, 4(2), 29-38. Retrieved from www.scopus.com

 

Kochanowicz, A., Kochanowicz, K., & Pilewska, W. (2013). Physical development and physical fitness of 6-12-year-old gymnasts. J Health Sci, 3(16), 307-323. Retrieved from www.scopus.com

 

Kochanowicz, A., Kochanowicz, K., Róaski, S., & Wilczyska, D. (2013). The morphological characteristics and technical preparation of 9-12 years old gymnasts. J Health Sci, 3(13), 163-177. Retrieved from www.scopus.com

 

Kostrzewski, S. P., & Worach-Kardas, H. (2014). Living with long-term unemployment- effects in health and quality of life. J Health Sci, 4(2), 45-60. Retrieved from www.scopus.com

 

Lewandowski, A., Piekorz, Z., Srokowska, A., Gniadek, K., & Ciesielska, M. (2013). Rugby and physical fitness of people with tetraplegia. J Health Sci, 3(13), 372-383. Retrieved from www.scopus.com

 

Makarewicz, M., Drozdz, I., & Tuszynski, T. (2012). The effect of some bee products on microbiological stability of fresh fruit juices. J.Health Sci, 2, 125-140. Retrieved from www.scopus.com

 

Mikoajewska, E. (2012). Eclectic vs. specific approach within contemporary neurological physiotherapy. J Health Sci, 1, 123-133. Retrieved from www.scopus.com

 

Mikoajewska, E. (2012). Neurorehabilitation in pediatric stroke. J Health Sci, 2, 23-31. Retrieved from www.scopus.com

 

Mikołajewska, E. (2012). Biofeedback as the element of the neurorehabilitation. J Health Sci, 2, 135-148. Retrieved from www.scopus.com

 

Mikołajewska, E. (2012). Eclectic vs. specific approach within contemporary neurological physiotherapy. J Health Sci, 1, 123-33. Retrieved from www.scopus.com

 

Mikołajewska, E. (2011). Side effects of kinesiotaping-own observations. J Health Sci, 1(4), 93-99. Retrieved from www.scopus.com

 

Mikołajewska, E. (2012). The most common problems in wheelchair selection-own observations. J Health Sci, 2, 89-93. Retrieved from www.scopus.com

 

Mikolajewska, E., & Mikolajewski, D. (2012). Consciousness disorders as the possible effect of brainstem activity failure: Computational approach. J Health Sci, 2, 7-18. Retrieved from www.scopus.com

 

Mikołajewska, E., & Mikołajewski, D. (2011). Neurological telerehabilitation-current and potential future applications. J Health Sci., 1, 7-14. Retrieved from www.scopus.com

 

Mikolłajewska, E., Macko, M., Ziarnecki, L., Stańczak, S., Kawalec, P., & Mikolłajewski, D. (2014). 3D printing technologies in rehabilitation engineering. J Health Sci, 4, 78-83. Retrieved from www.scopus.com

 

Mrozkowiak, M., & Dobriański, J. (2013). Algorithm for physiological spinal curvature within normative range. J Health Sci, 3, 102-134. Retrieved from www.scopus.com

 

Mrozkowiak, M., Szark-Eckark, M., Zukowska, H., & Zukow, W. (2014). Review of methods for assessing body posture. J Health Sci., 4, 95-102. Retrieved from www.scopus.com

 

Radzimińska, A., Kos, A., & Bułatowicz, I. (2013). Pływanie jako forma aktywnej rehabilitacji osób z urazem rdzenia krȩgowego na wysokości C7. J Health Sci, 3(11), 233-242. Retrieved from www.scopus.com

 

Sharma, B., & Inamdar, S. (2013). The assessment of the clinical significance of inter-arm blood pressure difference and depression in general practice: A health initiative cross sectional study. J Health Sci, 3(4), 303-316. Retrieved from www.scopus.com

 

Sharma, B., & Wavare, R. (2013). Academic stress due to depression among medical and para-medical students in an indian medical college: Health initiatives cross sectional study. J Health Sci, 3(5), 29-38. Retrieved from www.scopus.com

 

Sokołowski, R., Ciesielska, N., & Czajkowska, A. (2014). Patogeneza zespołu kruchości [pathogenesis of fragility syndrome]. J Health Sci, 4(9), 197-204. Retrieved from www.scopus.com

 

Szadowska-Szlachetka, Z., Kłusek, E., & Krzos, A. (2014). Wiedza mieszkanek województwa lubelskiego na temat profilaktyki raka szyjki macicy a wykonywanie przez nie badań przesiewowych. J Health Sci, 4(8), 151-162. Retrieved from www.scopus.com

 

Szymczak, P., Ferenc, S., Czajkowska, A., Sokołowski, R., Zukow, W., & Ciesielska, N. (2014). Is there a connection between Alzheimer’s disease and type II diabetes? J Health Sci, 4, 163-172. Retrieved from www.scopus.com

 

Weber-Rajek, M., Katarzyna, C., & Jan, M. (2014). Wpływ zasobów psychicznych na jakość życia chorych po udarze niedokrwiennym mózgu [impact of mental health resources on the quality of life of patients after stroke]. J Health Sci, 4, 51-60. Retrieved from www.scopus.com

 

Yu Novikov, N., Glotov, M. A., Dzhansyz, K. N., & Dontsova, O. V. (2012). The evaluation of clinical laboratory potential in diagnostics of lung surfactant deficiency. J Health Sci., 2, 149-154. Retrieved from www.scopus.com

 

Zurek, M., Trela, E., Nalazek, A., & Zukow, W. (2012). A life style, but pain syndrome in the lumbosacral stretch of the spine. J Health Sci, 5(2), 14-51. Retrieved from www.scopus.com